Besluit mandaat en machtiging Inspecteur-Generaal en Hoofdinspecteurs voor de Inspectie [...] de Gezondheidszorg (opleggen last onder dwangsom), enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 18-04-2014 t/m 31-12-2015

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 april 2014, nr. 119809-361436-WJZ, houdende het verlenen van mandaat en machtiging aan de Inspecteur-Generaal en de Hoofdinspecteurs voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor het opleggen van een last onder dwangsom, alsmede het verlenen van machtiging aan de onder de Hoofdinspecteurs voor de Gezondheidszorg ressorterende functionarissen tot het aanzeggen van een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de Gezondheidswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht:

Besluit;

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Aan de Inspecteur-Generaal en de Hoofdinspecteurs voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt mandaat en machtiging verleend voor het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 100a, tweede lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en artikel 39, tweede lid, van de Gezondheidswet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Aan de onder de Hoofdinspecteurs voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg ressorterende functionarissen wordt machtiging verleend tot het aanzeggen van een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 april 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina