Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen

Geraadpleegd op 10-08-2022.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen alsmede invoering van een regeling voor de toepassing van artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.13 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Handelende wat artikel 3.42 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en na overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Handelende wat artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen betreft, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 3.13, 3.42, 3.87, 5.14 en 6.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 25 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 28, 28a, 29, 31 en 33 van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 27, 69a,70 en 91 van de Wet op de accijns, de artikelen 3, 8, 9, 10, 14a, 15a en 16 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 3 en 15 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 3, 4, 5, 7, 10, 20, 32 en 33 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, artikel 14 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met de artikelen 40 en 41 van de Wet op de accijns, de artikelen 15, 23 en 29 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met respectievelijk de artikelen 42, 56 en 65 van de Wet op de accijns, artikel 31 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met de artikelen 68 en 69 van de Wet op de accijns, de artikelen 62 en 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 7a, 19, 26, 67 en 70b van de Invorderingswet 1990 en artikel 10 van de Registratiewet 1970;

Besluit:

Artikel XV

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

  • 4 Artikel V werkt terug tot en met 24 december 2013.

  • 9 In afwijking van het eerste lid treedt artikel III, onderdelen A, B, onder 1, en C, in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 9 september 2013 ingediende voorstel van wet tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (Kamerstukken 33 726) tot wet is verheven en die wet in werking treedt, en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Naar boven