Volmacht en machtiging leden van de Kamer Koophandel 2014

[Regeling vervallen per 04-02-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2016.]
Geldend van 21-06-2014 t/m 31-12-2015

Volmacht en machtiging van de Kamer van Koophandel aan de leden van de Kamer van Koophandel 2014 (Volmacht en machtiging leden van de Kamer van Koophandel 2014)

De Kamer van Koophandel,

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2016]

In deze volmacht en machtiging wordt verstaan onder:

  • a. Kamer: de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

  • b. leden van de Kamer: de voorzitter en de overige leden van de Kamer van Koophandel;

  • c. portefeuille: de taakvelden en de daaraan verbonden werkzaamheden, die bij het Besluit portefeuilleverdeling leden Kamer van Koophandel 2014 aan een lid van de Kamer zijn opgedragen;

  • d. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2016]

  • 1 Aan de leden van de Kamer wordt in verband met het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die verband houden met hun portefeuille enkel tezamen met een ander lid van de Kamer een volmacht verleend tot het verrichten van voormelde privaatrechtelijke rechtshandelingen.

  • 2 In afwijking van het eerste lid wordt aan de leden van de Kamer, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen, die verband houden met hun portefeuille, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 100.000,00 per verplichting niet te boven gaat.

  • 3 In afwijking van het eerste lid wordt aan de leden van de Kamer voorts, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden die verband houden met hun portefeuille voor de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken die voortvloeien uit de door de Kamer genomen besluiten.

  • 4 De voorgaande leden zijn niet van toepassing ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van het digitaal ondernemersplein op grond van artikel 5 van de Wet op de Kamer van Koophandel.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2016]

De uit deze volmacht en machtiging voor een lid van de Kamer voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op een ander lid van de Kamer.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2016]

Het krachtens volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Kamer van Koophandel,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

[Vervallen per 04-02-2016]

Deze volmacht en machtiging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 6

[Vervallen per 04-02-2016]

Deze volmacht en machtiging wordt aangehaald als: Volmacht en machtiging leden van de Kamer Koophandel 2014.

Deze volmacht en machtiging zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 28 mei 2014

C.J.G. Zuiderwijk,

Voorzitter Kamer van Koophandel.

H.E. van Baasbank,

Lid Kamer van Koophandel.

P.C. van Staalduinen,

Lid Kamer van Koophandel.

Terug naar begin van de pagina