Besluit wettelijke erkenning specialistentitel sportarts en instemming met Besluit Sportgeneeskunde

Geldend van 01-06-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 april 2014, kenmerk 329185-117646-MEVA, houdende de wettelijke erkenning van de specialistentitel sportarts en de instemming met het Besluit Sportgeneeskunde

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de aanvraag met kenmerk CGS/VS/nh/13-47977, van het College Geneeskundig Specialismen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Gelet op artikel 14, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet BIG,

Overwegende dat is voldaan aan de in artikel 14, tweede lid, onder a t/m e genoemde voorwaarden van de Wet BIG en dat wettelijke erkenning van de specialistentitel sportarts wenselijk is ter bevordering van de goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg,

Besluit:

  • a. de titel sportarts aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel;

  • b. in te stemmen met het Besluit van 11 september 2013 houdende opleidings- en erkenningseisen voor het specialisme sportgeneeskunde (Besluit Sportgeneeskunde).

Dit besluit en het Besluit Sportgeneeskunde zullen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Terug naar begin van de pagina