Wet herindeling gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-06-2016.]
Geldend van 06-06-2014 t/m heden

Wet van 14 mei 2014 tot herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeente Maasdonk op te heffen en door grenswijzigingen toe te voegen aan de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en grenswijziging van gemeenten

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de op te heffen gemeente Maasdonk toegevoegd aan de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss door grenswijzigingen van de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de op te heffen gemeente Maasdonk wordt de gemeente ’s-Hertogenbosch aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 4

  • 2 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss.

  • 3 De zittingsperiode van de leden van de raad van de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss eindigt in de in het tweede lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 7

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 14 mei 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vijfde juni 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina