Regeling vaststelling vierjarige beroepsopleidingen

[Regeling vervallen per 01-08-2016.]
Geldend van 05-11-2014 t/m 31-07-2016

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juni 2014, nr. MBO/598680, houdende de vaststelling van niveau-4 kwalificaties die een opleidingsduur van vier jaar mogen hebben en de wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, en artikel 7.2.4a, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs alsmede artikel 2.2.2, vijfde lid en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2016]

Voor de middenkaderopleidingen, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling, kan door het bevoegd gezag een studieduur worden vastgesteld van vier studiejaren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012.]

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2016]

  • 2 Artikel 2, onderdeel B, sub 3, treedt in werking de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2013.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling vierjarige beroepsopleidingen.

Deze regeling zal met bijlage 1 en 2 alsmede de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1, 2, 4 en 5 worden gepubliceerd op www.duo.nl.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage 1. Vierjarige middenkaderopleidingen, geldig vanaf 1 augustus 2014

[Vervallen per 01-08-2016]

(gebaseerd op kwalificatiedossiers geldig vanaf 2013)

Kwalificatiedossier

Kwalificaties

Penvoerend kenniscentrum1

1. Bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (22012)

Middenkaderfunctionaris bouw (94051)

Middenkaderfunctionaris infra (94052)

Middenkaderfunctionaris landmeetkunde (94053)

Middenkaderfunctionaris restauratie (94055)

Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw (94054)

Fundeon

2. Afbouw, hout en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (22039)

Calculator/onderhoudsspecialist (94521)

Kleur- en interieuradviseur (94524)

Projectleider (94525)

Ondernemer (94523)

Savantis

Meubelmaker/(scheeps) interieurbouwer (22024)

Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw (94591)

Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouwer (94592)

SH&M

Specialist schilderen (22038)

Specialist decoratie en restauratie (92741)

Savantis

3. Techniek en procesindustrie

Middenkader engineering (22050)

Technicus (94421)

Kenteq

Operationele techniek (22057)

Allround operationeel technicus (91680)

PMLF

Fijnmechanische techniek (22045)

Researchinstrumentenmaker (94360)

Kenteq

Operator C (22055)

Operator C (90240)

PMLF

Vliegtuigonderhoud (22061)

Technicus avionica (95763)

Technicus mechanica (95764)

Kenteq

4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

Creatief vakmanschap (22068)

Glazenier (93681)

Glasblazer (93687)

Keramist (93682)

Ambachtelijk schoenmaker (93683)

Hoedenmaker (93684)

Lederwarenmaker (93685)

Ontwerpend meubelmaker (93686)

SVGB (SH&M)

Goud- en zilversmeden (22065)

Goudsmid (92803)

Zilversmid (92804)

SVGB

Analist (22082)

Analist klinische chemie (93711)

Analist pathologie (93712)

Biotechnologisch analist (93713)

Chemisch-fysisch analist (93714)

Microbiologisch analist (93715)

PMLF

Optiek (22076)

Opticien (93651)

SVGB

Orthopedische technieken (22257)

Orthopedisch schoentechnicus (95695)

Orthopedisch technicus (95696)

SVGB

Tandtechniek (22078)

Tandtechnicus kroon- en brugwerk (95231)

Tandtechnicus prothese (95232)

SVGB

Uurwerktechniek (22267)

Uurwerktechnicus (95210)

SVGB

5. Media en vormgeving

Het kwalificatiedossier Applicatie- en mediaontwikkeling is zowel in domein 5 als in domein 6 opgenomen (zie ook domein 6).

Applicatie- en mediaontwikkeling (22258)

Mediadeveloper (95313)

Gamedeveloper (95312)

ECABO (GOC)

AV-productie (22084)

AV-specialist (95702, 95703, 95704)

Fotograaf (90075, 90076, 90083)

GOC (PMLF, Savantis)

Game artist (22085)

Game artist (93220)

GOC

Mediavormgever (22086)

Grafische vormgeving (90413, 90424, 90403)

Animatie/audiovisuele vormgeving (90401, 90411, 90421)

Interactieve vormgeving (90414, 90423, 90404)

Art & Design (90412, 90422, 90402)

GOC (PMLF, Savantis)

Signmaking (22092)

Signspecialist (94990)

Savantis

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (22093)

Stand-, winkel- en decorvormgever (91541)

Vormgever productpresentatie (91542)

Winkelpubliciteitsvormgever (91543)

Savantis

6. Informatie en communicatietechnologie

Het kwalificatiedossier Applicatie- en mediaontwikkeling is zowel in domein 5 als in domein 6 opgenomen (zie ook domein 5).

Verder heeft dit domein geen vierjarige middenkaderopleidingen.

Applicatie- en mediaontwikkeling (22087)

Mediadeveloper (95701)

Gamedeveloper (95700)

ECABO (GOC)

7. Mobiliteit en voertuigen

Technisch specialist verbrandingsmotoren (22259)

Technisch specialist verbrandingsmotoren (95722)

Innovam

Autotechniek (22103)

Technisch specialist personenauto's (93430)

Innovam

Bedrijfsautotechniek (22104)

Technisch specialist bedrijfsauto's (93460)

Innovam

Mobiele werktuigen (22102)

Technicus landbouwmechanisatie (93810)

Fundeon (Kenteq)

8. Transport, Scheepvaart en Logistiek

Binnenvaart (22118)

Kapitein binnenvaart (95640)

VTL

Havenlogistiek (22260)

Manager havenlogistiek (95260)

VTL

Koopvaardij officier alle schepen (22124)

Scheepswerktuigkunde alle schepen (95729)

Maritiem officier alle schepen (95728)

Stuurman alle schepen (95730)

VTL

Manager transport en logistiek (22136)

Manager transport en logistiek (91870)

VTL

Luchtvaartdienstverlener (22129)

Luchtvaartdienstverlener (91850)

VTL

Maritiem waterbouwer (22127)

Scheepswerktuigkundige waterbouw (95734)

Stuurman waterbouw (95735)

VTL

Scheeps- en jachtbouwkundige (22128)

Scheeps- en jachtbouwkundige (93080)

VTL

Visserij officier (22261)

Stuurman alle vissersschepen S4 (95737)

Werktuigkundige alle vissersschepen W4 (95739)

VTL

9. Handel en Ondernemerschap

Interieuradviseur (22262)

Interieuradviseur (90940)

Kenniscentrum Handel

Medewerker mode/maatkleding (22149)

Specialist mode/maatkleding (95740)

Kenniscentrum Handel

10. Economie en administratie

Geen vierjarige middenkaderopleidingen

11. Veiligheid en Sport

Sport en bewegen (22171)

Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker (95292)

Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach (95294)

Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog (95291)

Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager (95293)

Calibris

12. Uiterlijke verzorging

Geen vierjarige kwalificatie(dossier)s

13. Horeca en Bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (22179)

Manager/ondernemer horeca (90303)

Kenwerk

14. Toerisme en Recreatie

Watersportindustrie (22186)

Meewerkend voorman watersportindustrie (94980)

Kenwerk

15. Zorg en Welzijn

Mbo-verpleegkunde (22191)

Mbo-verpleegkundige (95520)

Calibris

Maatschappelijke zorg (22195)

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (92661)

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (92662)

Calibris

16. Voedsel, Natuur en Leefomgeving

Biologisch-dynamisch bedrijf (22203)

Manager biologisch-dynamisch bedrijf (97640)

Aequor

Paardensport (22230)

Instructeur paardensport IV (97241)

Aequor

Milieu en ruimte (22222)

Toezichthouder milieu en ruimte (97371)

Milieufunctionaris (97372)

Aequor (PMLF)

Paraveterinaire ondersteuning (22238)

Dierenartsassistent paraveterinair (97590)

Aequor

1Tussen haakjes is het participerend kenniscentrum (of participerende kenniscentra) benoemd.

Bijlage 2. Totstandkoming van het advies

[Vervallen per 01-08-2016]

Het advies is tot stand gekomen middels een nauwkeurig doorlopen proces.

Uitgangspunt was de lijst van advies van februari 2012. Vervolgens zijn de kwalificaties bekeken waarover nog aanvullend advies uitgebracht zou worden. Dit zijn:

  • Technisch specialist verbrandingsmotoren

  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

  • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

  • Mediadeveloper

  • Gamedeveloper

  • Meewerkend voorman watersportindustrie

  • Signspecialist

  • Manager biologisch-dynamisch bedrijf.

Ook betrof dit de kwalificatie Technisch Specialist Bedrijfsauto's waarvan de minister SBB verzocht nog eens naar te kijken, dit na signalen van BOVAG/Innovam. Daarnaast zijn de kwalificaties bekeken met voornamelijk bbl-studenten waar een vierjarige opleiding voor noodzakelijk is. Dit zijn de Orthopedisch technicus, Orthopedisch schoentechnicus, Tandtechnicus kroon- en brugwerk, Tandtechnicus prothese en de Opticien.

Om tot een keuze te komen of bovenstaande kwalificaties toegevoegd moesten worden op de lijst zijn dezelfde processtappen gebruikt als voor het advies van 2012. Voor de kwalificaties zijn de volgende stappen doorlopen:

Stap 1:

Selectie op grond van gemiddelde verblijfstijd per student per kwalificatie (zowel bol als bbl, cohort 2006–2010). Als mediaan is gekozen voor een gemiddelde verblijfstijd van 42 maanden.

Stap 2:

De kwalificaties zijn vergeleken met de situatie zoals deze gold voor 1995.

Stap 3:

Kwalificaties zijn toegevoegd waarop wettelijke beroepsvereisten van toepassing zijn.

Stap 4:

Indien tenminste 25% van de instellingen een opleiding in drie jaar aanbiedt, komt de kwalificatie niet in aanmerking voor de studieduur van vier jaar.

Stap 5:

Selectie op grond van advies paritaire commissie(s).

Stap 6:

Deskundigheid van leden van de thema-adviescommissie Kwalificeren en Examineren is benut voor een toetsing van het proces en het uiteindelijke resultaat.

De kwalificaties zijn vervolgens, na het succesvol doorlopen van de stappen, toegevoegd aan de lijst.

Het conceptadvies is vervolgens voor finale controle voorgelegd aan de paritaire commissies onderwijs-bedrijfsleven. Op basis van reacties van de paritaire commissies, waarin een verscherpte visie op de uitvoering heeft plaatsgevonden, is voor enkele kwalificaties geconstateerd dat snelle studenten zullen worden benadeeld bij een vierjarige geprogrammeerde opleiding. De volgende kwalificaties zijn om deze reden van de lijst afgehaald: ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder, Commercieel technicus en de Baggermeester.

Het geactualiseerde advies telt 83 kwalificaties. Dit betreft zo'n 15% meer kwalificaties (van het aantal niveau 4 opleidingen) dan het advies van 2012. Dit heeft te maken met het behoud van de herkenbaarheid van beroepen waardoor enkele verwachte clustering in het advies van 2012 niet doorgevoerd zijn. Ook zijn kwalificaties toegevoegd aan de lijst. Door een goed doorlopen proces met nauwe betrokkenheid van betrokken partijen is er echter draagvlak voor deze lijst bij zowel onderwijs als bedrijfsleven.

Wijzigingen in crebolijst opleidingsdomeinen, kwalificatiedossiers en kwalificaties geldig vanaf 2014

Soort opleiding

Leerweg

Niveau

SBU's

Beroepsvereisten

Prijsfactor

BRIN Kenniscentrum

Crebo nummer

Kwalificatiedossier

Crebo nummer

Kwalificatie

Opleidingsdomein

8. Transport, Scheepvaart en logistiek 79070

 

22268

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw 6

     

BOL/BBL

     

1,70

25HV

   

95767

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw 6

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

3200

I&M

1,70

25HV

                     

Crebo nummer

Kwalificatiedossier

Crebo nummer

Kwalificatie

             

Crebolijst kwalificatiedossiers niet toebedeeld aan opleidingsdomeinen geldig vanaf 2014

 

22269

Entree

     

BOL/BBL

       

25DC

   

97796

Assistent logistiek

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

25DC

   

97797

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

25DC

   

97798

Assistent verkoop/retail

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

25DC

   

97799

Assistent plant of (groene) leefomgeving

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

25DC

22270

Entree

     

BOL/BBL

       

02PR

   

95768

Assistent logistiek

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95769

Assistent dienstverlening en zorg

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95770

Assistent procestechniek

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95771

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95772

Assistent verkoop/retail

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95773

Assistent mobiliteitsbranche

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95774

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95775

Assistent installatie- en constructietechniek

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

Terug naar begin van de pagina