Aanpassingswet WNT

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 28-06-2014 t/m heden

Wet van 19 juni 2014 tot aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector te wijzigen op het terrein van algemeen nut beogende instellingen en van gesubsidieerde instellingen en in deze wet enige technische wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.]

Artikel IV

Voor het kalenderjaar 2013 wordt voor de toepassing van de artikelen 2.2 en 3.2 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor het begrip «bezoldiging» uitgegaan van de tekst van die wet zoals deze luidde op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel V

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel Ra, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 19 juni 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven