Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014

[Regeling vervallen per 01-07-2021.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 28-05-2014 t/m 30-06-2021

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 mei 2014, nr. WJZ/14059862, houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register (Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014)

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Een gebruiker die door de beheerder in een markeerbestand wil laten aangeven welke telefoonnummers in het register zijn opgenomen, brengt de beheerder hiervan in kennis op een door de beheerder aangegeven wijze.

 • 2 Hij geeft in ieder geval de gegevens op die de beheerder nodig heeft voor de administratie waaronder: naam en adres van degene die het bestand ontvangt, naam en adres van de gebruiker, het merk of de dienst en de campagne ten behoeve waarvan de download plaatsvindt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

De gebruiker die de dienst van de beheerder afneemt om in een markeerbestand aan te geven welke telefoonnummers in het register zijn opgenomen is daarvoor per merk of dienst een bedrag verschuldigd van:

 • a. € 175,– voor ten hoogste 10.000 records;

 • b. € 400,– voor meer dan 10.000 en ten hoogste 25.000 records;

 • c. € 825,– voor meer dan 25.000 en ten hoogste 75.000 records.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Een gebruiker die een ontdubbelingsbestand wil ontvangen, brengt de beheerder hiervan in kennis op een door de beheerder aangegeven wijze.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gebruiker geeft in ieder geval de gegevens op die de beheerder nodig heeft voor de administratie, waaronder: naam en adres van degene die het bestand ontvangt, naam en adres van de gebruiker, het merk of de dienst en de campagne ten behoeve waarvan de download plaatsvindt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 De gebruiker die het ontdubbelingsbestand van de beheerder ontvangt is daarvoor per keer dat het bestand wordt gedownload een bedrag van € 550,– verschuldigd.

 • 2 Indien de gebruiker gedurende het gehele jaar het ontdubbelingsbestand wil ontvangen, dan is hij daarvoor per merk of dienst per jaar een bedrag verschuldigd van € 6.600,–.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Een callcenter dat het ontdubbelingsbestand van de beheerder ontvangt, is daarvoor jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 1.200,–.

 • 2 Aan het gebruik van het bestand, bedoeld in het eerste lid, kunnen door de beheerder voorwaarden worden gesteld.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

In geval de gebruiker uitsluitend communicatie aanbiedt met een charitatief doel, worden de in artikelen 3, 5 en 6 genoemde bedragen vermenigvuldigd met factor 0,8264.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

De beheerder stelt de vormgeving van het ontdubbelingsbestand en het markeerbestand vast.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 mei 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven