Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars

Geldend van 12-04-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 3 april 2014, kenmerk: FM/2014/473 M, tot benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de Commissie verzekeraars (Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel wordt verstaan onder commissie: de Commissie verzekeraars, ingesteld bij de regeling instelling Commissie verzekeraars.

Artikel 2. Benoeming

Als leden worden voor de duur van de commissie benoemd:

Prof. dr. C. G. (Casper) de Vries, tevens voorzitter;

Prof. dr. D. (Dirk) Schoenmaker;

Drs. J.B.M. (Jos) Streppel; en

Mr. H.B.A. (Ben) Verhoeven.

Artikel 3. Secretariaat

Aan de commissie worden als secretaris onderscheidenlijk adjunct-secretaris toegevoegd:

drs. V. Lieffering en mr. B.H.S. Smits, beiden werkzaam bij het ministerie van Financiën.

Artikel 4. Vergoeding

  • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem.

Terug naar begin van de pagina