Voorschrift betreffende typeclassificeren van munitieartikelen

Geldend van 30-05-2014 t/m heden

Voorschrift betreffende typeclassificeren van munitieartikelen

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld wordt het in bijlage gevoegde Voorschrift betreffende het typeclassificeren van munitieartikelen.

Artikel 2

  • 1 Er kan schriftelijk vrijstelling of ontheffing worden verleend van de regels gesteld in het in bijlage gevoegde voorschrift. Aan de vrijstelling of ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

  • 2 Aan de voorzitter van de Defensie Veiligheidsraad Gevaarlijke Stoffen wordt mandaat verleend voor het verlenen van ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.

  • 3 Aan de Commandant der Strijdkrachten wordt, in geval van een operationele noodzaak, mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen als bedoeld in het eerste lid.

  • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het tweede en het derde lid treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 3

Het in bijlage gevoegde voorschrift worden opgenomen in de MP40-22 (van de serie ministeriële publicaties van het ministerie van Defensie) en vervangt het in de huidige MP40-22 opgenomen voorschrift.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage welke zal worden gepubliceerd op het internet: http://mpbundels.mindef.nl/. Tevens zal dit besluit en de bijlage worden geplaatst in de op het intranet van het Ministerie van Defensie opgenomen serie ministeriële publicatie 40-22 (MP40-22).

’s-Gravenhage, 14 mei 2014

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Terug naar begin van de pagina