Mandaatbesluit NIWO

[Regeling vervallen per 27-08-2015.]
Geldend van 06-06-2014 t/m 26-08-2015

Besluit van de Commissie Vergunningverlening Beroepsgoederenvervoer (CVB) houdende mandatering bestuurlijke bevoegdheden van de CVB binnen de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (Mandaatbesluit NIWO)

De CVB van de NIWO,

Gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelet op artikel 2.1, vierde lid en artikel 4.1, eerste lid van de Wet wegvervoer goederen (WWG), artikel 6, tweede lid, onder 1 van de Statuten van de NIWO;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de doelmatige uitvoering van de wettelijke taken van de NIWO om de bevoegdheid van de CVB tot het nemen van besluiten middels het opstellen van een mandaatbesluit op een ander niveau in de organisatie neer te leggen.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-08-2015]

In dit Mandaatbesluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 27-08-2015]

De aan de CVB, bij artikel 6, tweede lid, onder 1 van de Statuten, verleende bevoegdheden worden ten aanzien van bepaalde onderdelen van de taken van de NIWO gemandateerd aan de Directeur.

Artikel 3

[Vervallen per 27-08-2015]

 • 1 De Directeur maakt van het hem verleende mandaat uitsluitend gebruik, voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot zijn werkterrein en die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de CVB.

 • 2 De in het eerste lid genoemde aangelegenheden doen zich voor ten aanzien van het nemen van besluiten en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende:

  • a. Aanvragen voor een verlening van de communautaire vergunning die betrekking heeft op maximaal tien voertuigen waarbij sprake is van een inwilliging en een interne vervoersmanager de vakbekwaamheid inbrengt;

  • b. Aanvragen voor de verlenging van de communautaire vergunning waarbij sprake is van een inwilliging;

  • c. Niet ontvankelijk verklaren van aanvragen voor een communautaire vergunning of een verlenging hiervan indien ondanks herhaald verzoek geen of onvoldoende stukken zijn overgelegd;

  • d. Aanvragen voor een communautaire vergunning waarbij sprake is van een inwilliging en waarbij beroep wordt gedaan op de vrijstelling van de eis van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO;

  • e. Intrekkingen van een communautaire vergunning omdat de vergunninghouder buiten het toepassingsbereik van verordening 1071/2009/EG en de WWG valt of niet meer wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO;

  • f. Opleggen van een last onder dwangsom en het nemen van de daaropvolgende besluiten bij een overtreding als bedoeld in artikel 3.6 van de WWG, waarbij geen sprake is van een bezwaarprocedure;

  • g. Aanvragen van een Bibob-advies bij Bureau Bibob.

Artikel 4

[Vervallen per 27-08-2015]

De ondertekening van een krachtens mandaat genomen besluit als bedoeld in artikel 3 alsmede van de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende schriftelijke bescheiden, geschiedt als volgt:

Namens de Commissie Vergunningverlening Beroepsgoederenvervoer van de NIWO,

[Handtekening Directeur]

[Naam van de Directeur, Directeur van de NIWO]

Artikel 5

[Vervallen per 27-08-2015]

 • 1 Aan de directeur wordt ondertekeningsmandaat als bedoeld in artikel 1, onder g, verleend ten aanzien van de aan de CVB, bij artikel 6, tweede lid, onder 1 van de Statuten, verleende bevoegdheden met uitzondering van de in artikel 3 genoemde bevoegdheden.

 • 2 Ingeval er sprake is van een ondertekening mandaat als bedoeld in het eerste lid, geschiedt ondertekening van de door de CVB genomen besluiten alsmede de daarop betrekking hebbende schriftelijke bescheiden als volgt:

  Overeenkomstig het door de Commissie Vergunningverlening Beroepsgoederenvervoer van de NIWO genomen besluit,

  [Handtekening Directeur]

  [Naam van de Directeur, Directeur van de NIWO

Artikel 8

[Vervallen per 27-08-2015]

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Rijswijk, 21 mei 2014

De Commissie Vergunningverlening Beroepsgoederenvervoer,

De voorzitter,

B.W.M. Wigman.

De Directeur van de NIWO,

G.J. Olthoff.

Terug naar begin van de pagina