Besluit aanwijzing toezichthouders Commissariaat voor de Media

Geldend van 06-06-2014 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders Commissariaat voor de Media

Het College van het Commissariaat voor de Media,

gelet op artikel 7.11, tweede lid, van de Mediawet 2008, alsmede artikel 15, tweede lid, van de Wet op de vaste boekenprijs,

Overwegende:

dat er vanwege wijzigingen in de organisatiestructuur van het Commissariaat aanleiding is om een nieuw besluit te nemen teneinde medewerkers van het Commissariaat voor de Media aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

Enig artikel

  • 1. Met het toezicht bedoeld in artikel 7.11, tweede lid, van de Mediawet 2008, zijn naast de voorzitter en de leden van het Commissariaat voor de Media de medewerkers van het Commissariaat voor de Media belast, met uitzondering van het hoofd en de medewerkers van de stafeenheid Bedrijfsvoering.

  • 2. Met het toezicht als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet op de vaste boekenprijs zijn naast de voorzitter en de leden van het Commissariaat voor de Media de medewerkers van het Commissariaat voor de Media belast, met uitzondering van het hoofd en de medewerkers van de stafeenheid Bedrijfsvoering.

  • 3. Het Besluit aanwijzing toezichthouders Commissariaat voor de Media van 12 september 2006 wordt ingetrokken.

  • 4. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2013.

Hilversum, 24 september 2013

M. de Cock Buning

voorzitter

E. Eljon

commissaris

Terug naar begin van de pagina