Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phoma 2014

[Regeling vervallen per 01-06-2014.]
Geldend van 12-04-2014 t/m 31-05-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 3 april 2014, nr. 14026301, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phomaexigua var. Linicola (hierna aangeduid als Phoma) (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phoma 2014).

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2014]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Prelude 20 LF (voorheen toegelaten onder toelatingsnummer 13214 N) ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phoma.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2014]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 februari 2014 en vervalt met ingang van 1 juni 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van vlas tegen Phoma 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

Directeur-Generaal

Agro.

Bijlage

[Vervallen per 01-06-2014]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 01-06-2014]

 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als zaadbehandelingsmiddel van lijnzaad mits de MAC waarde van het oplosmiddel diaceton-alcohol van 120 mg/m3 tijdens en na de zaadbehandeling in de ontsmettingsruimte niet wordt overschreden.

 • Voor de toepassing (behandeling van de zaden) moet gebruik worden gemaakt van een speciaal hiervoor geschikte automatisch werkende machine, welke voor een zeer goede en gelijkmatige verdeling over het zaaizaad zorg draagt. Deze machine moet een gesloten systeem zijn zodat er buiten deze machine geen blootstelling aan de werkzame stof mogelijk is, of een minder gesloten systeem waarbij door lokale afzuiging verhinderd wordt dat blootstelling aan de werkzame stof mogelijk is.

 • Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg er ook voor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

 • Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

 • Dit middel is schadelijk bij opname door de mond.

 • Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

 • Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

 • Irriterend voor de ogen.

 • In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

 • Draag geschikte handschoenen en beschermde kleding.

 • Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 • Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 01-06-2014]

Prelude 20 LF is een vloeibaar ontsmettingsmiddel, uitsluitend bestemd voor de behandeling van lijnzaad.

Toepassing

[Vervallen per 01-06-2014]

Zaaizaadbehandelinq van lijnzaad, ter bestrijding van Phoma.

Dosering: 2,5 ml per kg zaad.

Zaaizaad van goede kwaliteit en met een niet te hoog vochtgehalte kan desnoods ook ruim voor het zaaien ontsmet worden, mits het zaad daarna op een droge plaats bewaard wordt. Zwakke of beschadigde partijen en partijen met een te hoog vochtgehalte dienen bij voorkeur alléén zo kort mogelijk voor het zaaien behandeld te worden. De dosering mag niet worden overschreden.

Terug naar begin van de pagina