Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 10-04-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 maart 2014, kenmerk 344328-118402-J, houdende instelling van een Transitie Autoriteit Jeugd (Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluiten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • hulp: jeugdhulp, de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling of de uitvoering van kinderbeschermings-maatregelen of jeugdreclassering;

 • jeugdhulp: jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • kinderbeschermingsmaatregelen: kinderbeschermingsmaatregelen als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • jeugdreclassering: jeugdreclassering als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • Ministers: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister van Veiligheid en Justitie;

 • organisatie: aanbieder van jeugdhulp, organisatie voor advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld of kindermishandeling of uitvoerder van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering.

Artikel 3

 • 1 De Transitie Autoriteit Jeugd heeft tot taak ervoor te zorgen dat organisaties en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen die de continuïteit van de hulp verzekeren en voorkomen dat functies van hulp die niet gemist kunnen worden, verdwijnen bij de overdracht van deze functies naar het gemeentelijk niveau. Naar aanleiding van verzoeken van organisaties:

  • onderzoekt zij of en welke nadere ondersteuning noodzakelijk is;

  • bemiddelt zij tussen organisaties en gemeenten;

  • adviseert zij gemeenten bij de inkoop van die functies van hulp waarvan de continuïteit mogelijk onder druk komt te staan;

  • adviseert zij organisaties bij het doorvoeren van een noodzakelijke sanering;

  • adviseert zij de Ministers en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het nemen van bestuurlijke maatregelen jegens gemeenten;

  • adviseert zij de Ministers over het bieden van ondersteuning bij frictiekosten of acute liquiditeitsproblemen van instellingen in bijzondere gevallen en de daaraan te verbinden voorwaarden.

 • 2 De Transitie Autoriteit Jeugd neemt bij de vervulling van haar taak, bedoeld in het eerste lid, de instructies van de Ministers in acht.

Artikel 4

 • 1 De Transitie Autoriteit Jeugd bestaat uit een voorzitter en tenminste twee

  andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Ministers benoemd.

 • 3 De voorzitter en de andere leden worden voor één jaar benoemd. De benoeming kan jaarlijks worden verlengd.

 • 4 De voorzitter en andere leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Ministers.

Artikel 5

De Transitie Autoriteit Jeugd wordt ingesteld met ingang van 1 april 2014 en wordt opgeheven per 1 januari 2019.

Artikel 6

Met ingang van 1 april 2014 wordt tot voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd benoemd drs. M. Sint, te Amsterdam.

Artikel 7

 • 1 De Transitie Autoriteit Jeugd wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

 • 1 De Transitie Autoriteit Jeugd stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De Transitie Autoriteit Jeugd neemt met het oog op de vervulling van haar taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid, in haar werkwijze criteria op op basis waarvan zij afweegt welke organisaties en specifieke hulpvormen in het bijzonder in aanmerking komen voor advies en ondersteuning van de Transitie Autoriteit Jeugd. Dit omvat tevens criteria op basis waarvan zij prioriteiten stelt.

 • 3 De Transitie Autoriteit Jeugd maakt de vastgestelde werkwijze als bedoeld in het eerste lid en de vastgestelde criteria als bedoeld in het tweede lid openbaar.

 • 4 De Transitie Autoriteit Jeugd kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 9

 • 1 De Transitie Autoriteit Jeugd verstrekt aan de Ministers desgevraagd de door hen gewenste inlichtingen. De Ministers kunnen inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 De voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd informeert de Ministers regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden.

Artikel 10

De Transitie Autoriteit Jeugd brengt bij de afsluiting van haar werkzaamheden een verslag uit aan de Ministers.

Artikel 11

 • 1 De kosten van de Transitie Autoriteit Jeugd komen voor rekening van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning;

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De Transitie Autoriteit Jeugd biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling ter goedkeuring een begroting en een plan van aanpak aan de Ministers aan.

Artikel 12

De archiefbescheiden van de Transitie Autoriteit Jeugd worden zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder als dat het geval is, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 13

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Indien dit besluit wordt gepubliceerd na 31 maart 2014, werkt het terug tot en met 1 april 2014.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

Terug naar begin van de pagina