Tijdelijke vrijstelling Coragen ter bestrijding van wortelvlieg in de teelt van wortelen en knolselderij 2014

[Regeling vervallen per 29-08-2014.]
Geldend van 05-06-2014 t/m 28-08-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 21 mei 2014, nr. 14087404, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van wortelvlieg in de teelt van wortelen en knolselderij (Tijdelijke vrijstelling Coragen ter bestrijding van wortelvlieg in de teelt van wortelen en knolselderij 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-08-2014]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Coragen (13555 N) ter bestrijding van wortelvlieg in de teelt van wortelen en knolselderij.

Artikel 2

[Vervallen per 29-08-2014]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 29 augustus 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 29-08-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling Coragen ter bestrijding van wortelvlieg in de teelt van wortelen en knolselderij 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Coragen (13555N)

[Vervallen per 29-08-2014]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in:

 • a. de teelt van wortelen, mits niet vaker toegepast dan 2 keer per jaar

 • b. de teelt van knolselderij, mits niet vaker toegepast dan 2 keer per jaar

  • Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

  • Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

  • Om in het water levende organismen, bijen en andere bestuivende insecten te beschermen is de toepassing van het middel in de teelt van wortelen en knolselderij uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Veiligheidstermijnen:

[Vervallen per 29-08-2014]

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 21 dagen voor wortelen en knolselderij;

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 29-08-2014]

Algemeen

[Vervallen per 29-08-2014]

Coragen is een insecticide voor de bestrijding van larven van Lepidoptera (motten en vlinders) en Coleoptera (kevers) soorten. Werking vindt vooral plaats door opname van het middel door middel van vraat en contact. Verlamming vindt plaats binnen enkele uren na blootstelling en zorgt voor het stoppen van beweging en vraat. Na 2-4 dagen zijn de insecten dood.

In het kader van resistentiemanagement wordt aanbevolen om Coragen af te wisselen met middelen uit een andere chemische groep.

Toepassingen

[Vervallen per 29-08-2014]

Wortelen en knolselderij ter bestrijding van de wortelvlieg (Psila rosae).

De toepassing dient plaats te vinden zodra voor wortelvlieg een bestrijdingsadvies wordt afgegeven of na verschijning van de eerste vliegen.

Bij een zware aantasting kan de toepassing worden herhaald na minimaal 14 dagen. Het middel mag maximaal 2 keer per seizoen worden toegepast.

Dosering: 175 ml middel per ha

Resistentie management

[Vervallen per 29-08-2014]

Wanneer insecticiden met dezelfde werkingswijze herhaaldelijk toegepast worden, gedurende verschillende jaren, om dezelfde soorten insecten te bestrijden, in hetzelfde veld, kunnen bepaalde resistente biotypes, die van nature aanwezig zijn in een populatie, overleven en dominant worden in deze percelen. Een insect wordt als resistent of minder gevoelig aangemerkt als deze niet afdoende wordt bestreden bij de aanbevolen dosering en toepassingsmoment, onder normale weersomstandigheden.

Om te vermijden dat resistentieontwikkeling optreedt, is het belangrijk dat de teler:

 • in hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar de toepassing van Coragen afwisselt met producten (of mengingen van producten) van een verschillende chemische groep, met een andere werkingswijze dan chlorantraniliprole.

 • de ontwikkeling van de insect populaties volgt en Coragen toepast indien de economische schadedrempels worden behaald. Meer dan één toepassing kan noodzakelijk zijn om de populatie voldoende te onderdrukken.

 • de gebruiksaanwijzing, zoals deze op het etiket staat vermeld, met betrekking tot de dosering, het spuitinterval en het optimale toepassingsmoment opvolgt.

Terug naar begin van de pagina