Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juni 2014, kenmerk MC-373618-120989, inzake tarifering sportgeneeskunde WMG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien de erkenning van het geneeskundig specialisme sportgeneeskunde (Stcrt. 2014, 11817);

Na op 8 april 2014 schriftelijk mededeling gedaan te hebben aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2013/14, 29 282, nr. 191);

Gelet op de besluitenlijst van 16 april 2014 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarbij de schriftelijke mededeling voor kennisgeving is aangenomen;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 3

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig regels en beleidsregels vast.

Artikel 4

  • 1 De zorgautoriteit stelt niet eerder dan met ingang van 1 juli 2014 prestatiebeschrijvingen en tarieven vast die behoren bij de prestaties op het terrein van sportgeneeskunde.

  • 2 De zorgautoriteit gaat bij de vaststelling als bedoeld in het eerste lid zo veel mogelijk uit van bestaande prestatiebeschrijvingen.

  • 3 De zorgautoriteit gaat bij de vaststelling als bedoeld in het eerste lid uit van de tariefsoorten en tarieven die behoren bij de bestaande prestatiebeschrijvingen als bedoeld in het tweede lid.

  • 4 Voor prestaties die behoren bij sportgeneeskunde die bij de vaststelling als bedoeld in het eerste lid niet of nagenoeg niet overeenkomen of vergelijkbaar zijn met bestaande prestatiebeschrijvingen als bedoeld in het tweede lid gelden vrije tarieven.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina