Deelregeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 09-04-2014 t/m 31-12-2016

Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidies voor meerjarige activiteitenprogramma’s, die de kwaliteit van architectuur, vormgeving en e-cultuur bevorderen en vanuit een culturele invalshoek hun maatschappelijke en economische meerwaarde vergroten

Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling heeft als oogmerk het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit in architectuur, vormgeving en e-cultuur en het versterken vanuit een culturele invalshoek van haar maatschappelijke en economische meerwaarde. Daarbij gaat het ook om het bevorderen van een sectoroverschrijdende aanpak en de samenwerking tussen creatieve disciplines en relevante partners, zowel in Nederland als in het buitenland.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2017]

Met toepassing van deze deelregeling kunnen subsidies worden verstrekt voor culturele programma’s die qua inhoud, opzet en uitvoering van nationale of internationale betekenis zijn.

Een programma omvat verschillende projectvormen, waarvan de uitvoering bijdraagt aan één of meerdere van de volgende doelstellingen:

 • innovatie;

 • kennisverdieping;

 • talentontwikkeling;

 • bevorderen crosssectorale samenwerking;

 • bevorderen cultureel ondernemerschap c.q. voorbeeldig opdrachtgeverschap;

 • versterken internationale positionering ontwerpsector;

 • bevorderen publieke belangstelling.

Artikel 3. Drempelnorm

[Vervallen per 01-01-2017]

Op basis van deze deelregeling kan alleen subsidie verstrekt worden:

 • 1. Als de aanvrager een culturele instelling is die minimaal drie jaar actief is en die een samenhangend en excellent programma heeft uitgevoerd op het gebied van architectuur, vormgeving of e-cultuur;

 • 2. Indien over de afgelopen drie jaar de aanvrager minder dan 80% van de subsidiabele activiteitenlasten heeft ontvangen uit subsidie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of andere Rijkscultuurfondsen.

Artikel 4. Weigeringsgronden

[Vervallen per 01-01-2017]

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd:

Artikel 5. Formele criteria

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een programma omvat een aantal, qua vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten. Deze activiteiten beslaan een periode van 24 maanden, zodat er daadwerkelijk sprake is van een meerjarig programma.

 • 2 De beoogde uitvoering van het aangevraagde activiteitenprogramma vindt plaats in de periode 2015–2016;

 • 3 Het subsidie kan per aanvrager niet meer dan € 500.000 per jaar bedragen;

 • 4 Het subsidie kan niet meer bedragen dan 80% van de subsidiabele activiteitenlasten.

 • 5 Instellingen die op basis van deze Deelregeling subsidie ontvangen, kunnen

  gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op subsidies met toepassing van andere Deelregelingen van het Stimuleringsfonds, met uitzondering van de Deelregeling Internationalisering;

Artikel 6. Beoordelingscriteria

[Vervallen per 01-01-2017]

De commissie toetst de aanvraag voor een programma op:

 • 1. De in het verleden behaalde resultaten. De adviescommissie toetst deze resultaten op basis van haar waardering van de volgende onderwerpen:

 • 1. kwaliteit: in hoeverre zijn de activiteiten van de instelling in het afgelopen jaar qua inhoud, opzet en uitvoering onderscheidend geweest ten opzichte van het bestaande (inter)nationale aanbod;

 • 2. pluriformiteit: in hoeverre heeft de instelling in het afgelopen jaar een onderscheidende positie ingenomen in de wijze waarop de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur onder de aandacht zijn gebracht;

 • 3. platform: in hoeverre hebben de activiteiten in het afgelopen jaar een betekenisvolle rol gespeeld in het samenspel van talentontwikkeling, onderzoek, innovatie, het genereren van publiciteit, het bij elkaar brengen van relevante disciplines en partners tot en met de implementatie.

 • 2. In hoeverre het voorgestelde programma aansluit op deze deelregeling en met name op de artikelen 1 en 2 van deze deelregeling.

 • 3. In hoeverre het voorgestelde programma consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, mate en wijze van cofinanciering en publieksbereik.

Artikel 7. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bestuur beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen adviesorgaan. De advisering heeft het karakter van een tender. Het adviesorgaan betrekt in zijn overwegingen welke programma’s beter aansluiten bij deze deelregeling.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling wordt aangehaald als: Deelregeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

J. Rodermond,

directeur/bestuurder.

Terug naar begin van de pagina