Regeling vaststelling formulier vergunningaanvragen Wet bescherming Antarctica

Geldend van 29-01-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 15 april 2014, nr. IENM/BSK-2014/80467, houdende vaststelling van het formulier voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet bescherming Antarctica (Regeling vaststelling formulier vergunningaanvragen Wet bescherming Antarctica)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit bescherming Antarctica;

Besluiten:

Artikel 2

Op aanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling blijft de regeling, genoemd in artikel 3, van toepassing.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling formulier vergunningaanvragen Wet bescherming Antarctica.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina