Besluit verlenging NSL

Geldend van 05-06-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 3 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/117255 tot wijziging van de periode waarop het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit betrekking heeft (besluit verlenging NSL)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Gelet op artikel 5.12, eerste lid, juncto tiende lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer;

Gelet op de voorschriften 2.1a en 4.2 van bijlage 2 van de Wet milieubeheer;

Gelet op de Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 april 2009 (C(2009)2560);

Gelet op de artikelen 2 tot en met 5 van het Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen);

Gelet op de ten aanzien van het ontwerpbesluit ingediende zienswijzen;

Gehoord de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Besluit:

Artikel 1

De periode waarop het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit betrekking heeft wordt verlengd tot en met 31 december 2016.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina