Regeling regionaal zorgbudget en regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2014, nr. VO/BZO/594079 houdende de vaststelling van het bedrag per leerling voor het regionaal zorgbudget en subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs per 1 augustus 2014 (Regeling regionaal zorgbudget en regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste lid, en artikel 6 van het Besluit RVC's en regionaal zorgbudget;

Besluit:

Artikel 2. Overgangsregeling regionaal zorgbudget

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het regionaal zorgbudget wordt gecorrigeerd door een correctiebedrag toe te voegen dan wel af te trekken.

 • 2 Per samenwerkingsverband wordt een bedrag berekend door het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2013 staat ingeschreven voor het derde en vierde leerjaar v.b.o., m.a.v.o. en v.m.b.o. van de scholen binnen het samenwerkingsverband te vermenigvuldigen met € 401,–. Dit bedrag minus het regionaal zorgbudget zoals dat wordt beschreven in artikel 8a van het Bekostigingsbesluit WVO is het correctiebedrag.

 • 3 Voor de periode van 1 augustus 2014 tot aan 31 december 2014 wordt het correctiebedrag gehalveerd.

 • 4 Het correctiebedrag wordt in mindering gebracht op het regionaal zorgbudget per samenwerkingsverband indien het correctiebedrag een negatief bedrag is, dan wel opgeteld bij het regionaal zorgbudget per samenwerkingsverband indien het correctiebedrag een positief bedrag is, op de volgende wijze:

  • a. In de periode van 1 augustus 2014 tot 1 januari 2015 wordt tweederde van het correctiebedrag in mindering gebracht op het regionaal zorgbudget, indien het een negatief bedrag is, dan wel opgeteld bij het regionaal zorgbudget als het een positief bedrag is;

  • b. In de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 wordt tweederde van het correctiebedrag in mindering gebracht op het regionaal zorgbudget, indien het een negatief bedrag is, dan wel opgeteld bij het regionaal zorgbudget als het een positief bedrag is;

  • c. In de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 wordt eenderde van het correctiebedrag in mindering gebracht op bekostiging regionale ondersteuning als bedoeld in artikel 85b1, vierde lid en artikel 89a1, vierde lid van de wet, indien het een negatief bedrag is, dan wel opgeteld bij bekostiging regionale ondersteuning als bedoeld in artikel 85b1, vierde lid en artikel 89a1, vierde lid van de wet als het een positief bedrag is.

Artikel 3. Subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor de werkzaamheden van een RVC als bedoeld in artikel 10g, tiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs verstrekt de Minister subsidie, binnen de door de begrotingswetgever ter beschikking gestelde middelen, voor het kalenderjaar 2015. De subsidie per RVC voor het kalenderjaar 2015 is gelijk aan het subsidiebedrag voor het kalenderjaar 2014, met dien verstande dat het destijds in mindering gebrachte bedrag van de niet-bestede middelen over het kalenderjaar 2012 buiten beschouwing wordt gelaten. De RVC’s mogen de subsidie voor het kalenderjaar 2015 voor afrondende werkzaamheden inzetten tot uiterlijk 30 juni 2016.

Artikel 5. Inwerkingtreding en einddatum

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling regionaal zorgbudget en regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina