Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2014

[Regeling vervallen per 01-06-2014.]
Geldend van 02-04-2014 t/m 31-05-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 maart 2014, nr. WJZ/14049084, tot tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 64, derde lid, van de Wet bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2014]

Ter voorkoming van schade aan gewassen door winderosie, wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen, voor zover het gaat om de aanwending van runderdrijfmest die gelijkmatig wordt verspreid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2014]

Artikel 2 is uitsluitend van toepassing:

  • a. op percelen bouwland, gelegen op zand- of lössgrond, in veenkoloniaal gebied en op Texel;

  • b. indien op het perceel een gewas is ingezaaid, geplant of gepoot.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2014.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 maart 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma.

Terug naar begin van de pagina