Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Regeling van het College voor examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01038, houdende vaststelling van de syllabus centraal ontwikkeld examen Nederlandse taal referentieniveau 3F bij centrale examinering in het mbo (Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F)

Het College voor examens,

Gelet op artikel 3 van de Wet College voor examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a; het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 en de Regeling gedeeltelijke centrale examinering Nederlandse taal;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 12 mei 2014, nummer 629707;

Besluit:

Artikel 2. bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De onder artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op Examenbladmbo.nl.

Artikel 4. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F.

Het College voor examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan

Terug naar begin van de pagina