Wijzigingswet Wet bescherming Antarctica (implementatie viertal Maatregelen, bedoeld [...] waarbij bescherming Antarctisch gebied wordt uitgebreid)

Geldend van 29-01-2015 t/m heden

Wet van 26 april 2012 tot wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, gelet op Maatregel 1(2005), Maatregel 4(2004), Maatregel 15(2009) en Maatregel 16(2009) noodzakelijk is regels te stellen om de aansprakelijkheid voortvloeiende uit milieubedreigende noodsituaties te borgen, regels te stellen met betrekking tot verzekering en rampenplannen voor toerisme en non-gouvernementele activiteiten in het Antarctisch gebied, regels te stellen voor het aan land gaan van personen van passagiersschepen in het Antarctisch gebied en regels te stellen betreffende bescherming van de Antarctische flora en fauna;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Artikel V

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld met dien verstande dat de artikelen I, onderdeel A, onder 1, 3 en 4, onderdeel D, onderdeel I, onderdeel H, onder 1, 2, 3 en 4, onderdeel K, II, III, onder 1, en IV in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 26 april 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Uitgegeven de dertigste april 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina