Wijzigingsregeling Regeling diergeneesmiddelen, enz. (overname taken van de bedrijfslichamen)

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2014, nr. WJZ/14045056, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de overname van taken van de bedrijfslichamen

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en na overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op richtlijn 90/167/EEG van de Raad van 26 maart 1990 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking (PbEG 1990, L 092), richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (PbEG 1992, L 260), beschikking 93/152/EEG van de Commissie van 8 februari 1993 houdende vaststelling van de eisen waaraan in het kader van de programma’s inzake routinevaccinatie tegen Newcastle disease te gebruiken vaccins moeten voldoen (PbEG 1993, L 59), richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EG (PbEU 2006, L10), besluit 2010/367/EU van de Commissie van 25 juni 2010 betreffende de uitvoering door de lidstaten van surveillanceprogramma’s voor aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels (PbEU 2010, L 166), artikel 17 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 7.6 en 9.1, eerste lid, van de Wet dieren en de artikelen 7.6, eerste lid, onderdelen g, h en i, 7.8, tweede en derde lid en 7.9, tweede lid, van het Besluit diergeneesmiddelen;

Besluit:

Artikel V

[Red: Wijzigt de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s.]

Artikel VI

Archiefbescheiden van de bedrijfslichamen betreffende zaken die op grond van deze regeling worden behartigd door de Minister van Economische Zaken, worden overgedragen aan de Minister van Economische Zaken, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juni 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina