Organisatiebesluit Logius

Geldend van 24-04-2014 t/m heden

Organisatiebesluit Logius

De secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 16, tweede lid, van het Organisatiebesluit BZK 2012;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 De baten-lastendienst Logius staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en het (stimuleren van) gebruik van generieke bouwstenen, afsprakenstelsels en standaarden ten behoeve van de rijksoverheid, decentrale overheden en (andere) instellingen ten behoeve van de uitvoering van een publieke taak dan wel het waarborgen van een publiek belang. Logius heeft met het oog daarop binnen de vigerende beleidskaders de volgende taken:

  • a. het binnen de juridische kaders van de e-overheid beheren en doorontwikkelen van de generieke bouwstenen;

  • b. het stimuleren van gebruik en het ondersteunen van het aansluiten van de in de aanhef bedoelde organisaties op de generieke bouwstenen;

  • c. het inkopen van infrastructurele en daaraan gerelateerde diensten die voor het uitvoeren van de onder a en b bedoelde taken nodig zijn;

  • d. het bewaken van juist gebruik van de generieke bouwstenen;

  • e. het voeren van het secretariaat van het Forum Standaardisatie en het College Standaardisatie conform het Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2010.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:

de secretaris-generaal,

R. van Zwol

Terug naar begin van de pagina