Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 01-09-2018 t/m 31-12-2018

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake de toelating tot het hoger onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen artikel 7.25, eerste, tweede, derde en vierde lid, 7,26 eerste en tweede lid, 7.26a eerste lid, 7.28, 7.31a, eerste lid, 7.31b, tweede lid, 7. 57a, vierde lid, 7.57b, vijfde lid, 7.57c, vierde lid, 7.57c, vierde lid, 7.57e, vijfde lid7.57f, tweede lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 1.2. Identificatie opleidingen

Voor de toepassing van deze regeling gelden door instellingen verzorgde opleidingen met dezelfde naam als dezelfde opleidingen, met uitzondering van artikel 3.2, tweede lid.

Artikel 1.3. Data

De data in deze regeling vallen steeds in het studiejaar dat voorafgaat aan het studiejaar waarvoor de kandidaat zich wil aanmelden of wil inschrijven, tenzij anders is bepaald en met dien verstande dat de data tussen 31 augustus en 1 oktober telkens vallen in het studiejaar.

Hoofdstuk 2. Nadere vooropleidingseisen

§ 1. Nadere vooropleidingseisen vo-ho

Artikel 2.1. Nadere vooropleidingseisen per opleiding

 • 1 Voor opleidingen aan universiteiten gelden voor kandidaten die in het bezit zijn van een vwo-diploma van een in bijlage A opgenomen opleiding, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage A.

 • 2 Voor opleidingen aan hogescholen gelden voor kandidaten die in het bezit zijn van een vwo-diploma of het havo-diploma van een in bijlage B opgenomen opleiding, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage B.

 • 3 Als de naam van een opleiding wordt gewijzigd, blijven de nadere vooropleidingseisen gelden zoals die golden voor het tijdstip van de naamswijziging.

 • 4 Bij samenvoeging van bestaande opleidingen blijven voor de samengevoegde opleidingen de nadere vooropleidingseisen gelden, totdat voor de samengevoegde opleidingen nieuwe nadere vooropleidingseisen zijn vastgesteld.

§ 2. Aanwijzing opleidingen inzake toelating deficiënte studenten

Artikel 2.2. Aanwijzing opleidingen inzake toelating deficiënte studenten in het wetenschappelijk onderwijs

Voor het wetenschappelijk onderwijs vindt aanwijzing als bedoeld in artikel 7.25, vijfde lid, tweede volzin, van de wet plaats voor de opleidingen Werktuigbouwkunde en Civiele Techniek, voor zover het betreft het profiel economie en maatschappij of het profiel cultuur en maatschappij.

Artikel 2.3. Wijziging naam opleiding

Als de naam van een opleiding wordt gewijzigd, blijft de toelatingsmogelijkheid voor die opleiding gelden.

§ 3. Nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Artikel 2.4. Nadere vooropleidingseisen mbo

Voor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in een in bijlage C opgenomen sector, geldt voor kandidaten die met goed gevolg een middenkaderopleiding of een specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder d, onderscheidenlijk e, van de WEB hebben afgelegd als nadere vooropleidingseis:

 • a. het bezit van een diploma van een opleiding behorend tot een in bijlage C opgenomen domein of

 • b. een door de hogeschool afgegeven sufficiëntieverklaring.

§ 4. Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

Artikel 2.5. Vereiste kennisniveaus

Artikel 2.6. Examenvakken die zonder meer tot toelating leiden

Hoofdstuk 3. Aanvullende eisen voor opleidingen, opleidingen op het gebied van de kunst en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst

Artikel 3.1. Aanvullende eisen in verband met de uitoefening van een beroep of beroepen

 • 1 De opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden, die verband houden met de uitoefening van een beroep of de beroepen waarop zij voorbereiden, zijn opgenomen in bijlage D.

 • 2 De minister neemt, al dan niet op een aanvraag, een opleiding op in de in het eerste lid bedoelde bijlage, als:

  • a. objectieve gronden in verband met de toekomstige beroepsuitoefening het stellen van de aanvullende eisen voor toelating tot deze opleiding rechtvaardigen,

  • b. de aanvullende eisen geen betrekking hebben op een bepaald vakgebied of discipline, en

  • c. het stellen van de aanvullende eisen geen afbreuk doet aan de toegankelijkheid van het betreffende hoger onderwijs.

 • 3 De gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, worden in bijlage D bij de betreffende opleiding vermeld.

 • 4 Een aanvraag als bedoeld in het tweede lid kan worden ingediend door het instellingsbestuur of, indien het een opleiding betreft die door meerdere instellingen wordt verzorgd, de betreffende instellingsbesturen gezamenlijk. In de aanvraag wordt gemotiveerd aangevoerd waarom wordt voldaan aan de in het tweede lid opgesomde voorwaarden.

 • 5 Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aanvullende eisen voor het eerst zullen gelden.

 • 6 Het instellingsbestuur maakt tijdig de criteria bekend, die op basis van de gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel a zijn vastgesteld, alsmede de procedure voor selectie van de kandidaten.

Artikel 3.2. Aanvullende eisen in verband met de organisatie en inrichting van het onderwijs

 • 1 De opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden, die verband houden met de organisatie en inrichting van het onderwijs zijn opgenomen in bijlage E.

 • 2 De minister neemt op een aanvraag van het betreffende instellingsbestuur, of de betreffende instellingsbesturen gezamenlijk als het betreft alle opleidingen met dezelfde naam, een opleiding op in bijlage E, indien met de aanvraag is aangetoond, dat:

  • a. de opleiding zich onderscheidt door een specifiek onderwijsconcept,

  • b. objectieve gronden het stellen van aanvullende eisen voor toelating tot de opleiding noodzakelijk maken in verband met het tot zijn recht komen van het onderwijsconcept,

  • c. de aanvullende eisen geen betrekking hebben op een bepaald vakgebied of discipline, en

  • d. het stellen van de aanvullende eisen geen afbreuk doet aan de toegankelijkheid van het betreffende hoger onderwijs.

 • 3 De gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden in bijlage E bij de opleiding vermeld.

 • 4 Bij de aanvraag legt het instellingsbestuur een door de NVAO opgesteld advies met betrekking tot de in het tweede lid, onderdeel a tot en met c genoemde voorwaarden over.

 • 5 Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aanvullende eisen voor het eerst zullen gelden.

 • 6 Het instellingsbestuur maakt tijdig de criteria bekend die op basis van de gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel b zijn vastgesteld, alsmede de procedure voor selectie van de kandidaten.

Artikel 3.3. Verwijdering van de bijlage en informatieplicht

 • 1 De minister kan een opleiding uit bijlage D, respectievelijk bijlage E verwijderen, als de omstandigheden op grond waarvan is besloten de opleiding in de bijlage te vermelden, zijn komen te vervallen.

 • 2 Het instellingsbestuur stelt de minister op de hoogte van een wijziging in de omstandigheden, die aanleiding kan zijn voor toepassing van de bevoegdheid genoemd in het eerste lid.

Hoofdstuk 4. Aanmelding, selectie en inschrijving

§ 1. Algemene bepalingen aanmelding

Artikel 4.1. Elektronische aanmelding (verzoek tot inschrijving)

 • 2 Onverminderd de artikelen 4.3 en 4.8 kan de in het eerste lid bedoelde aanmelding betrekking hebben op ten hoogste drie opleidingen.

 • 3 De minister verifieert de persoonsgegevens van de kandidaat aan de hand van de over de kandidaat in de basisregistratie personen, bedoeld in de Wet basisregistratie personen opgenomen gegevens.

 • 4 Als de kandidaat buiten Nederland woonachtig is, verstrekt hij gegevens die tenminste betrekking hebben op de naam, de geboortedatum en -plaats, het adres, de nationaliteit en de vooropleiding. Tevens verstrekt de kandidaat een fotokopie van de persoonsgegevens uit zijn paspoort of (Europees) identiteitsbewijs, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een daarmee overeenkomend register, dan wel een uittreksel uit of een fotokopie van de geboorteakte. Het instellingsbestuur verifieert de gegevens.

 • 5 Als de aanmelding betrekking heeft op een fixusopleiding, vindt de verificatie van de gegevens, bedoeld in het vierde lid plaats voor 15 juni.

Artikel 4.2. Bevestiging aanmelding (verzoek tot inschrijving)

 • 1 De minister zendt de kandidaat die zich overeenkomstig artikel 4.1 heeft aangemeld, een elektronische bevestiging.

 • 2 De minister maakt aan de kandidaat tevens zo spoedig mogelijk bekend:

  • a. of de opleiding waarvoor hij zich aanmeldt, een fixusopleiding is,

  • b. of de instelling voor die fixusopleiding decentrale selectie zal toepassen.

§ 2. Aanmelding voor opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden

Artikel 4.3. Aanmelding onderzoek

 • 1 De kandidaat die wenst te worden ingeschreven voor een opleiding waarvoor krachtens artikel 7.26a van de wet aanvullende eisen zijn gesteld, meldt zich voor 15 januari aan bij de desbetreffende instelling voor het onderzoek dienaangaande.

 • 2 De kandidaat die aan de aanvullende eisen voldoet en aan de desbetreffende opleiding wil worden ingeschreven, meldt zich overeenkomstig artikel 4.1, aan bij de minister.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan het instellingsbestuur van een opleiding waarvan de organisatie en inrichting van het onderwijs als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, uitgaat van een internationale studentenpopulatie, een uiterste datum voor aanmelding na 15 januari vaststellen.

§ 3. Bepalingen voor fixusopleidingen

Artikel 4.5. Aanmelding voor fixusopleiding

 • 1 Een kandidaat kan zich per fixusopleiding in totaal maximaal drie keer aanmelden.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, kan het instellingsbestuur per fixusopleiding vaststellen hoeveel keer een kandidaat kan deelnemen aan de selectie voor de opleiding aan de instelling.

 • 3 Een kandidaat kan zich voor een studiejaar voor ten hoogste twee fixusopleidingen aanmelden, met uitzondering van de in het vierde lid genoemde opleidingen.

 • 4 Voor de opleiding Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie, Mondzorgkunde en Verloskunde kan een kandidaat zich voor een studiejaar bij niet meer dan een instelling aanmelden voor eenzelfde opleiding.

 • 5 Een aanmelding als bedoeld in het eerste lid vervalt als de kandidaat deze uiterlijk 15 januari intrekt.

 • 6 Een kandidaat kan een verzoek bij het instellingsbestuur indienen om zijn aanmelding te laten vervallen, als hij er in dat jaar niet in slaagt te voldoen aan de vooropleidingseisen, bedoeld in artikel 7.24 van de wet, dan wel aan nadere vooropleidingseisen vo-ho, de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo of de bijzondere nadere vooropleidingseisen, bedoeld in de artikelen 7.25a en 7.25b van de wet.

 • 7 Het instellingsbestuur laat de aanmelding van een kandidaat vervallen, als de kandidaat voor 1 september bij het instellingsbestuur daartoe een verzoek indient als bedoeld in het zesde lid. Het instellingsbestuur handelt het verzoek voor 1 oktober af.

Artikel 4.6. Aanmelding kandidaten

 • 1 De kandidaat die wil deelnemen aan de selectie meldt zich in de periode van 1 oktober tot en met 15 januari, via Studielink, aan bij de instelling die de fixusopleiding verzorgt.

 • 2 In afwijking van het vorige lid laat het instellingsbestuur de kandidaat deelnemen aan de selectie als deze zich na 15 januari aanmeldt, als het vaststelt dat er bij weigering van deelname sprake zou zijn van onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4.7. Selectie

 • 1 Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat de selectieprocedure uiterlijk 14 april is afgerond.

 • 2 Het instellingsbestuur kan voor 15 januari beginnen met de selectie, mits alle kandidaten die zich uiterlijk 15 januari hebben aangemeld, kunnen deelnemen aan de volledige selectie.

 • 3 Als het aantal aanmeldingen lager is dan of gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, vindt geen selectie plaats.

Artikel 4.8. Rankingnummers en bewijzen van toelating

 • 1 Het aantal bewijzen van toelating is gelijk aan het aantal beschikbare plaatsen voor een opleiding.

 • 2 Als het aantal beschikbare plaatsen kleiner is dan het aantal kandidaten dat een rankingnummer heeft ontvangen, wordt een bewijs van toelating uitgereikt aan de kandidaten met de laagste rankingnummers.

 • 3 De instelling reikt enkel aan de kandidaat van wie is aangetoond dat hij of zij aan de aanvullende eisen als bedoeld in artikel 7.26 van de wet heeft voldaan een rankingnummer of een bewijs van toelating uit.

 • 4 De instelling bericht via Studielink op 15 april de kandidaat over de uitkomst van de selectie voor de opleiding of opleidingen waaraan hij heeft deelgenomen en reikt daarbij tevens een rankingnummer of een bewijs van toelating uit.

 • 5 De kandidaat accepteert een bewijs van toelating binnen twee weken na ontvangst op de daartoe voorgeschreven wijze. Een bewijs van toelating dat niet binnen twee weken is geaccepteerd, vervalt.

 • 6 Een kandidaat kan op enig moment niet meer dan een bewijs van toelating op geaccepteerd hebben staan.

 • 7 In afwijking van het vierde lid verstrekt het instellingsbestuur een bewijs van toelating als het vaststelt dat er sprake is van onbillijkheid van overwegende aard als geen bewijs van toelating wordt verstrekt.

 • 8 Als een kandidaat een bewijs van toelating niet tijdig accepteert, reikt de instelling een bewijs van toelating uit aan de kandidaat met het laagste rankingnummer, die nog geen bewijs van toelating heeft ontvangen.

 • 9 Het instellingsbestuur stelt een uiterste datum vast waarna geen bewijzen van toelating worden uitgereikt, met dien verstande dat deze datum niet voor 1 augustus ligt.

 • 10 Voor de uiterste datum, bedoeld in het achtste lid, dienen alle bewijzen van toelating uitgereikt te zijn.

Artikel 4.9. Vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen

 • 1 De bezitter van een bewijs van toelating toont voor een door het instellingsbestuur vastgestelde datum aan dat hij voldoet aan de vooropleidingseisen of de nadere vooropleidingseisen vo-ho, de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo of bijzondere nadere vooropleidingseisen.

 • 2 Als de kandidaat niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan aan de verplichting, bedoeld in het eerste lid, vervalt zijn bewijs van toelating.

 • 3 Als een kandidaat voor de door het instellingsbestuur vastgestelde datum niet kan voldoen aan de verplichting, bedoeld in het eerste lid, kan hij het instellingsbestuur om uitstel verzoeken.

 • 4 Het instellingsbestuur voldoet aan het verzoek, bedoeld in het derde lid, en stelt het een nieuwe termijn vast, waarbinnen de kandidaat aan de verplichting moet voldoen.

Artikel 4.11. Tweede instroom

 • 1 Als voor een opleiding gedurende het eerste studiejaar een tweede instroommoment bestaat, en er gedurende het studiejaar plaatsen opengevallen zijn, kan het instellingsbestuur bepalen dat kandidaten die na de selectie voor dat studiejaar, op basis van artikel 4.8 wel een rankingnummer, maar geen bewijs van toelating hebben ontvangen, een bewijs van toelating voor het tweede instroommoment ontvangen.

 • 2 Indien de instelling gebruik maakt van het tweede instroommoment, bedoeld in het eerste lid, stelt het instellingsbestuur een procedure in voor het uitreiken en accepteren van bewijzen van toelating en maakt deze bekend.

Artikel 4.12. Selectie van kandidaten uit Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

[Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 4.18. Nadere regeling toewijzing plaatsen voor dezelfde opleiding bij verschillende universiteiten

[Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 4.19. Procedure verstrekking bewijzen van toelating

[Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 4.26. Invoering decentrale selectie door instelling

[Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 4.29. Toekenning bewijzen van toelating na decentrale selectie

[Vervallen per 01-10-2016]

Hoofdstuk 5. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 5.0.1. Overgangsbepalingen nadere vooropleidingseisen opleiding Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht

 • 1 In afwijking van bijlage B, tabel Economie (instroom met havo-diploma), gelden in de studiejaren 2018-2019 en 2019-2020 voor de opleiding Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht geen nadere vooropleidingseisen voor kandidaten die in het bezit zijn van het havo-diploma.

 • 2 In afwijking van bijlage B, tabel Economie (instroom met vwo-diploma), gelden in de studiejaren 2018-2019 tot en met 2020-2021 voor de opleiding Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht geen nadere vooropleidingseisen voor kandidaten die in het bezit zijn van een vwo-diploma.

Artikel 5.0.2. Overgangsbepalingen nadere vooropleidingseisen opleiding Bedrijfskunde van de Stenden Hogeschool

 • 1 In afwijking van bijlage B, tabel Economie (instroom met havo-diploma), gelden in de studiejaren 2018-2019 en 2019-2020 voor de opleiding Bedrijfskunde van de Stenden Hogeschool de volgende nadere vooropleidingseisen voor kandidaten die in het bezit zijn van het havo-diploma:

  Opleiding

  NT

  NG

  EM

  CM

  B Bedrijfskunde

  2e mvt

  2e mvt

  2e mvt

  *

 • 2 In afwijking van bijlage B, tabel Economie (instroom met vwo-diploma), gelden in de studiejaren 2018-2019 tot en met 2020-2021 voor de opleiding Bedrijfskunde van de Stenden Hogeschool de volgende nadere vooropleidingseisen voor kandidaten die in het bezit zijn van het een vwo-diploma:

  Opleiding

  NT

  NG

  EM

  CM

  B Bedrijfskunde

  2e mvt

  2e mvt

  2e mvt

  *

Artikel 5.0.3. Overgangsbepalingen nadere vooropleidingseisen opleiding Business Innovation

 • 1 In afwijking van bijlage B, tabel Economie (instroom met havo-diploma), gelden in de studiejaren 2018-2019 en 2019-2020 voor de opleiding Business Innovation de volgende nadere vooropleidingseisen voor kandidaten die in het bezit zijn van een havo-diploma:

  Opleiding

  NT

  NG

  EM

  CM

  B Business Innovation

  econ of m&o of be

  *

  *

  *

 • 2 In afwijking van bijlage B, tabel Economie (instroom met vwo-diploma), gelden in de studiejaren 2018-2019 tot en met 2020-2021 voor de opleiding Business Innovation geen nadere vooropleidingseisen voor kandidaten die in het bezit zijn van een vwo-diploma.

Artikel 5.0.4. Overgangsbepalingen nadere vooropleidingseisen opleiding International Business

In afwijking van bijlage B, tabel Economie (instroom met havo-diploma) en in afwijking van bijlage B, tabel Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma), gelden in de studiejaren 2018-2019 en 2019-2020 voor de opleiding International Business geen nadere vooropleidingseisen voor kandidaten die in het bezit zijn van een havo-diploma.

Artikel 5.0.5. Overgangsbepalingen nadere vooropleidingseisen opleiding Tourism Management van de HZ University of Applied Sciences

 • 1 In afwijking van bijlage B, tabel Economie (instroom met havo-diploma), gelden in de studiejaren 2018-2019 en 2019-2020 voor de opleiding Tourism Management van de HZ University of Applied Sciences geen nadere vooropleidingseisen voor kandidaten die in het bezit zijn van een havo-diploma.

 • 2 In afwijking van bijlage B, tabel Economie (instroom met vwo-diploma), gelden in de studiejaren 2018-2019 tot en met 2020-2021 voor de opleiding Tourism Management van de HZ University of Applied Sciences geen nadere vooropleidingseisen voor kandidaten die in het bezit zijn van een vwo-diploma.

Artikel 5.1. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt met uitzondering van de artikelen 2.1 en 2.4 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Artikel 2.1 treedt in werking met ingang van 1 september 2014, met uitzondering van de wijzigingen van de nadere vooropleidingseisen van de in bijlage A opgenomen opleiding Technische Aardwetenschappen en van de in bijlage B opgenomen opleidingen Media & Entertainment Management, Creative Media and Game Technology. Deze treden in werking met ingang van 1 september 2017.

 • 3 Artikel 2.4 treedt in werking met ingang van 1 september 2015.

Artikel 5.3. Overgangsbepalingen in verband met de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

 • 1 De deelname aan loting in het verleden, telt vanaf het studiejaar 2000/2001 mee voor het maximale aantal aanmeldingen, bedoeld in artikel 4.5, eerste lid.

 • 2 Kandidaten die in het studiejaar 2016/2017, een succesvol beroep hebben gedaan op de hardheidsclausule uitgelote kandidaten, bedoeld in artikel 4.24, eerste lid, ontvangen een bewijs van toelating voor het studiejaar 2017/2018.

 • 3 Kandidaten op wie voor het studiejaar 2016/2017, artikel 4.19, tweede lid, van toepassing is, ontvangen een bewijs van toelating voor het studiejaar 2017/2018.

 • 4 Kandidaten wiens verzoek als bedoeld in artikel 4.19, derde lid, in het studiejaar 2016/2017, gehonoreerd wordt, ontvangen een bewijs van toelating voor het studiejaar 2017/2018.

 • 5 Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat een kandidaat die op grond van de leden 2 tot en met 5 een bewijs van toelating heeft ontvangen, wordt ingeschreven voor de betreffende opleiding.

 • 6 Bezwaar- en beroepschriften die zijn ingediend naar aanleiding van het studiejaar 2016–2017 worden volgens het recht, zoals het in dat studiejaar gold, behandeld.

Artikel 5.4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  ak:

  aardrijkskunde

  biol:

  biologie

  econ:

  economie

  grtl:

  Griekse taal en cultuur

  latl:

  Latijnse taal en cultuur

  nat:

  natuurkunde

  nlt:

  natuur, leven & technologie

  schk:

  scheikunde

  wisA:

  wiskunde A

  wisB:

  wiskunde B

  2emvt:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

Economie

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Actuariële Wetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

B Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

B Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

B Business Administration

wisA of wisB en Engelse taal

wisA of wisB en Engelse taal

wisA of wisB en Engelse taal

wisA of wisB en Engelse taal

B Econometrie en Operationele Research

*

wisB

wisB

wisB

B Economics and Business Economics

wisA of wisB en Engelse taal

wisA of wisB en Engelse taal

wisA of wisB en Engelse taal

wisA of wisB en Engelse taal

B Economie

*

*

*

wisA of wisB

B Economie en Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

B Economie en Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

B Fiscale Economie

*

*

*

wisA of wisB

B International Business

*

*

*

wisA of wisB

B International Business Administration

*

*

*

wisA of wisB

Gedrag en maatschappij

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Algemene Sociale Wetenschappen

*

*

*

*

B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

*

*

*

*

B Bestuurskunde

*

*

*

*

B Communicatiewetenschap

*

*

*

*

B Criminologie

*

*

*

*

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

*

*

*

*

B Europese Studies

*

*

*

*

B Geografie, Planologie en Milieu

*

*

*

*

B International Bachelor's Programme in Communication and Media

*

*

*

*

B Management, Society and Technology

*

*

*

*

B Onderwijswetenschappen

*

*

*

*

B Organisatiewetenschappen

*

*

*

*

B Pedagogische Wetenschappen

*

*

*

*

B Personeelwetenschappen

*

*

*

*

B Politicologie

*

*

*

*

B Psychologie

*

*

*

*

B Sociale Geografie en Planologie

*

*

*

*

B Sociologie

*

*

*

*

B Technische Planologie

*

*

*

wisA of wisB

B Vrijetijdwetenschappen

*

*

*

*

Gezondheidszorg

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Bewegingswetenschappen

biol

nat

#

#

B Biomedical Sciences

biol

nat

#

#

B Biomedische Wetenschappen

biol

nat

#

#

B Diergeneeskunde

biol

nat

#

#

B European Public Health

*

*

*

*

B Geneeskunde

biol

nat

#

#

B Gezondheid en Leven

biol

*

biol + schk

#

B Gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

B Klinische Technologie

biol

nat + wisB

#

#

B Klinische Technologie (joint degree)

biol

wisB + nat

wisB + nat + biol

wisB + nat + biol

B Medische Informatiekunde

*

nat

nat

nat + (wisA of wisB)

B Tandheelkunde

biol

nat

#

#

Landbouw en natuurlijke omgeving

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Agrotechnologie

*

nat

wisB + nat + (schk of biol)

wisB + nat + (schk of biol)

B Animal Science

*

*

schk

(wisA of wisB) + schk

B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

*

*

*

wisA of wisB

B Biologie

biol

nat

#

#

B Biotechnologie

*

*

2 uit nat, schk en biol

nat + schk + biol

B Bos- en Natuurbeheer

*

*

biol of ak

wisA + (biol of ak)

B Communicatie en Life Sciences

*

*

*

*

B Economie en Beleid

*

*

*

wisA of wisB

B Environmental Sciences

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

B Food Technology

*

*

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Gezondheid en Maatschappij

*

*

*

wisA of wisB

B International Land and Water Management

*

nat

nat

(wisA of wisB) + nat

B Internationale Ontwikkelingsstudies

*

*

*

wisA of wisB

B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

*

*

*

(wisA of wisB)+ (ak of biol)

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

nat of (wisB+nlt)

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Plantenwetenschappen

*

*

2 uit biol, nat en schk

biol + nat + schk

B Soil, Water, Atmosphere

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

B Voeding en Gezondheid

*

*

schk + biol

schk + biol

Natuur

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Aarde en Economie

*

*

*

wisA of wisB

B Aardwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

B Artificial Intelligence

*

*

*

wisA of wisB

B Bèta-gamma

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + (nat of schk)

B Bio-Farmaceutische Wetenschappen

biol

*

biol + nat + schk

#

B Biologie

biol

nat

#

#

B Biology

biol

nat

#

#

B Business Analytics

*

wisB

wisB

wisB

B Chemistry

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Computer Science

*

wisB

wisB

wisB

B Computing Science

*

wisB

wisB

wisB

B Data Science and Knowledge Engineering

*

wisB

wisB

wisB

B Farmaceutische Wetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

B Farmacie

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

B Informatica

*

wisB

wisB

wisB

B Informatie, Multimedia en Management

*

*

*

wisA of wisB

B Informatiekunde

*

*

*

wisA of wisB

B Kunstmatige Intelligentie

*

*

*

wisA of wisB

B Life Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Lifestyle Informatics

*

*

*

wisA of wisB

B Mathematics

*

wisB

wisB

wisB

B Medische Natuurwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Molecular Life Sciences

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Natuur- en Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

B Psychobiologie

biol

nat

#

#

B Scheikunde

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Scheikunde (joint degree)

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Science

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Science, Business & Innovation

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

Recht

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B European Law School

*

*

*

*

B Fiscaal Recht

*

*

*

*

B Global Law

*

*

*

*

B Internationaal en Europees Recht

*

*

*

*

B Notarieel Recht

*

*

*

*

B Rechtsgeleerdheid

*

*

*

*

Taal en cultuur

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Afrikaanse talen en culturen

*

*

*

*

B Algemene Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

B American Studies

*

*

*

*

B Arabische Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Archeologie

*

*

*

*

B Archeologie en Prehistorie

*

*

*

*

B Chinastudies

*

*

*

*

B Communicatie- en Informatiewetenschappen

*

*

*

*

B Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

B Duitse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Engelse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B English Language and Culture

*

*

*

*

B Europese Studies

*

*

*

*

B Europese Talen en Culturen

*

*

*

*

B Film- en Literatuurwetenschap

*

*

*

*

B Filosofie

*

*

*

*

B Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied

*

*

*

*

B Franse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Geschiedenis

*

*

*

*

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

B Hebreeuwse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Humanistiek

*

*

*

*

B Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

*

*

*

*

B Islam en Arabisch

*

*

*

*

B Italiaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Japanstudies

*

*

*

*

B Keltische Talen en Cultuur

*

*

*

*

B Koreastudies

*

*

*

*

B Kunsten, Cultuur en Media

*

*

*

*

B Kunstgeschiedenis

*

*

*

*

B Latijns-Amerikastudies

*

*

*

*

B Latijnse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Literatuurwetenschap

*

*

*

*

B Literatuur en Samenleving

*

*

*

*

B Media en Cultuur

*

*

*

*

B Media en informatie

*

*

*

*

B Media, Kunst, Design en Architectuur

*

*

*

*

B Midden-Oostenstudies

*

*

*

*

B Minorities & Multilingualism

*

*

*

*

B Muziekwetenschap

*

*

*

*

B Nederlandkunde/Dutch Studies

*

*

*

*

B Nederlandse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Oude Nabije-Oosten studies

*

*

*

*

B Oudheidwetenschappen

*

*

*

*

B Religiewetenschappen

*

*

*

*

B Romaanse Talen en Culturen

*

*

*

*

B Russische Studies

*

*

*

*

B Scandinavische Talen en Culturen

*

*

*

*

B Slavische Talen en Culturen

*

*

*

*

B Spaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Taal- en Cultuurstudies

*

*

*

*

B Taalwetenschap

*

*

*

*

B Theaterwetenschap

*

*

*

*

B Theologie

*

*

*

*

B Theologie (joint degree)

*

*

*

*

B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

*

*

*

*

Techniek

Opleidingen

NT

NG¹

EM

CM

B Advanced Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Bedrijfsinformatie-technologie

*

wisB

wisB

wisB

B Biomedische Technologie

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Bouwkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Civiele Techniek2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Creative Technology

*

*

*

*

B Data Science (joint degree)

*

wisB

wisB

wisB

B Electrical Engineering

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Industrial Design

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Industrieel Ontwerpen

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Life Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Maritieme Techniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Nanobiologie (joint degree)

biol

wisB + nat

#

#

B Scheikundige Technologie

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Technische Aardwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat +schk

wisB + nat + schk

B Technische Bedrijfskunde

*

wisB

wisB

wisB

B Technische Bestuurskunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Technische Informatica

*

wisB

wisB

wisB

B Technische Innovatiewetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

B Technische Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Technische Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

B Werktuigbouwkunde2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

1 Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen ‘nat’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

2 Voor deze opleiding geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘nat’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

Sectoroverstijgend

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Cognition, Language and Communication

*

*

*

*

B Future Planet Studies

*

*

ak of biol of nat of schk

wisA of wisB + (minimaal) twee van de volgende vakken: econ, ak, biol, nat en/of schk

B Global Responsibility and Leadership

*

*

*

*

B Global Sustainability Science

*

*

nat of schk of biol

wisA of wisB + (minimaal) twee van de volgend vakken: nat, schk, biol, en/of econ

B International Studies

*

*

*

*

B Liberal Arts and Sciences

*

*

*

*

B Liberal Arts and Sciences (joint degree)

*

*

*

*

B Liberal Arts and Sciences: Global Challenges

*

*

*

*

B Life Science and Technology

*

nat + wisB

nat + schk + wisB

nat + schk + wisB

B Life Science and Technology (joint degree)

*

nat + wisB

nat + schk + wisB

nat + schk + wisB

B Molecular Science and Technology

*

wisB en nat

wisB, nat en schk

wisB, nat en schk

B Molecular Science and Technology (joint degree)

*

nat + wisB

nat + schk + wisB

nat + schk + wisB

B Philosophy, Politics and Economics

*

wisA of wisB

wisA of wisB

wisA of wisB

B Philosophy, Politics & Economics

*

wisA of wisB

wisA of wisB

wisA of wisB

B Politics, Psychology, Law and Economics

*

*

*

wisA of wisB

B Security Studies

*

*

*

*

B Technology and Liberal Arts & Sciences

*

*

*

*

B Tourism (joint degree)

*

*

*

wisA of wisB

B Urban Studies

*

*

*

*

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  • NT: profiel natuur en techniek

  • NG: profiel natuur en gezondheid

  • EM: profiel economie en maatschappij

  • CM: profiel cultuur en maatschappij

  • be: bedrijfseconomie

  • biol: biologie

  • dutl: Duitse taal en cultuur

  • fatl: Franse taal en cultuur

  • econ: economie

  • m&o: management en organisatie

  • maw: maatschappijwetenschappen

  • schk: scheikunde

  • nat: natuurkunde

  • nlt: natuur, leven & technologie

  • wisA: wiskunde A

  • wisB: wiskunde B

  • 2emvt: tweede moderne ‘vreemde’ taal

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

1. Associate degree-instroom met havo-diploma

Economie (instroom met havo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Accountancy

*

econ of m&o of be

*

(econ of m&o of be) + (wisA of wisB)

Ad Bedrijfseconomie

*

econ of m&o of be

*

(econ of m&o of be) + (wisA of wisB)

Ad Bedrijfskunde

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of maw of m&o of be

Ad Business IT & Management

*

*

*

*

Ad Business Studies Logistiek

*

*

*

*

Ad Commercieel Management

*

*

*

(econ of m&o of be) + (wisA of wisB)

Ad Commerciële Economie

*

*

*

(econ of m&o of be) + (wisA of wisB)

Ad Communicatie

*

*

*

*

Ad Creative Media Professional

*

*

*

*

Ad Crossmediale Communicatie

*

*

*

wisA of wisB

Ad Eventmanager

*

*

*

wisA of wisB

Ad Facilitair Eventmanagement

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

(econ of m&o of be) + (wisA of wisB)

Ad Facility Management

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

(econ of m&o of be) + (wisA of wisB)

Ad Finance

*

*

*

*

Ad Financiële Dienstverlening

*

*

*

*

Ad Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Hotel Management

2e mvt

2e mvt

2e mvt

econ of m&o of be

Ad IT Service Management

*

*

*

*

Ad Juridisch medewerker

*

*

*

*

Ad Leisure & Events Management

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Logistics Management

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

(econ of m&o of be) + (wisA of wisB)

Ad Logistiek en Economie

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

(econ of m&o of be) + (wisA of wisB)

Ad Management

*

*

*

*

Ad Marketing Management

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

(econ of m&o of be) + (wisA of wisB)

Ad Officemanagement

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of maw of m&o of be

Ad Ondernemen

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of m&o of be

Ad Online Contentcreator

*

*

*

wisA of wisB

Ad Online Marketing en Sales

*

*

*

(econ of m&o of be) + wisA of wisB)

Ad Sales en Accountmanagement

*

*

*

(econ of m&o of be) + wisA of wisB)

Ad Small Business en Retail Management

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of m&o of be

Ad Vitaliteitsmanagement & Toerisme

*

*

*

econ of m&o of be

Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Ervaringsdeskundige in de Zorg

*

*

*

*

Ad Health & Social Work

*

*

*

*

Ad Human Resource Management

*

*

*

*

Ad Pedagogisch Educatief Medewerker

*

*

*

*

Ad Pedagogisch Educatief Professional

*

*

*

*

Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie

*

*

*

*

Ad Service, Welzijn & Zorg

*

*

*

*

Ad Sociaal Financiële Dienstverlening

*

*

*

*

Ad Sociaal Werk

*

*

*

*

Ad Sociaal Werk in de Zorg

*

*

*

*

Ad Social Work

*

*

*

*

Ad Sport, Gezondheid en Management1

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet.

Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Management in de Zorg1

*

*

*

*

Ad Zorg en Technologie

*

*

*

*

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Bedrijfskunde en Agribusiness

*

*

*

wisA of wisB

Ad Dier- en Veehouderij

*

*

schk

#

Ad Duurzaam Bodembeheer

*

*

schk

#

Ad Duurzame Watertechnologie

*

*

schk

#

Ad Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst

*

*

*

*

Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht

*

*

schk

#

Ad Land- en Watermanagement

*

*

schk

#

Ad Melkveehouderij

*

*

schk

#

Ad Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector

*

*

*

*

Ad Tuin- en Landschapsinrichting

*

*

*

wisA of wisB

Ad Tuinbouw en Akkerbouw

*

*

schk

#

Ad Tuinbouwmanagement

*

*

*

wisA of wisB

Ad Voedingsmiddelentechnologie

*

*

*

*

Onderwijs (instroom met havo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Onderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II

*

*

*

*

Ad Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn

*

*

*

*

Ad Onderwijsondersteuner Omgangskunde

*

*

*

*

Ad Onderwijsondersteuner Techniek

*

*

#

#

Ad Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs

*

*

*

wisA of wisB

Ad Pedagogisch Educatief Medewerker

*

*

*

*

Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie

*

*

*

*

Ad Schrijftolk

*

*

*

*

Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Arts & Crafts1

*

*

*

*

Ad Dans1

*

*

*

*

Ad Design

*

*

*

*

Ad Interieurvormgever1

*

*

*

*

Ad Muziek (dirigent Hafabra)1

*

*

*

*

Ad Technische Productie

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet.

Techniek (instroom met havo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Bouwkunde

*

*

*

#

Ad Bouwtechnisch Medewerker

*

*

*

#

Ad Civiele Techniek Directievoering

*

nat of nlt

#

#

Ad Civiele Techniek Projectvoorbereiding en -realisatie

*

nat of nlt

#

#

Ad Constructeur Werktuigbouwkunde

*

nat of nlt

#

#

Ad Elektrotechniek

*

nat of nlt

#

#

Ad Elektrotechniek/Embedded Systems Engineering

*

nat of nlt

#

#

Ad Elektrotechniek/Energietechniek

*

nat of nlt

#

#

Ad Engineering

*

Nat of nlt

#

#

Ad ICT

*

*

*

*

Ad ICT & Telecommunicatie

*

*

wisB

wisB

Ad ICT Service Management

*

*

*

*

Ad ICT-Beheer

*

*

*

*

Ad Industriële Automatisering

*

*

wisB

wisB

Ad Informatica

*

*

*

*

Ad Integraal Bouwmanagement

*

*

*

#

Ad IT Service Management

*

*

*

*

Ad Logistiek

*

*

*

*

Ad Logistiek Management

*

*

*

#

Ad Maintenance & Mechanics

*

nat of nlt

#

#

Ad Maritieme Techniek

*

nat of nlt

#

#

Ad Projectleider Techniek

*

nat of nlt

#

#

Ad Software Development

*

*

*

*

Ad Systeemspecialist Automotive

*

nat of nlt

#

#

Ad Technische Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

Ad Technische Informatica

*

*

wisB

wisB

Ad Werktuigbouwkunde

*

nat of nlt

#

#

Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad ICT Service Management

*

*

*

*

2. Associate degree-instroom met vwo-diploma

Economie (instroom met vwo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Accountancy

*

*

*

*

Ad Bedrijfseconomie

*

*

*

*

Ad Bedrijfskunde

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of maw of m&o of be

Ad Business IT & Management

*

*

*

*

Ad Business Studies Logistiek

*

*

*

*

Ad Commercieel Management

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Commerciële Economie

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Communicatie

*

*

*

*

Ad Creative Media Professional

*

*

*

*

Ad Crossmediale Communicatie

*

*

*

*

Ad Eventmanager

*

*

*

*

Ad Facilitair Eventmanagement

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of m&o of be

Ad Facility Management

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of m&o of be

Ad Finance

*

*

*

*

Ad Financiële Dienstverlening

*

*

*

*

Ad Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie

*

*

*

*

Ad Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

*

*

*

*

Ad Hotel Management

2e mvt

2e mvt

2e mvt

*

Ad IT Service Management

*

*

*

*

Ad Juridisch medewerker

*

*

*

*

Ad Leisure & Events Management

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Logistics Management

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of m&o of be

Ad Logistiek en Economie

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of m&o of be

Ad Management

*

*

*

*

Ad Marketing Management

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Officemanagement

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of maw of m&o of be

Ad Ondernemen

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Online Contentcreator

*

*

*

*

Ad Online Marketing en Sales

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Sales en Accountmanagement

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Small Business en Retail Management

*

*

*

econ of m&o of be

Ad Vitaliteitsmanagement & Toerisme

*

*

*

econ of m&o of be

Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Ervaringsdeskundige in de Zorg

*

*

*

*

Ad Health & Social Work

*

*

*

*

Ad Human Resource Management

*

*

*

*

Ad Pastoraal Werk

*

*

*

*

Ad Pedagogisch Educatief Medewerker

*

*

*

*

Ad Pedagogisch Educatief Professional

*

*

*

*

Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie

*

*

*

*

Ad Service, Welzijn & Zorg

*

*

*

*

Ad Sociaal Financiële Dienstverlening

*

*

*

*

Ad Sociaal Werk

*

*

*

*

Ad Sociaal Werk in de Zorg

*

*

*

*

Ad Social Work

*

*

*

*

Ad Sport, Gezondheid en Management1

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet.

Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

Ad Management in de Zorg1

*

*

*

*

Ad Zorg en Technologie

*

*

*

*

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)

Opleidingen

NT

NG