Besluit beperking openbaarheid bij Verklaring van overbrenging archief Raad van Arbeid Breda, 1919–1988

Geldend van 07-05-2014 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid bij de Verklaring van overbrenging archief Raad van Arbeid Breda, 1919–1988

Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van archief Raad van Arbeid Breda, 1919–1988

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

97

2021

Artikel 4

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant i.c. het Brabants Historisch Informatie Centrum, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant i.c. het Brabants Historisch Informatie Centrum, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging archief Raad van Arbeid Breda 1919–1988’.

Awb-procedure

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de desbetreffende bezwaarinstantie.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit is geplaatst.

Amstelveen, 31 maart 2014

Sociale Verzekeringsbank

N.A. Vermeulen

Voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina