Deelnemings- en Inschrijvingsverordening registerloodsen 2014

Geldend van 17-06-2015 t/m heden

Deelnemings- en Inschrijvingsverordening registerloodsen 2014

De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie,

Gelet op de artikelen 15, artikelen 16, 22, tweede lid, en 24, eerste lid, onderdeel d, van de Loodsenwet;

Besluit vast te stellen:

Deelnemings- en inschrijvingsverordening registerloodsen 2014

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1. Definitiebepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2. Inschrijvingsverklaring

Voor de inschrijvingsverklaring wordt het model vastgesteld dat als bijlage I bij deze verordening is gevoegd.

Paragraaf 2. Doorhaling van de inschrijving in het Loodsenregister

Artikel 3. Doorhaling

De inschrijving in het register, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Loodsenwet wordt doorgehaald op de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin de leeftijd van zestig jaren is bereikt.

Paragraaf 3. Opleiding tot registerloods

Artikel 4. Studievergoeding en betaling

  • 1 De algemene raad draagt er zorg voor dat aan de aspirant onder de voorwaarden genoemd in een geldig bewijs tot deelname, waarvan een model bij deze verordening is toegevoegd in bijlage II, een studievergoeding van € 3.262,92 bruto per maand wordt uitgekeerd. Deze vergoeding wordt door een daartoe door de algemene raad aangewezen organisatie en in overeenstemming met het verantwoordelijke orgaan van die organisatie voor het eind van de maand waarover de betaling verschuldigd is uitgekeerd.

, 3 juni 2014 te Rotterdam

Bijlage I. Behoort bij de Deelnemings- en Inschrijvingsverordening registerloodsen 2014 bedoeld in artikel 2 vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 3 juni 2014 te Rotterdam, nr. 1

Bijlage 253753.png
Bijlage 253754.png

Bijlage II. Behoort bij de Deelnemings- en Inschrijvingsverordening registerloodsen 2014 bedoeld in artikel 4 vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 3 juni 2014 te Rotterdam, nr. 1

Model

Bewijs tot deelname aan de OTR:MMP

Het instellingsbestuur verstrekt een Bewijs tot deelname aan opleiding tot registerloods (OTR:MMP....) aan:

Naam:

Wonende te:

Geboren te:

hierna te noemen de aspirant;

waarbij de aspirant verklaart dat de door hem of haar verstrekte gegevens met betrekking tot identificatie, vooropleidingen, certificaten en bevoegdheidsbewijzen aan het opleidingsbureau op authenticiteit berusten,

en

dat de aspirant door deel te nemen aan de OTR:MMP....., die aanvangt op [dd-mm-jjjj] en uiterlijk eindigt op [dd-mm-jjjj], alle daarbij horende rechten en verplichtingen bij of krachtens de Onderwijs- en Examenregeling OTR:MMP (OER OTR:MMP) en de Deelnemings- en Inschrijvingsverordening registerloodsen 2014 aanvaardt door dit bewijs per omgaande ondertekend in te leveren bij het opleidingsbureau.

Van de OER OTR:MMP en de Deelnemings- en Inschrijvingsverordening registerloodsen 2014 is een afschrift bij dit bewijs toegevoegd.

Namens het instellingsbestuur..........

Aspirant..........

Voorzitter van de Nederlandse Loodsencorporatie

Terug naar begin van de pagina