Besluit burgerservicenummer in de jeugdzorg

[Regeling materieel uitgewerkt per 14-06-2016.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 14-06-2014 t/m heden

Besluit van 27 mei 2014, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (Besluit burgerservicenummer in de jeugdzorg)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 maart 2014, kenmerk 349799-118666-WJZ;

Gelet op artikel 2z van de Wet op de jeugdzorg en artikel 17 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 april 2014, nummer W13.14.0068/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 mei 2014, kenmerk 375951-121113-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Dit besluit en de wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (Stb. 2014, 106) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 mei 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Uitgegeven de dertiende juni 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven