Invoeringsregeling vervallen leerlinggebonden financiering beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 01-08-2014 t/m 30-06-2016

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 mei 2014, nr. 602941, houdende vaststelling van de periode voor de tijdelijke verstrekking van middelen aan mbo-instellingen en wijziging van de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 in verband met de invoering van passend onderwijs (Invoeringsregeling vervallen leerlinggebonden financiering beroepsonderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2.5.5a, derde lid, en 12.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Tijdelijke verstrekking middelen instellingen

[Vervallen per 01-07-2016]

De periode, bedoeld in artikel 12.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs is de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2014.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014 en vervalt met ingang van 1 juli 2016.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Invoeringsregeling vervallen leerlinggebonden financiering beroepsonderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina