Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2014

Geldend van 30-04-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 25 april 2014, nr. WJZ / 14062430, houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2014 (Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2014)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

Als personen, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de Auditdienst Rijk;

  • b. de coördinator handhaving en de (senior) inspecteurs van het Expertisecentrum Uitvoering en Handhaving van de Directie Financiën, Informatiemanagement en facilitaire zaken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • c. de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 april 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina