Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten (wijziging subsidieplafond)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 17-06-2014 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2014, nr. WJZ/633567 (10491), tot wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in verband met een wijziging van het subsidieplafond

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling instandhouding monumenten.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2016]

De in deze regeling vastgestelde verhoging van het in artikel I bedoelde plafond is van toepassing op aanvragen op grond van artikel 6 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten die zijn gedaan vanaf 1 februari 2014.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina