Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs [...] over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2014, 2014-0000022827, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de IvhO in verband met openbaarmaking van informatie over tweedelijns toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

1

Aan de Inspecteur-generaal van het Onderwijs wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over informatie die verband houdt met het toezicht op de uitvoering van de aan het college van burgemeester en wethouders bij of krachtens de Wet kinderopvang opgedragen taken, en het verrichten van alle benodigde handelingen die daarmee verband houden met uitzondering van de bevoegdheid om nadere regels te stellen.

2

Aan de Inspecteur-generaal van het Onderwijs wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle benodigde handelingen die betrekking hebben op bezwaar-, en (hoger) beroepsprocedures, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1, met dien verstande dat hij geen besluit neemt op een bezwaarschrift tegen een besluit dat hij in mandaat heeft genomen.

3

De Inspecteur-generaal van het Onderwijs kan zijn bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1 en 2, in een door hem te bepalen omvang mandateren of doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij geen mandaat verleent tot het nemen van besluiten op bezwaar aan dezelfde functionaris aan wie mandaat is verleend tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

4

Alvorens wordt beslist op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, dan wel op een bezwaarschrift tegen een dergelijke beslissing, treedt de Inspecteur-generaal van het Onderwijs in overleg met de directeur Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

5

Deze regeling treedt in werking met ingang dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 mei 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina