Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 mei 2014, nr. WJZ/13163215, houdende het vaststellen van een vrijstelling voor de verkoop van ongesorteerde eieren (Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op bijlage VII, deel VI, artikel I, onderdeel 2, van de verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013 L 347), artikel 10.1., eerste lid, van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • eieren: eieren als bedoeld in artikel 1, onder k, van verordening 589/2008;

  • eindverbruiker: een eindverbruiker als bedoeld in artikel 1, onder r, van verordening 589/2008;

  • productie-inrichting: een inrichting die zich toelegt op de productie van eieren;

  • verordening 589/2008: verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren (PbEU 2008 L 163).

Artikel 2

Eieren die door de producent rechtstreeks aan de eindverbruiker worden verkocht behoeven niet naar kwaliteit en gewicht te worden ingedeeld, mits de verkoop plaatsvindt:

  • a. in een productie-inrichting;

  • b. op een lokale openbare markt, of

  • c. bij huis-aan-huisverkoop.

Artikel 3

Een producent die gebruik wenst te maken van deze vrijstellingsregeling meldt dit bij de Stichting COKZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 mei 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Naar boven