Besluit tot vaststelling formulier geschilbeslechting (artikel 51 Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 Gaswet)

[Regeling vervallen per 03-04-2014.]
Geldend van 24-11-2011 t/m 02-04-2014

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 15 november 2011 tot vaststelling van het formulier voor het indienen van een aanvraag voor geschilbeslechting op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 van de Gaswet

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-04-2014]

Het formulier voor het indienen van een aanvraag voor geschilbeslechting op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 van de Gaswet wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 03-04-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 november 2011

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze,

overeenkomstig het door de Raad op 15 november 2011 genomen besluit,

C. Fonteijn,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Bijlage

[Vervallen per 03-04-2014]

Aanvraagformulier geschilbeslechting Energie

1. Gegevens van de aanvrager

[Vervallen per 03-04-2014]

Naam....... 0 Man 0 Vrouw

Postadres .......

Postcode....... Plaats.......

Telefoon (.......) .......

Fax (.......) ......

E-mail.......

EAN- code1.......

2. Gegevens van de (eventuele) gemachtigde

[Vervallen per 03-04-2014]

Tijdens de geschilprocedure bij de NMa kunt u er voor kiezen u te laten vertegenwoordigen door iemand anders. In dat geval dient u deze persoon te machtigen namens u op te treden. Deze machtiging dient u bij deze aanvraag als bijlage mee te sturen.

Heeft u een advocaat ingeschakeld? Dan hoeft u geen machtiging mee te sturen.

Indien een bedrijf een aanvraag indient, dan dient u de gegevens in te vullen van degene die het bedrijf in de procedure bij de NMa vertegenwoordigt. Ook voegt u een uittreksel van de Kamer van Koophandel van het bedrijf bij, en eventueel andere stukken waaruit blijkt dat degene die het bedrijf vertegenwoordigt bij de NMa hiertoe bevoegd is.

Dient u een aanvraag in namens een publiekrechtelijke rechtspersoon? Dan dient u stukken mee te sturen waaruit blijkt dat degene die het bestuursorgaan vertegenwoordigt hiertoe expliciet gemandateerd is, zoals bijvoorbeeld het mandaatbesluit.

De NMa stuurt brieven naar het adres van de gemachtigde en niet naar de aanvrager. Daarom dient u het adres van de gemachtigde hieronder in te vullen.

Gemachtigde/vertegenwoordiger/gemandateerde

Naam....... 0 Man 0 Vrouw

Functie.......

Postadres.......

Postcode .......Plaats.......

Telefoon (.......) .......

Fax (.......) .......

E-mail.......

3. Gegevens van de betrokken netbeheerder

[Vervallen per 03-04-2014]

Naam bedrijf

Contactpersoon ....... 0 Man 0 Vrouw

Functie.......

Postadres.......

Postcode ....... Plaats .......

Telefoon (.......) .......

Fax (.......) .......

E-mail.......

4. Gegevens over het geschil

[Vervallen per 03-04-2014]

Geef aan de hand van de volgende vragen een beschrijving van het geschil en vermeld de relevante feiten en data.

 • 1. Wat is de klacht die u aan de netbeheerder heeft voorgelegd?

  Let op: De NMa kan alleen geschillen behandelen die onder artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 van de Gaswet vallen.

  Dit betekent dat u een geschil heeft met uw netbeheerder en dat dit geschil gaat over de vraag of de netbeheerder aan zijn verplichtingen uit de Elektriciteitswet of de Gaswet voldoet. U kunt bijvoorbeeld denken aan het gebruiken van tarieven die niet door de NMa zijn goedgekeurd, het te laat leveren van een aansluiting of het niet volgen van de regels bij het afsluiten van aansluitingen.

 • 2. Geef een beschrijving van de feiten waarop uw klacht is gebaseerd en vermeld steeds wanneer een en ander zich heeft voorgedaan.

 • 3. Stuur de documenten die uw klacht onderbouwen en die kunnen bewijzen wat er is gebeurd met deze aanvraag mee.

  U kunt hierbij denken aan getekende verklaringen, contracten, aanvraagformulieren, brieven en afschriften van e-mailberichten.

 • 4. Voordat u uw geschil aan ons voorlegt, moet u het eerst voorleggen aan uw netbeheerder. Wanneer heeft u de klacht schriftelijk aan de netbeheerder voorgelegd? Stuur een kopie van deze brief als bijlage met dit formulier mee.

  Stuur een kopie van deze brief als bijlage met dit formulier mee.

 • 5. Wat was de reactie van de netbeheerder op deze brief en van wanneer dateert deze?

  Stuur het antwoord van de netbeheerder eveneens als bijlage mee.

 • 6. Heeft u een aanbod van de netbeheerder gekregen om het geschil op te lossen? Zo ja, welke?

 • 7. Heeft een andere instantie reeds uitspraak gedaan in deze zaak, bijvoorbeeld de geschillencommissie energie & water of de civiele rechter?

  Stuur een kopie van deze uitspraak mee.

 • 8. Wat is naar uw mening een oplossing voor het geschil?

 • 9. Zijn er nog andere aspecten die u belangrijk vindt voor de behandeling van het geschil? Zo ja, welke?

5. Vertrouwelijkheid van uw gegevens

[Vervallen per 03-04-2014]

U verstrekt uw gegevens aan de NMa om geschilbeslechting aan te vragen. De NMa gaat ervan uit dat u met het indienen en ondertekenen van deze aanvraag toestemming geeft aan de NMa om deze gegevens aan uw netbeheerder te geven. Dit is namelijk nodig om het geschil te kunnen beslechten. Of, als dat nodig is, op een later tijdstip aan de rechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook gaat de NMa ervan uit dat uw toestemming ook geldt voor de gegevens die u op een later moment nog zult verstrekken.

Als u vindt dat dit aanvraagformulier of de stukken die u meestuurt niet aan uw netbeheerder mogen worden gegeven, dan moet u dit bij deze aanvraag aangeven. Geef daarbij duidelijk aan welke gegevens vertrouwelijk zijn en waarom. De NMa beoordeelt de verklaring die u geeft bij uw verzoek om vertrouwelijkheid. Het is dus niet zo dat de NMa uw verzoek om vertrouwelijkheid altijd erkent.

De NMa publiceert haar besluiten op haar website. Op dat moment vraagt de NMa gegevens vertrouwelijk zijn en dus niet op de website gezet mogen worden

6. Overzicht van de bijlagen die meegestuurd moeten worden met de aanvraag

[Vervallen per 03-04-2014]

Controleert u bij verzending of de volgende documenten zijn bijgevoegd:

 • Een kopie van de brief met uw klacht die u aan de netbeheerder heeft gestuurd;

 • Een kopie van de brief waarin de netbeheerder op uw klacht reageert;

 • Overige correspondentie (brieven, e-mails) met uw netbeheerder;

 • Een kopie van de uitspraak van een andere instantie in deze zaak, zoals de geschillencommissie energie & water en de civiele rechter;

 • Overige stukken waarmee u uw klacht onderbouwt. Bijvoorbeeld een kopie van een aanvraag voor een aansluiting, een contract, getekende verklaringen, verslagen van besprekingen met uw netbeheerder en andere stukken en gegevens die u heeft of die u nog kunt krijgen;

 • Heeft u iemand gemachtigd om namens u op te treden, wordt u vertegenwoordigd, of heeft u iemand gemandateerd? Dan moet u de stukken waaruit zijn bevoegdheid blijkt en zoals genoemd onder 2, meesturen. Dit hoeft niet als er sprake is van een advocaat.

7. Handtekening van de aanvrager

[Vervallen per 03-04-2014]

Naam aanvrager:

Handtekening:

Datum Plaats

8. Handtekening gemachtigde

[Vervallen per 03-04-2014]

Naam gemachtigde

Handtekening

Datum Plaats

Dit formulier met bijlagen kunt u zenden aan:

Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

T.a.v. de Geschilcoördinator energie

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

 1. EAN-code is de unieke code van uw aansluiting elektriciteit of gas. Deze kunt u vinden op uw jaarafrekening of opvragen bij uw energieleverancier of netbeheerder.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina