Besluit wijziging diverse besluiten ivm overname taken van bedrijfslichamen

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Besluit van 14 april 2014, houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de overname van taken van de bedrijfslichamen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 20 februari 2014, nr. WJZ / 14012112, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en na overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op richtlijn nr. 2007/45 van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad (PbEU 2007, L 247), richtlijn 90/167/EEG van de Raad van 26 maart 1990 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking (PbEG 1990, L 092), artikel 2 van de Landbouwkwaliteitswet, artikel 3 van de Plantenziektenwet en de artikelen 2.20, eerste en tweede lid, 7.1, 7.3, derde lid, 7.4, 7.5, vierde lid, 7.6, 7.8 en 7.9, van de Wet dieren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 maart 2014, nr. W15.14.0049/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 april 2014, nr. WJZ / 14051595, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en na overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Archiefbescheiden van de bedrijfslichamen betreffende zaken die op grond van dit besluit worden behartigd door de Minister van Economische Zaken, worden overgedragen aan de Minister van Economische Zaken, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 april 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de dertigste april 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven