Besluit instelling Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik

Geldend van 20-06-2014 t/m heden

Besluit instelling Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Ingesteld wordt de Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik, hierna te noemen de Adviescommissie.

Artikel 2

De Adviescommissie heeft tot taak de Minister van Defensie op diens verzoek of eigener beweging te adviseren over de verenigbaarheid met het geldende en in ontwikkeling zijnde internationale recht en in het bijzonder het humanitaire oorlogsrecht van:

 • a. het verwerven, het bezit, en elk gebruik van conventionele wapens en munitiesoorten, inhoudende alle wapens en munitiesoorten anders dan kernwapens en -munitie,

 • b. strijdmethoden.

Artikel 3

 • 1 Tot voorzitter tevens lid van de Adviescommissie wordt benoemd de Commandant der Strijdkrachten.

 • 2 Tot plaatsvervangend voorzitter tevens lid van de Adviescommissie wordt benoemd de Directeur Juridische Zaken.

 • 3 Tot leden worden benoemd de Hoofddirecteur Beleid, de Directeur van de Defensie Materieelorganisatie en de Commandant van de Defensie Gezondheidszorgorganisatie.

 • 4 Aan de Adviescommissie wordt door de Directeur Juridische Zaken een secretaris toegevoegd.

Artikel 4

De Adviescommissie is bevoegd adviezen in te winnen bij dan wel studies te doen verrichten door departementale en niet-departementale organisaties en organisatieonderdelen.

Artikel 5

De Adviescommissie is bevoegd departementale en niet-departementale deskundigen uit te nodigen om haar te adviseren.

Artikel 6

De Adviescommissie stelt haar adviezen aan de Minister vast met eenparigheid van stemmen.

Artikel 7

 • 1 Ter ondersteuning van haar werkzaamheden stelt de Adviescommissie een werkgroep in.

 • 2 Als voorzitter tevens lid van de werkgroep wordt aangewezen de secretaris van de Adviescommissie.

 • 3 Als leden van de werkgroep worden aangewezen vertegenwoordigers van:

  • a. de Hoofddirecteur Beleid;

  • b. de Directeur Aansturing Operationele Gereedstelling van de Defensiestaf;

  • c. de Directeur Plannen van de Defensiestaf;

  • d. de Directeur van de Defensie Materieelorganisatie;

  • e. de Commandant van de Defensie Gezondheidszorgorganisatie;

  • f. de Commandant Landstrijdkrachten;

  • g. de Commandant Zeestrijdkrachten;

  • h. de Commandant Luchtstrijdkrachten;

  • i. de Commandant Koninklijke Marechaussee.

 • 4 De werkgroep is bevoegd departementale en niet-departementale deskundigen uit te nodigen om haar te adviseren.

Artikel 8

Het besluit van de Minister van Defensie van 19 december 2007, Nr. C/2007033138, houdende Instelling van de Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik wordt ingetrokken.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juni 2014

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina