Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2014, nr. MBO/634809, houdende vaststelling onderdelen centraal examen en instellingsexamen van het generieke examenonderdeel Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB (Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7.4.3a, tweede lid, tweede volzin, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en artikel 3, vijfde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

Artikel 1. Het generieke examenonderdeel Nederlandse taal

Het generieke examenonderdeel Nederlandse taal, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, van de basisberoepsopleiding, de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding bestaat uit de volgende vier onderdelen, overeenkomstig artikel 2 en bijlage 1 van het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen:

 • a. mondelinge taalvaardigheid met de volgende drie subonderdelen:

  • gesprekken,

  • luisteren, en

  • spreken;

 • b. lezen van zakelijke teksten;

 • c. schrijven; en

 • d. begrippenlijst en taalverzorging.

Artikel 2. Verdeling centraal examen en instellingsexamen

 • 1 Het subonderdeel luisteren, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, en het onderdeel lezen van zakelijke teksten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, worden centraal geëxamineerd.

 • 2 De overige onderdelen en subonderdelen, bedoeld in artikel 1, worden geëxamineerd door middel van instellingsexamens.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina