Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van koolvlieg in de bedekte teelt van radijs 2014

[Regeling vervallen per 30-07-2014.]
Geldend van 01-04-2014 t/m 29-07-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 28 maart 2014, nr. 14043400, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van koolvlieg in de bedekte teelt van radijs (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van koolvlieg in de bedekte teelt van radijs 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-07-2014]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Decis EC (toegelaten onder toelatingsnummer 7774 N) ter bestrijding van koolvlieg (Delia radicum) in de bedekte teelt van radijs.

Artikel 2

[Vervallen per 30-07-2014]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 30-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2014 en vervalt met ingang van 30 juli 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 30-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van koolvlieg in de bedekte teelt van radijs 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

Directeur-Generaal Agro.

Bijlage : WGGA DECIS EC (toelatingsnummer: 7774 N)

[Vervallen per 30-07-2014]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 30-07-2014]

  • Toegestaan is uitsluitend het professioneel gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de bedekte teelt van radijs.

  • Minimum interval tussen toepassingen bedraagt 7 dagen.

  • Veiligheidstermijn: de termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 7 dagen.

  • Dosering (middel) per toepassing: maximaal 0,5 L/ha.

  • Per teeltseizoen mogen maximaal 2 toepassingen worden uitgevoerd.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 30-07-2014]

  • Bedekte teelt van radijs ter bestrijding van koolvlieg (Delia radicum).

  • Zodra aantasting optreedt dient met bespuiting begonnen te worden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina