Regeling instelling Commissie verzekeraars

Geldend van 12-04-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 april 2014, kenmerk: FM 2014/470 M, tot instelling van de Commissie verzekeraars (Regeling instelling Commissie verzekeraars)

De Minister van Financiën en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste en derde lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Financiën;

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 3. Taak

 • 1 De commissie krijgt tot taak te onderzoeken of er belemmeringen zijn in het overheidsbeleid en de regelgeving die de verzekeringssector hinderen in het vervullen van zijn maatschappelijke rol van het spreiden en beheersbaar maken van risico’s en het verzorgen van langetermijninvesteringen in de economie.

 • 2 De commissie zal in ieder geval aandacht schenken aan:

  • a. de invloed van nieuwe regelgeving (waaronder Solvency II en de zorgplicht); en

  • b. de veranderende vraag van consumenten naar flexibelere producten door veranderende voorkeuren, leefomstandigheden en gezinssituaties.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste drie andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een nieuw lid benoemen.

 • 4 De voorzitter en overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de minister.

Artikel 5. Secretariaat

 • 1 De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de minister.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich voorts laten ondersteunen door personen en instanties die zij nodig acht.

Artikel 7. Informatieplicht

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 8. Eindrapport

 • 1 De commissie streeft er naar haar eindrapport vóór 31 december 2014 aan de minister aan te bieden.

 • 2 Na openbaarmaking van het rapport is de commissie opgeheven.

Artikel 9. Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 10. Archiefbescheiden

De leden van de commissie dragen zo spoedig mogelijk na de beëindiging van hun werkzaamheden of zoveel eerder als omstandigheden daartoe aanleiding geven, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het ministerie van Financiën.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Commissie verzekeraars.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De

Minister

van Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina