Regeling basisnet

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/67724, houdende vaststelling van de ligging van de risicoplafonds langs transportroutes en regels voor ruimtelijke ontwikkelingen langs transportroutes in verband met externe veiligheid (Regeling basisnet)

Paragraaf 1. Begrippen en reikwijdte

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • baanvak: gedeelte van de hoofdspoorweg waarvan het begin en einde wordt aangeduid met coördinaten uit het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, bedoeld in artikel 52 van de Kadasterwet;

 • binnenste kantstreep: markering van de begrenzing van de binnenzijde van de binnenste rijstrook;

 • buitenste kantstreep: markering van de begrenzing van de buitenzijde van de buitenste rijstrook;

 • doorgaande rijbaan: elk voor in één rijrichting rijdende voertuigen bestemd weggedeelte, zonder de invoeg- en uitvoegstroken;

 • GR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-7 of 10-8 per jaar is;

 • HART: de Handleiding risicoanalyse transport, versie 1;

 • middenberm: gebied gelegen tussen de binnenste kantstrepen van de twee doorgaande rijbanen die deel uitmaken van de weg;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • PR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-6 per jaar is;

 • RBM II: softwareprogramma voor de berekening van vervoersrisico’s, getiteld RBM II, versie 2;

 • referentiepunt: referentiepunt als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de wet;

 • rekenmethodiek transportrisico’s: rekenmethodiek voor de vaststelling van risico’s vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen, bestaande uit RBM II en HART;

 • spoorbundel: geheel van alle naast elkaar liggende sporen waarover gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd;

 • verbindingsboog: rijbaan die bij knooppunten doorgaande rijbanen met elkaar verbindt;

 • wegvak: gedeelte van een weg als bedoeld in artikel 2, tweede lid;

 • wet: Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Artikel 2

 • 2 Wegen als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in wegvakken waarvan het begin en einde van het wegvak wordt aangeduid door benoeming van een knooppunt of van een aansluiting. Voor zover het begin of einde van een wegvak wordt aangeduid door een knooppunt, begint of eindigt het betreffende wegvak op het geografische midden van het knooppunt. Voor zover het begin of einde van een wegvak wordt aangeduid door benoeming van een aansluiting, begint of eindigt het betreffende wegvak op het geografische midden van de kruising van de doorgaande rijbaan met de weg waar de afslag op uit komt.

 • 3 Hoofdspoorwegen als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in baanvakken.

 • 4 Binnenwateren als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in vaarwegen. In open verbinding met deze vaarwegen staande havens en zijwateren die niet voor doorgaand vervoer worden gebruikt, vormen geen onderdeel van deze vaarwegen.

Paragraaf 2. De vaststelling van de geografische ligging van de risicoplafonds

Artikel 3

 • 1 Op een weg als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is het referentiepunt gelegen in het midden van de middenberm.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het referentiepunt gelegen op:

  • a. het midden tussen de buitenste kantstrepen van een doorgaande rijbaan indien:

   • 1°. de betrokken weg bestemd is voor éénrichtingsverkeer, of

   • 2°. de middenberm breder is dan 25 meter,

  • b. de scheiding van de rijrichtingen, indien het een weg zonder middenberm met twee rijrichtingen betreft;

  • c. het midden tussen de buitenste randen van het asfalt, indien de doorgaande rijbaan geen buitenste kantstreep heeft.

 • 3 Een verbindingsboog wordt voor het bepalen van de ligging van het referentiepunt aangemerkt als een weg bestemd voor éénrichtingsverkeer.

Artikel 4

Op een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is het referentiepunt gelegen in het midden tussen de buitenste spoorstaven van de buitenste sporen waar kan worden vervoerd met gevaarlijke stoffen.

Artikel 5

 • 1 Voor de ligging van de referentiepunten, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 6, is de feitelijke situatie bepalend.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is vanaf de dag van vaststelling van een projectbesluit of een omgevingsplan, de dag waarop een instructieregel als bedoeld in artikel 2.22 of 2.24 van de Omgevingswet wordt gesteld, de dag van verlening van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of de dag waarop een instructie als bedoeld in artikel 2.33 of 2.34 van de Omgevingswet wordt gegeven inhoudende de wijziging van een weg, hoofdspoorweg of binnenwater, de ligging van de weg, van de hoofdspoorweg of van het binnenwater zoals weergegeven in dat besluit, voor de ligging van de referentiepunten bepalend, totdat de feitelijke situatie overeenstemt met dat besluit.

Artikel 6

 • 2 In afwijking van het eerste lid zijn de referentiepunten gelegen op:

  • a. de Westerschelde met haar mondingen op de begrenzingen van de vaargeulen; en

  • a. de geometrische begrenzing van een vrijwaringsgebied van een rijksvaarweg, bedoeld in artikel 2.12 van de Omgevingsregeling;

Artikel 7

 • 1 De ligging van het PR-plafond wordt bepaald door de afstand met betrekking tot het plaatsgebonden risico 10-6 opgenomen in bijlage I, kolom 3 voor wegvakken, onderscheidenlijk in bijlage II, kolom 4, voor baanvakken, vanaf het betrokken referentiepunt naar weerszijden te meten.

 • 2 Het PR-plafond voor een wegvak en een baanvak is gelegen op het referentiepunt indien de te meten afstand nul meter bedraagt.

 • 3 Het PR-plafond voor een binnenwater is gelegen op het referentiepunt.

 • 4 De ligging van het PR-plafond bij een verbindingsboog wordt bepaald door de helft van de afstand die geldt voor het wegvak waarvan de verbindingsboog aftakt, naar weerszijden te meten.

Artikel 8

Indien uit bijlage I, onderscheidenlijk bijlage II, blijkt dat er een GR-plafond is, wordt de ligging van dat GR-plafond bepaald overeenkomstig artikel 7, met dien verstande dat gebruik wordt gemaakt van de afstanden opgenomen in bijlage I, kolom 4, voor wegvakken, onderscheidenlijk in bijlage II, kolommen 5 en 6, voor baanvakken, met betrekking tot het plaatsgebonden risico 10-7 of 10-8.

Paragraaf 3. Onderzoek naar overschrijding risicoplafonds

Artikel 9

Deze paragraaf is van toepassing op het onderzoek naar een overschrijding of dreigende overschrijding van een risicoplafond, bedoeld in artikel 15, eerste of tweede lid, van de wet.

Artikel 10

 • 2 De beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur, bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet, maakt elk jaar de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de hoofdspoorwegen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, per stofcategorie, alsmede de samenstelling van de treinen waarin deze stoffen worden vervoerd, inzichtelijk. Daarbij maakt de beheerder gebruik van de krachtens artikel 15, vierde lid, van de wet te verstrekken gegevens.

 • 3 De beheerder van de hoofdvaarwegen, bedoeld in artikel 2.19, tweede lid, onder a, van de Omgevingswet, maakt elk jaar de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, bedoeld in artikel 2, eerste lid, per stofcategorie inzichtelijk. Daarbij maakt de beheerder gebruik van de ladinggegevens, geregistreerd in het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart, alsmede van de door de Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied krachtens artikel 15, vierde lid, van de wet te verstrekken gegevens.

 • 4 Op verzoek van de minister verhoogt de beheerder de frequentie van het inzichtelijk maken van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over een gedeelte van een weg, hoofdspoorweg of binnenwater en, indien van toepassing, de samenstelling van de treinen, tot hoogstens vier keer per jaar indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is ten behoeve van het verkrijgen van tijdig inzicht in een overschrijding of dreigende overschrijding van een risicoplafond.

Artikel 11

 • 1 De beheerders, bedoeld in artikel 10, eerste tot en met derde lid, sturen jaarlijks of, in geval toepassing wordt gegeven aan artikel 10, vierde lid, overeenkomstig de desbetreffende frequentie, een rapportage aan de minister, die de gegevens, bedoeld in artikel 10, bevat.

 • 2 De beheerders, bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, voegen bij de rapportage elke vijf jaar een prognose van de ontwikkeling van de omvang en de stromen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen, onderscheidenlijk de hoofdspoorwegen, van de tien jaar volgend op het jaar waarop de rapportage betrekking heeft. De eerste prognose wordt bij de rapportage over 2015 gevoegd.

 • 3 De beheerder, bedoeld in artikel 10, derde lid, voegt bij de rapportage elke tien jaar een prognose van de ontwikkeling van de omvang en de stromen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren van de tien jaar volgend op het jaar waarop de rapportage betrekking heeft. De eerste prognose wordt bij de rapportage over 2015 gevoegd.

Artikel 12

 • 1 Op basis van de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste tot en met derde lid, maakt de minister een analyse van de te verwachten ontwikkeling van de omvang en de stromen van het vervoer van gevaarlijke stoffen in de drie jaar volgend op het jaar waarop de rapportage, bedoeld in artikel 11, eerste lid, betrekking heeft.

 • 3 De berekening van het risico vindt plaats door toepassing van de rekenmethodiek transportrisico’s.

Paragraaf 8. Slotbepalingen

Artikel 20

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (Stb. 2013, 307), het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340) en het Besluit externe veiligheid transportroutes in werking treden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld.

Bijlage I. Tabel Basisnet weg

1

2

3

4

5

6

Aanwijzing Basisnetroutes

Risicoplafonds

Brandvoorschriftengebied

Bijzonderheden

Wegvak(nr.)

Naam Basisnet(wegnummer: van – tot)

PRPlafond

     
   

PR 10-6 contour

PR 10-7 contour

 

Tc= tunnelcategorie; Wt= wegtype indien afwijkend

P-H = parallel- en hoofdrijbaan

   

(afstand in meters)

   

Rijksweg A1

Nh1

A1: Knp. Watergraafsmeer – Knp. Diemen

0

82

JA

 

Nh2

A1: Knp. Diemen – Knp. Muiderberg

0

82

JA

 

Nh3

A1: Knp. Muiderberg – Knp. Eemnes

0

82

JA

 

U1

A1: Knp. Eemnes – Afrit 10 (Soest)

0

82

JA

 

U91

A1: afrit 10 (Soest) – afrit 12 (Amersfoort West)

0

82

JA

 

U81

A1: afrit 12 (Amersfoort West) – afrit 13 (Amersfoort Noord)

1

 

JA

 

U90

A1: afrit 13 (Amersfoort Noord) – Knp. Hoevelaken

3

 

JA

 

G1

A1: Knp. Hoevelaken – afrit 15 (Barneveld)

0

82

JA

 

G63

A1: afrit 15 (Barneveld) – afrit 17 (Stroe)

 

82

JA

 

G72

A1: afrit 17 (Stroe) – afrit 18 (Kootwijk)

0

82

JA

 

G64

A1: afrit 18 (Kootwijk) – afrit 19 (Hoenderloo)

0

82

JA

 

G71

A1: afrit 19 (Hoenderloo) – Knp. Beekbergen

0

82

JA

 

G2

A1 Knp. Beekbergen – afrit 23 (Deventer)

15

 

JA

 

O2

A1: afrit 23 (Deventer) – afrit 24 (Deventer Oost)

12

 

JA

 

O113

A1: afrit 24 (Deventer Oost) – afrit 26 (Lochem)

12

 

JA

 

O3

A1: afrit 26 (Lochem) – afrit 28 (Rijssen)

1

74

JA

 

O76

A1: afrit 28 (Rijssen) – Knp. Azelo

1

74

JA

 

O4

A1/A35: Knp. Azelo – Knp. Buren

1

82

JA

 

O5

A1: Knp. Buren – afrit 30 (Hengelo)

1

74

JA

 

O6

A1: afrit 30 (Hengelo) – afrit 32 (Oldenzaal)

1

74

JA

 

O7

A1: afrit 32 (Oldenzaal) – afrit 33 (Oldenzaal Zuid)

1

74

JA

 

O8

A1: afrit 33 (Oldenzaal Zuid) – Grens Duitsland

1

74

JA

 

Rijksweg A2/N2

Nh4

A2: Knp. Amstel – Knp. Holendrecht Noord

0

74

JA

 

Nh5

A2/A9: Knp. Holendrecht Noord – Knp. Holendrecht Zuid

0

74

JA

 

U12

A2: Knp. Holendrecht Zuid – afrit 4 (Vinkeveen)

0

82

JA

 

U13

A2: afrit 4 (Vinkeveen) – afrit 5 (Breukelen)

0

82

JA

 

U73

A2: afrit 5 (Breukelen) – afrit 6 (Maarssen)

0

82

JA

 

U14

A2: afrit 6 (Maarssen) – afrit 7 (Utrecht Leidsche Rijn Centrum)

0

74

JA

 

U88

A2: afrit 7 (Utrecht Leidsche Rijn Centrum) – Knp. Oudenrijn (incl. Leidsche Rijn tunnel)

0

76

JA

Tc A

U15

A2: Knp. Oudenrijn – afrit 9 (Nieuwegein)

0

74

NEE

 

U84

A2: afrit 9 (Nieuwegein) – Knp. Everdingen

0

74

NEE

 

G88

A2: Knp. Everdingen – afrit 12 (Everdingen)

0

82

NEE

 

G29

A2: afrit 12 (Everdingen) – Knp. Deil

0

82

NEE

 

B59

A2: Knp. Deil – afrit 19 (Kerkdriel)

0

82

NEE

 

B107

A2: afrit 19 (Kerkdriel) – Knp. Empel

0

82

NEE

 

B60

A2/A59: Knp. Empel – Knp. Hintham

0

82

NEE

 

B61

A2: Knp. Hintham – afrit 21 (Veghel)

0

83

NEE

 

B105

A2: afrit 21 (Veghel) – Knp. Vught

0

82

NEE

 

B62

A2: Knp. Vught – Knp. Ekkersweijer

0

82

NEE

 

B7

A2: Knp. Ekkersweijer – Knp. Batadorp

0

82

NEE

 

B63

A2: Knp. Batadorp – afrit 29 (Eindhoven Airport)

21

 

JA

 

B106

A2: afrit afrit 29 (Eindhoven Airport) – Knp. De Hogt

26

 

JA

 

B72

A2/A67: Knp. De Hogt – afrit 33 (Waalre)

33

 

JA

 

B104

A2/A67: afrit 33 (Waalre) – Knp. Leenderheide

43

 

JA

 

B64

A2: Knp. Leenderheide – afrit 34 (Valkenswaard)

0

82

JA

 

B65

A2: afrit 34 (Valkenswaard) – afrit 39 (Nederweert)

0

82

JA

 

L38

A2: afrit 39 (Nederweert) – afrit 40 (Kelpen Oler)

0

82

JA

 

L39

A2: afrit 40 (Kelpen Oler) – afrit 41 (Grathem)

0

82

JA

 

L40

A2: afrit 41 (Grathem) – afrit 44 (Sint Joost)

14

 

JA

 

L116

A2: afrit 44 (Sint Joost) – Knp. Het Vonderen

14

 

JA

 

L41

A2: Knp. Het Vonderen – afrit 45 (Echt)

17

 

JA

 

L84

A2: afrit 45 (Echt) – afrit 47 (Born)

17

 

JA

 

L85

A2: afrit 47 (Born) – afrit 48 (Urmond)

17

 

JA

 

L86

A2: afrit 48 (Urmond) – Knp. Kerensheide

0

74

JA

 

L42

A2: Knp. Kerensheide – afrit 50 (Ulestraten)

0

74

JA

 

L43

A2: afrit 50 (Ulestraten) – afrit 51 (Meerssen)

0

74

JA

 

L44

A2: afrit 51 (Meerssen) – Knp. Kruisdonk

0

9

JA

 

L45

A2: Knp. Kruisdonk – afrit 53 (Maastricht Centrum Noord)

0

9

JA

 

L122

A2: afrit 53 (Maastricht Centrum Noord) – afrit 54 (Maastricht Centrum Zuid) (incl. Willem Alexandertunnel)

0

48

JA

Tc A

L48

A2: afrit 54 (Maastricht Centrum Zuid) – afrit 58 (Eijsden)

0

9

JA

 

L92

A2: afrit 58 (Eijsden) – Grens België

0

9

JA

 

Rijksweg N3

Z98

N3: N3 / A15 – afrit 1 (Papendrecht)

32

 

JA

 

Z115

N3: afrit 1 (Papendrecht) – afrit 2 (Dordrecht Centrum

32

 

JA

 

Z97

N3 : afrit 2 (Dordrecht Centrum) – N3 / A16

47

 

JA

 

Rijksweg A4

Nh6

A4: Knp. De Nieuwe Meer – Knp. Badhoevedorp

0

74

JA

 

Nh87

A4: Knp. Badhoevedorp – Knp. De Hoek (incl. Schipholtunnel)

0

74

JA

Tc A

Nh7

A4: Knp. De Hoek – afrit 3 (Hoofddorp)

0

74

JA

 

Nh84

A4: afrit 3 (Hoofddorp) – afrit 4 (Nieuw Vennep)

0

82

JA

 

Nh85

A4: afrit 4 (Nieuw Vennep) – Knp. Burgerveen

0

82

JA

 

Z6

A4: Knp. Burgerveen – afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk

0

65

JA

 

Z118

A4: afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk) – afrit 7 (Zoeterwoude Dorp)

12

 

JA

 

Z7

A4: afrit 7 (Zoeterwoude Dorp) – Knp. Prins Clausplein

13

 

JA

 

Z8

A4 : Knp. Prins Clausplein – Knp. Ypenburg

23

 

JA

 

Z9

A4: Knp. Ypenburg – afrit 12 (Den Haag Zuid)

0

9

JA

 

Z10

A4: afrit 12 (Den Haag Zuid) – afrit 13 (Den Hoorn)

0

9

JA

 

Z33

A4 : afrit 13 (Den Hoorn) – afrit 14 (Delft)

0

0

JA

 

Z149

A4: afrit 14 (Delft) – Knp. Kethelplein (incl. Ketheltunnel)

0

0

JA

Tc C

Z46

A4: Knp. Kethelplein – afrit 16 (Vlaardingen Oost)

23

 

JA

 

Z11

A4: afrit 16 (Vlaardingen Oost) – Knp. Benelux (incl. Beneluxtunnel)

23

 

JA

Tc C

B20

A4 : Knp. Sabina – afrit 24 (Dinteloord)

25

 

JA

 

B57

A4 : afrit 24 (Dinteloord) – afrit 25 (Steenbergen)

25

 

JA

 

B143

A4: afrit 25 (Steenbergen) – afrit 26 (Tholen)

24

 

JA

 

B93

A4: afrit 26 (Tholen) – Knp. Zoomland

24

 

JA

 

B1

A4: Knp. Zoomland – afrit 30 (Hoogerheide)

25

 

JA

 

B127

A4: afrit 30 (Hoogerheide) – Knp. Markiezaat

30

 

JA

 

B35

A4: Knp. Markiezaat – Grens België

22

 

JA

 

Rijksweg A5

Nh90

A5: Knp. De Hoek – Knp. Raasdorp

0

74

JA

 

Nh45

A5: Knp. Raasdorp – afrit 3 (Amsterdam Westpoort)

0

48

NEE

 

Nh62

A5: afrit 3 (Amsterdam Westpoort) – Knp. Coenplein Zuid

0

0

NEE

 

Rijksweg A6

F1

A6: Knp. Muiderberg- Knp. Gooimeer

0

74

NEE

 

F39

A6: Knp. Gooimeer – afrit 5 (Almere Stad)

0

74

NEE

 

F41

A6: afrit 5 (Almere Stad) – afrit 6 (Almere Buiten)

0

74

NEE

 

F56

A6: afrit 6 (Almere Buiten) – Knp. Almere

0

74

NEE

 

F42

A6: Knp. Almere – afrit 8 (Almere Oostvaarders)

0

82

NEE

 

F34

A6: afrit 8 (Almere Oostvaarders) – afrit 10 (Lelystad)

0

82

NEE

 

F35

A6: afrit 10 (Lelystad) – afrit 11 (Lelystad Noord)

0

82

NEE

 

F36

A6: afrit 11 (Lelystad Noord) – afrit 13 (Urk)

0

82

NEE

 

F37

A6: afrit 13 (Urk) – afrit 14 (Emmeloord West)

0

82

NEE

 

F38

A6: afrit 14 (Emmeloord West) – Knp. Emmeloord

0

82

NEE

 

F47

A6: Knp. Emmeloord – afrit 15 (Emmeloord)

0

74

NEE

 

F2

A6: afrit 15 (Emmeloord) – Knp. Joure

0

74

NEE

 

Rijksweg A7/N7

Nh33

A7: Knp. Zaandam – afrit 6 (Purmerend Noord)

0

82

JA

 

Nh34

A7: afrit 6 (Purmerend Noord) – afrit 7 (Avenhorn)

0

74

NEE

 

Nh82

A7: afrit 7 (Avenhorn) – afrit 8 (Hoorn)

0

74

NEE

 

Nh81

A7: afrit 8 (Hoorn) – afrit 9 (Hoorn Noord)

0

48

NEE

 

Nh108

A7: afrit 9 (Hoorn Noord) – afrit 12 (Middenmeer)

0

48

NEE

 

Nh35

A7: afrit 12 (Middenmeer) – afrit 13 (Wieringerwerf)

0

48

NEE

 

Nh80

A7: afrit 13 (Wieringerwerf) – afrit 14 (Den Helder)

0

48

NEE

 

Fr30

A7: afrit 14 (Den Helder) – Knp. Zurich

0

9

NEE

 

Fr6

A7: Knp. Zurich – afrit 20 (Ijlst)

0

9

NEE

 

Fr5

N7: afrit 20 (Ijlst) – afrit 22 (Sneek Oost)

0

9

NEE

 

Fr4

A7: afrit 22 (Sneek Oost) – Knp. Joure

0

9

NEE

 

Fr3

A7: Knp. Joure – Knp. Heerenveen

0

74

NEE

 

Fr2

A7: Knp. Heerenveen – afrit 29 (Drachten Centrum)

0

74

NEE

 

Fr33

A7: afrit 29 (Drachten Centrum) – Knp. Drachten

0

74

NEE

 

Gr1

A7: Knp. Drachten – afrit 36 (Groningen West)

0

48

NEE

 

Gr31

A7: afrit 36 (Groningen West) – Knp. Julianaplein

0

48

NEE

 

Gr30

A7: Knp. Julianaplein – Knp. Euvelgunne

12

0

NEE

 

Gr2

A7: Knp. Euvelgunne – Knp. Zuidbroek

0

48

NEE

 

Gr3

A7: Knp. Zuidbroek – afrit 45 (Scheemda)

0

9

NEE

 

Gr29

A7: afrit 45 (Scheemda) – Grens Duitsland

0

9

NEE

 

Rijksweg A8

Nh31

A8: Knp. Coenplein Noord – afrit 1 (Zaanstad Zuid)

0

0

JA

 

Nh91

A8: afrit 1 (Zaanstad Zuid) – Knp. Zaandam

0

82

JA

 

Nh99

A8: Knp. Zaandam – afrit 2 (Zaanstad Koog)

0

48

NEE

 

Nh32

A8: afrit 2 (Zaanstad Koog) – afrit 4 (Zaanstad Noord)

0

48

NEE

 

Rijksweg A9

Nh107

A9: Knp. Diemen – afrit 1 (A'dam Bijlmermeer)

0

74

JA

 

Nh20

A9: afrit 1 (A'dam Bijlmermeer) – Knp. Holendrecht Noord (incl. Gaasperdammertunnel)

0

74

JA

Tc A

 

A2/A9: Knp. Holendrecht Noord – Knp. Holendrecht Zuid

     

Zie wegvak Nh5 bij Rijksweg A2

Nh21

A9: Knp. Holendrecht Zuid – afrit 5 (Amstelveen Stadshart)

0

74

JA

 

Nh86

A9: afrit 5 (Amstelveen Stadshart) – Knp. Badhoevedorp

0

74

JA

 

Nh88

A9: Knp. Badhoevedorp – Knp. Raasdorp

0

74

JA

 

Nh22

A9: Knp. Raasdorp – Knp. Rottepolderplein Noord

0

82

JA

 

Nh23

A9: Knp. Rottepolderplein Noord – Knp. Velsen

0

74

NEE

 

Nh24

A9: Knp. Velsen – afrit 8 (Beverwijk Oost) (incl. Wijkertunnel)

0

26

NEE

Tc C

Nh8

A9: afrit 8 (Beverwijk Oost) – Knp. Beverwijk

0

48

NEE

 

Nh25

A9: Knp. Beverwijk – afrit 10 (Uitgeest)

0

48

NEE

 

Nh26

A9: afrit 10 (Uitgeest) – Vkp. Kooimeer

0

48

NEE

 

Nh27

Nh9: Vkp. Kooimeer – N245 (Alkmaar Noord)

0

0

NEE

 

Nh28

N9: N245 (Alkmaar Noord) – N503 (bij Schagerbrug)

0

0

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Nh29

N9: N503 (bij Schagerbrug) – N250 (De Kooy)

0

0

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Rijksweg A10

Nh15

A10: Knp. Coenplein Noord – Knp. Coenplein Zuid (incl. Coentunnel)

0

3

JA

Tc C

Nh14

A10: Knp. Coenplein Zuid – afrit 3 (Westerpark)

0

32

JA

 

Nh13

A10: afrit 3 (Westerpark) – Knp. De Nieuwe Meer

0

72

JA

 

Nh12

A10: Knp. De Nieuwe Meer – Knp. Amstel

0

81

JA

P-H

Nh11

A10: Knp. Amstel – Knp. Watergraafsmeer

0

69

JA

 

Nh10

A10: Knp. Watergraafsmeer – afrit 14 (Zeeburg)

0

70

JA

 

Nh18

A10: afrit 14 (Zeeburg) – afrit 15 (Nieuwendam) (incl. Zeeburgertunnel)

0

23

JA

Tc C

Nh19

Omleidingsroute Zeeburgertunnel via Zuiderzeeweg

0

66

NEE

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

Nh17

A10: afrit 15 (Nieuwendam) – afrit 16 (Amsterdam Noord)

0

82

JA

 

Nh16

A10: afrit 16 (Amsterdam Noord) – Knp. Coenplein Noord

0

82

JA

 

Rijksweg N11

Z22

N11: A4 – afrit 7 (Hazerswoude)

0

48

NEE

 

Z119

N11: afrit 7 (Hazerswoude) – afrit 10 (Alphen a/d Rijn Oost)

0

48

NEE

 

Z21

N11: afrit 10 (Alphen a/d Rijn Oost) – afrit 11 (Bodegraven Centrum)

0

48

NEE

 

Z20

N11: afrit 11 (Bodegraven Centrum) – Knp. Bodegraven

0

48

NEE

 

Rijksweg A12

Z17

A12: Knp. Prins Clausplein – afrit 7 (Zoetermeer)

0

48

NEE

 

Z124

A12: afrit 7 (Zoetermeer) – afrit 9 (Zevenhuizen)

0

48

NEE

 

Z135

A12: afrit 9 (Zevenhuizen) – Knp. Gouwe

0

48

NEE

 

Z18

A12: Knp. Gouwe – afrit 11 (Gouda)

26

 

JA

 

Z137

A12: afrit 11 (Gouda) – Knp. Bodegraven

26

 

JA

 

Z19

A12: Knp. Bodegraven – afrit 14 (Woerden)

26

 

JA

 

U85

A12: afrit 14 (Woerden) – afrit 15 (De Meern)

26

 

JA

 

U86

A12: afrit 15 (De Meern) – Knp. Oudenrijn

28

 

JA

 

U9

A12: Knp. Oudenrijn – afrit 18 (Utrecht Hoograven)

25

 

JA

 

U93

A12: afrit 18 (Utrecht Hoograven) – Knp. Lunetten

23

 

JA

 

U10

A12: Knp. Lunetten – afrit 19 (Bunnik)

0

82

JA

 

U94

A12: afrit 19 (Bunnik) – afrit 20 (Driebergen)

0

82

JA

 

U79

A12: afrit 20 (Driebergen) – afrit 21 (Maarn)

0

82

JA

 

U80

A12: afrit 21 (Maarn) – afrit 22 (Maarsbergen)

0

82

JA

 

U11

A12: afrit 22 (Maarsbergen) – afrit 23a (Veenendaal)

0

82

JA

 

G8

A12: afrit 23a (Veenendaal) – Knp. Maanderbroek

0

82

JA

 

G66

A12: Knp. Maanderbroek – afrit 24 (Ede)

0

82

JA

 

G9

A12: afrit 24 (Ede) – Knp. Grijsoord

0

82

JA

 

G10

A12/A50: Knp. Grijsoord – Knp. Waterberg

21

 

JA

 

G11

A12: Knp. Waterberg – Knp. Velperbroek

16

 

JA

 

G12

A12: Knp. Velperbroek – Knp. Oud Dijk

1

82

JA

 

G13

A12: Knp. Oud Dijk – Grens Duitsland

1

74

JA

 

Rijksweg A13

Z29

A13: Knp. Ypenburg – afrit 9 (Delft)

17

 

JA

 

Z113

A13 : afrit 9 (Delft) – afrit 10 (TU Delft)

17

 

JA

 

Z30

A13 : afrit 10 (TU Delft) – afrit 11 (Rotterdam Airport)

16

 

JA

 

Z114

A13: afrit 11 (Rotterdam Airport) – Knp. Kleinpolderplein

6

 

JA

 

Rijksweg N14

Z53

N14: A4 afrit 8 Leidschendam – N14 / N44 (incl. Sytwendetunnel)

0

19

NEE

Tc C (Wt binnen bebouwde kom)

Rijksweg A15/N15

Z65

N15: Knp. Slufter – afrit 8 (Oostvoorne)

16

 

JA

 

Z151

A15: afrit 8 (Oostvoorne) – afrit 10 (Havens 5700-6200)

16

 

JA

 

Z66

A15: afrit 10 (Havens 5700-6200) – afrit 12 (Brielle)

40

 

JA

 

Z47

A15: afrit 12 (Brielle) – afrit 13 (Rozenburg) (incl. Thomassentunnel)

15

 

JA

Tc C

Z148

omleidingsroute A15 Thomassentunnel

27

 

NEE

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

Z126

A15: afrit 13 (Rozenburg) – afrit 15 (Havens 4100-5200)

50

 

JA

 

Z67

A15: afrit 15 (Havens 4100-5200) – afrit 16 (Spijkenisse)

54

 

JA

 

Z69

A15: afrit 16 (Spijkenisse) – afrit 17 (Hoogvliet) (incl. Botlektunnel)

0

30

JA

Tc D

Z68

omleidingsroute Botlektunnel via Botlekbrug

72

 

NEE

Omleidingsroute (Wt buiten bebouwde kom)

Z70

A15: afrit 17 (Hoogvliet) – Knp. Benelux

74

 

JA

 

Z71

A15: Knp. Benelux – afrit 18 (Rotterdam Heijplaat)

80

 

JA

 

Z72

A15: afrit 18 (Rotterdam Heijplaat) – afrit 19 (Rotterdam Charlois)

80

 

JA

 

Z73

A15: afrit 19 (Rotterdam Charlois) – Knp. Vaanplein

80

 

JA

 

Z74

A15: Knp. Vaanplein – Knp. Ridderkerk Noord

80

 

JA

 

Z55

A15/A16: Knp. Ridderkerk Noord – Knp. Ridderkerk Zuid

66

 

JA

 

Z75

A15: Knp. Ridderkerk Zuid – afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht)

63

 

JA

 

Z76

A15: afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht) – afrit 22 (Alblasserdam) (incl. Noordtunnel)

13

 

JA

Tc C

Z77a

Omleidingsroute Noordtunnel in oostelijke richting van A15 afrit 21 tot hm-paal 22.2 op de N915b (zuidzijde)

15

 

NEE

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

Z77b

Omleidingsroute Noordtunnel van A15 afrit 21 tot A15 afrit 22 m.u.v. wegvak Z77a

93

 

NEE

Omleidingsroute (Wt buiten bebouwde kom)

Z78

A15 : afrit 22 (Alblasserdam) – afrit 23 (Dordrecht)

68

 

JA

 

Z79

A15: afrit 23 (Dordrecht) – afrit 27 (Gorinchem)

46

 

JA

 

Z80

A15: afrit 27 (Gorinchem) – Knp. Gorinchem

41

 

JA

 

G14

A15: Knp. Gorinchem – Knp. Deil

32

 

JA

 

G15

A15: Knp. Deil – afrit 33 (Tiel)

26

 

JA

 

G78

A15: afrit 33 (Tiel) – afrit 34 (Echteld)

38

 

JA

 

G16

A15: afrit 34 (Echteld) – Knp. Valburg

30

 

JA

 

G17

A15: Knp. Valburg – Knp. Ressen

8

 

JA

 

Rijksweg A16

B108

A16: Grens België – Knp. Galder

8

 

JA

 

B116

A16/A58: Knp. Galder – afrit 15 (Breda)

30

 

JA

 

B40

A16/A58: afrit 15 (Breda) – Knp. Princeville

26

 

JA

 

B39

A16: Knp. Princeville – afrit 17 (Breda Noord)

33

 

JA

 

B38

A16: afrit 17 (Breda Noord) – Knp. Zonzeel

28

 

JA

 

B37

A16/A59:Knp. Zonzeel – Knp. Klaverpolder

33

 

JA

 

Z58

A16: Knp. Klaverpolder – afrit 20 (Dordrecht)

45

 

JA

 

Z57

A16 : afrit 20 (Dordrecht) – afrit 21 (Dordrecht Centrum)

22

 

JA

 

Z56

A16: afrit 21 (Dordrecht Centrum) – afrit 22 (Zwijndrecht) (incl. Drechttunnel)

26

 

JA

Tc C

Z181

A16:afrit 22 (Zwijndrecht) – Knp. Ridderkerk Zuid

26

 

JA

 
 

A15/A16: Knp. Ridderkerk Zuid – Knp. Ridderkerk Noord

     

Zie A15

Z134

A16: Knp. Ridderkerk Noord – afrit 25 (Capelle a/d Ijssel)

58

 

JA

 

Z54

A16: afrit 25 (Capelle a/d Ijssel) – Knp. Terbregseplein

38

 

JA

 

Rijksweg A17

B99

A17: Knp. De Stok – afrit 21 (Oud Gastel Borchwerf)

19

 

JA

 

B13

A17: afrit 21 (Oud Gastel Borchwerf) – Knp. Noordhoek

17

 

JA

 

B100

A17/A59: Knp. Noordhoek – afrit 25 (Zevenbergen)

20

 

JA

 

B12

A17/A59: afrit 25 (Zevenbergen) – afrit 26 (Moerdijk Havens)

16

 

JA

 

B11

A17/A59: afrit 26 (Moerdijk Havens) – Knp. Klaverpolder

27

 

JA

 

Rijksweg A18/N18

G18

A18: Knp. Oud Dijk – afrit 4 (Doetinchem Oost)

0

82

NEE

 

G19

A18: afrit 4 (Doetinchem Oost) – A18 / N18 (bij Varsseveld)

0

82

NEE

 

G20

N18: A18 / N18 (bij Varsseveld) – afrit 10 (Groenlo)

0

9

NEE

Wt BuBeKo

G21

N18: afrit 10 (Groenlo) – afrit 12 (Eibergen)

0

9

NEE

 

G22

N18: afrit 12 (Eibergen) – afrit 14 (Haaksbergen)

0

9

NEE

 

O35

N18: afrit 14 (Haaksbergen) – A35

0

9

NEE

 

Rijksweg A20

Z122

A20: Westerleeplein – afrit 6 (Maasdijk Oost)

0

9

NEE

 

Z48

A20: afrit 6 (Maasdijk Oost) – Knp. Kethelplein

0

9

NEE

 

Z49

A20: Knp. Kethelplein – Knp. Kleinpolderplein

20

 

JA

 

Z50

A20: Knp. Kleinpolderplein – afrit 14 (Rotterdam Noord)

10

 

JA

 

Z125

A20: afrit 14 (Rotterdam Noord) – Knp. Terbregseplein

11

 

JA

 

Z51

A20: Knp. Terbregseplein – afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Ijssel)

32

 

JA

 

Z136

A20: afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Ijssel) – Knp. Gouwe

22

 

JA

 

Rijksweg A22

Nh89

A22: Knp. Velsen – afrit 1 (Ijmuiden)

0

74

NEE

 

Nh93

A22: afrit 1 (Ijmuiden) – afrit 2 (Beverwijk) (incl. Velsertunnel)

0

16

NEE

Tc D

Nh83

A22: afrit 2 (Beverwijk) – Knp. Beverwijk

0

48

NEE

 

Rijksweg A27

B110

A27: Knp. Sint Annabosch – afrit 15 (Breda)

0

82

JA

 

B109

A27: afrit 15 (Breda) – afrit 16 (Breda Noord)

0

82

JA

 

B42

A27: afrit 16 (Breda Noord) – afrit 19 (Oosterhout)

0

82

JA

 

B134

A27: afrit 19 (Oosterhout) – Knp. Hooipolder

0

74

JA

 

B41

A27: Knp. Hooipolder – afrit 24 (Industrie Avelingen)

12

 

JA

 

Z99

A27: afrit 24 (Industrie Avelingen) – Knp. Gorinchem

16

 

JA

 

Z100

A27: Knp. Gorinchem – afrit 25 (Noordeloos)

14

 

JA

 

Z128

A27: afrit 25 (Noordeloos) – Knp. Everdingen

16

 

JA

 

U7

A27: Knp. Everdingen – Knp. Lunetten

10

 

JA

 

U6

A27: Knp. Lunetten – Knp. Rijnsweerd

23

 

JA

 

U89

A27: Knp. Rijnsweerd – afrit 31 (Maarssen)

0

82

JA

 

U87

A27: afrit 31 (Maarssen) – afrit 32 (Bilthoven)

0

82

JA

 

Nh97

A27: afrit 32 (Bilthoven) – afrit 33 (Hilversum)

0

82

JA

 

Nh67

A27: afrit 33 (Hilversum) – Knp. Eemnes

0

82

JA

 

F43

A27: Knp. Eemnes – afrit 36 (Zeewolde)

0

82

NEE

 

F3

A27: afrit 36 (Zeewolde) – Knp. Almere

0

82

NEE

 

Rijksweg A28

U83

A28: Knp. Rijnsweerd – afrit 3 (Den Dolder)

13

 

JA

 

U3

A28: afrit 3 (Den Dolder) – afrit 5 (Maarn)

16

 

JA

 

U2

A28: afrit 5 (Maarn) – afrit 6 (Leusden Zuid)

14

 

JA

 

U82

A28: afrit 6 (Leusden Zuid) – Knp. Hoevelaken

14

 

JA

 

G31

A28: Knp. Hoevelaken – afrit 9 (Nijkerk)

20

 

JA

 

G60

A28: afrit 9 (Nijkerk) – afrit 12 (Ermelo)

16

 

JA

 

G61

A28: afrit 12 (Ermelo) – afrit 13 (Harderwijk)

5

 

JA

 

G62

A28: afrit 13 (Harderwijk) – Knp. Hattemerbroek

0

82

JA

 

O114

A28: Knp. Hattemerbroek – afrit 18 (Zwolle Zuid)

13

 

JA

 

O11

A28: afrit 18 (Zwolle Zuid) – afrit 20 (Zwolle Noord)

13

 

JA

 

O112

A28: afrit 20 (Zwolle Noord) – afrit 21 (Ommen)

13

 

JA

 

O12

A28: afrit 21 (Ommen) – afrit 22 (Nieuwleusen)

15

 

JA

 

O111

A28: afrit 22 (Nieuwleusen) – Knp. Lankhorst

18

 

JA

 

D2

A28: Knp. Lankhorst – Knp. Hoogeveen

0

82

JA

 

D29

A28: Knp. Hoogeveen – afrit 27 (Fluitenberg)

0

74

JA

 

D31

A28: afrit 27 (Fluitenberg) – afrit 31 (Westerbork)

0

74

JA

 

D3

A28: afrit 31 (Westerbork) – Knp. Assen

0

74

JA

 

D4

A28: Knp. Assen – afrit 34 (Assen Noord)

0

74

JA

 

D26

A28: afrit 34 (Assen Noord) – Knp. De Punt

0

48

JA

 

D5

A28: Knp. De Punt – Knp. Julianaplein

0

48

JA

 

Rijksweg A29

Z182

A29: Knp. Vaanplein – afrit 20 (Barendrecht)

0

0

JA

 

Z88

A29: afrit 20 (Barendrecht) – afrit 21 (Oud Beijerland) (incl. Heinenoordtunnel)

0

9

JA

Tc D

Z133

A29: afrit 21 (Oud Beijerland) – Knp. Hellegatsplein

0

9

NEE

 

B19

A4/A29/A59: Knp. Hellegatsplein – Knp. Sabina

0

74

NEE

 

Rijksweg A30

G85

A30: Knp. Maanderbroek – afrit 1 (Ede)

0

82

NEE

 

G68

A30: afrit 1 (Ede) – afrit 2 (Ede Noord)

0

82

NEE

 

G67

A30: afrit 2 (Ede Noord) – afrit 4 (Scherpenzeel)

0

82

NEE

 

G32

A30: afrit 4 (Scherpenzeel) – A1

0

82

NEE

 

Rijksweg A31/N31

Fr8

A31: Knp. Zurich – afrit 22 (Marsum)

0

9

NEE

 

Fr27

N31: afrit 22 (Marssum) – Knp. Werpsterhoek

0

9

NEE

 

Fr11

N31: Knp. Werpsterhoek – afrit 27 (Garijp)

0

9

NEE

 

Fr37

N31: afrit 27 (Garijp) – afrit 28 (Nijega)

0

9

NEE

 

Fr32

N31: afrit 28 (Nijega) – afrit 29 (Drachten Noord)

0

48

NEE

 

Fr36

N31: afrit 29 (Drachten Noord) – Knp. Drachten

0

48

NEE

 

Rijksweg A32

O19

A32: Knp. Lankhorst – afrit 4 (Diever)

0

74

NEE

 

O116

A32: afrit 4 (Diever) – afrit 5 (Steenwijk Zuid)

0

74

NEE

 

O115

A32: afrit 5 (Steenwijk Zuid) – afrit 7 (Steenwijk Noord)

0

74

NEE

 

O18

A32: afrit 7 (Steenwijk Noord) – afrit 8 (Wolvega)

0

74

NEE

 

Fr31

A32: afrit 8 (Wolvega) – Knp. Heerenveen

0

48

NEE

 

Fr15

A32/N32: Knp. Heerenveen – Knp. Werpsterhoek

0

48

NEE

 

Rijksweg N33

D14

N33: Knp. Assen – afrit 34 (Gieten)

15

 

JA

 

D15

N33: afrit 34 (Gieten) – afrit 38 (Veendam)

20

 

JA

 

Gr9

N33: afrit 38 (Veendam) – Knp. Zuidbroek

20

 

JA

 

Gr8

N33: Knp. Zuidbroek – afrit N362 (Delfzijl Haven)

20

 

JA

Wt buiten bebouwde kom

Gr7

N33: afrit N362 (Delfzijl Haven) – afrit N360 (Delfzijl)

15

 

JA

Wt buiten bebouwde kom

Gr6

N33: afrit N360 (Delfzijl) – afrit N997 (Holwierde)

15

 

JA

Wt buiten bebouwde kom

Gr5

N33: afrit N997 (Holwierde) – Eemshaven

15

 

JA

Wt buiten bebouwde kom

Rijksweg A35/N35

O24b

N35: Grens Duitsland – afrit 25 (Enschede)

0

48

NEE

 

O24a

A35: afrit 25 (Enschede) – afrit 26 (Enschede West)

0

48

NEE

 

O23

A35: afrit 26 (Enschede West) – afrit 27 (Hengelo Zuid)

0

48

NEE

 

O128

A35: afrit 27 (Hengelo Zuid) – afrit 28 (Delden)

0

48

NEE

 

O22

A35: afrit 28 (Delden) – Knp. Buren

0

74

NEE

 
 

A1/A35: Knp. Buren – Knp. Azelo

     

Zie wegvak O4 op Rijksweg A1

O28

A35: Knp. Azelo – afrit 30 (Almelo Zuid)

0

48

NEE

 

O1

A35: afrit 30 (Almelo Zuid) – afrit 31 (Almelo West

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Rijksweg N36

O32

N36: A35 afrit 31 (Almelo West) – afrit 4 (Almelo Noord)

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

O38

N36: afrit 4 (Almelo Noord) – afrit 5 (Vriezenveen)

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

O39

N36: afrit 5 ( Vriezenveen) – afrit 6 (Westerhaar)

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

O40

N36: afrit 6 (Westerhaar) – Vkp. Witte Paal (N34)

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

O21

N36: Vkp. Witte Paal (N34) – Vkp. Witharen (N48)

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Rijksweg A37/N37

D7

A37: Knp. Hoogeveen – afrit 1 (Hoogeveen Oost)

0

48

NEE

 

D30

A37: afrit 1 (Hoogeveen Oost) – Knp. Holsloot

0

48

NEE

 

D8

A37: Knp. Holsloot – afrit 4 (Veenoord)

0

48

NEE

 

D28

A37: afrit 4 (Veenoord) – Duitse Grens

0

48

NEE

 

Rijksweg A44/N44

Nh9

A44: Knp. Burgerveen – afrit 3 (Noordwijkerhout)

0

74

NEE

 

Z1

A44: afrit 3 (Noordwijkerhout) – afrit 8 (Leiden West)

0

74

NEE

 

Z2

A44: afrit 8 (Leiden West) – Wassenaar (Rozenweg)

0

74

NEE

 

Z4

N44: Wassenaar (Rozenweg) – N14 / N44

0

77

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Rijksweg N48

D6

N48: Knp. Hoogeveen – N48 / N377 (afrit Dedemsvaart)

0

47

NEE

Wt buiten bebouwde kom

O43

N48: N48 / N377 (afrit Dedemsvaart) – Vkp. Witharen (N48)

0

47

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Rijksweg N50/A50

B8

A50: Knp. Ekkersweijer – afrit 7 (Helmond)

0

74

NEE

 

B132

A50: afrit 7 (Helmond) – afrit 10 (Eerde)

0

48

NEE

 

B81

A50: afrit 10 (Eerde) – afrit 11 (Veghel)

0

48

NEE

 

B87

A50: afrit 11 (Veghel) – afrit 12 (Veghel Noord)

0

48

NEE

 

B139

A50: afrit 12 (Veghel Noord) – afrit 13 (Volkel)

0

48

NEE

 

B86

A50: afrit 13 (Volkel) – afrit 14 (Zeeland)

0

48

NEE

 

B80

A50: afrit 14 (Zeeland) – Knp. Paalgraven

0

48

NEE

 

B79

A50: Knp. Paalgraven – Knp. Bankhoef

0

74

JA

 

G65

A50:Knp. Bankhoef – Knp. Ewijk

0

74

JA

 

G6

A50: Knp. Ewijk – Knp. Valburg

18

 

JA

 

G5

A50:Knp. Valburg – Knp. Grijsoord

9

 

JA

 
 

A12/A50: Knp. Grijsoord – Knp. Waterberg

     

Zie A12

G4

A50: Knp. Waterberg – Knp. Beekbergen

11

 

JA

 

G3

A50: Knp. Beekbergen – Knp. Hattemerbroek

0

74

JA

 

O124

N50: Knp. Hattemerbroek – afrit 31 (Kampen Zuid)

0

48

NEE

 

O123

N50: afrit 31 (Kampen Zuid) – afrit 32 (Kampen)

0

48

NEE

 

O52

N50: afrit 32 (Kampen) – afrit 33 (Ens)

0

48

NEE

 

F26

N50: afrit 33 (Ens) – Knp. Emmeloord

0

48

NEE

 

Rijksweg N57

Z89

N57: A15 – afrit N218 (Oostvoorne / Spijkenisse)

0

83

NEE

 

Z90

N57: afrit N218 (Oostvoorne / Spijkenisse) – Vkp. Hellevoetsluis (N495)

12

 

NEE

 

Z91

N57: Vkp. Hellevoetsluis (N495) – Vkp. Stellendam (N215)

10

 

NEE

 

Ze11

N57: Vkp. Stellendam (N215) – N59

5

 

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Ze47

N57: N59 – Vkp. De Banjaard (N255)

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Ze48

N57: Vkp. De Banjaard (N255) – Vkp. Middelburg Klarenbeek

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Ze16

N57: Vkp. Middelburg Klarenbeek – Knp. Arnestein

0

9

NEE

 

Rijksweg A58

B141

A58: Knp. Batadorp – afrit 8 (Oirschot)

18

 

JA

 

B6

A58:afrit 8 (Oirschot) – Knp. De Baars

16

 

JA

 

B120

A58: Knp. De Baars – afrit 10 (Tilburg Centrum Oost)

19

 

JA

 

B111

A58: afrit 10 (Tilburg Centrum Oost) – afrit 11 (Tilburg Centrum West)

24

 

JA

 

B113

A58: afrit 11 (Tilburg Centrum West) – afrit 12 (Tilburg Reeshof)

23

 

JA

 

B5

A58: afrit 12 (Tilburg Reeshof) – Knp. Sint Annabosch

21

 

JA

 

B101

A58: Knp. Sint Annabosch – afrit 14 (Ulvenhout)

23

 

JA

 

B4

A58: afrit 14 (Ulvenhout) – Knp. Galder

24

 

JA

 
 

A16/A58 Knp. Galder – A16/A58 Knp. Princeville

     

Zie Wegvakken B40 en B116 op Rijksweg A16

B129

A58 : Knp. Princeville – afrit 18 (Etten-Leur)

0

82

JA

 

B136

A58 : afrit 18 (Etten-Leur) – afrit 19 (Etten-Leur West)

0

82

JA

 

B114

A58: afrit 19 (Etten-Leur West) – afrit 24 (Roosendaal)

0

82

JA

 

B3

A58: afrit 24 (Roosendaal) – Knp. De Stok

0

82

JA

 

B2

A58: Knp. De Stok – Knp. Zoomland

29

 

JA

 
 

A4/A58: Knp. Zoomland – Knp. Markiezaat

     

Zie A4

Ze10

A58: Knp. Markiezaat – afrit 32 (Kruiningen)

0

82

JA

 

Ze52

A58: afrit 32 (Kruiningen) – afrit 33 (Yerseke)

0

82

JA

 

Ze43

Omleidingsroute Vlaketunnel (A58): Oude Rijksweg

19

 

NEE

Omleidingsroute tunnel (Wt buiten bebouwde kom)

Ze51

A58: afrit 33 (Yerseke) – afrit 35 (Kapelle) (incl. Vlaketunnel)

0

25

JA

Tc C

Ze9

A58: afrit 35 (Kapelle) – Knp. De Poel

0

82

JA

 

Ze50

A58: Knp. De Poel – Knp. Stelleplas

5

 

JA

 

Ze49

A58: Knp. Stelleplas – Knp. Arnestein

0

0

JA

 

Ze8

A58: Knp. Arnestein – afrit 39 (Middelburg Centrum)

0

0

NEE

 

Ze4

A58:N288- afrit 39 (Middelburg)

0

0

NEE

 

Rijksweg N59/A59

Ze38

N59: N57 (Serooskerke) – afrit N256 (Zierikzee)

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Ze39

N59: afrit N256 (Zierikzee) – Vkp. Bruinisse

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Ze40

N59: Vkp. Bruinisse – afrit N257 (Philipsdam) (incl. Grevelingendam)

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Z94

N59: afrit N257 (Philipsdam) – afrit N215 (Oude-Tonge)

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Z93

N59: afrit N215 (Oude-Tonge) – Knp. Hellegatsplein

0

73

NEE

Wt buiten bebouwde kom

 

A29/A59: Knp. Hellegatsplein – Knp. Sabina

     

Zie wegvak B19 op Rijksweg A29

B14

A59: Knp. Sabina – afrit 24 (Fijnaart)

0

74

NEE

 

B98

A59: afrit 24 (Fijnaart) – Knp. Noordhoek

0

74

NEE

 
 

A17/A59: Knp. Noordhoek – Knp. Klaverpolder

     

Zie A17

 

A16/A59: Knp. Klaverpolder – Knp. Zonzeel

     

Zie A16

B15

A59: Knp. Zonzeel – afrit 31 (Terheijden)

10

 

NEE

 

B102

A59: afrit 31 (Terheijden) – Knp. Hooipolder

9

 

NEE

 

B16

A59: Knp. Hooipolder – afrit 37 (Waalwijk)

0

74

NEE

 

B17

A59: afrit 37 (Waalwijk) – afrit 42 (Heusden)

0

74

NEE

 

B18

A59: afrit 42 (Heusden) – Knp. Empel

0

74

NEE

 
 

A2/A59: Knp. Empel – Knp. Hintham

     

Zie Wegvak B60 op Rijksweg A2

B78

A59: Knp. Hintham – Knp. Paalgraven

0

74

NEE

 

Rijksweg N61

Ze60

N61: N61 / N62 (Terneuzen) – N61 / N686 (Terneuzen)

0

73

NEE

Omleidingsroute; Wt buiten bebouwde kom

Ze61

N61: N61 / N686 (Terneuzen) – afrit N290 (Terneuzen)

0

73

NEE

Omleidingsroute; Wt buiten bebouwde kom

Ze19

N290: afrit N61 (Terneuzen) – afrit N62 (Terneuzen)

102

 

NEE

Omleidingsroute tunnel; Wt buiten bebouwde kom

Rijksweg N62

Ze45

N62: Knp. Stelleplas – Knp. Drie Klauwen

0

99

JA

 

Ze6

N62: Knp. Drie Klauwen – afrit N666 (Borssele)

0

99

JA

 

Ze58

N62: afrit N666 (Borssele) – afrit N252 (Terneuzen Havens) (incl. Westerscheldetunnel)

0

10

JA

Tc C

Ze59

N62: afrit N252 (Terneuzen Havens) – N61 / N62 (Terneuzen)

0

10

NEE

 

Ze17

N62: N61 / N62 (Terneuzen) – afrit N290 (Terneuzen) (incl. Sluiskiltunnel)

0

26

NEE

Tc C

Ze28

N62: afrit N290 (Terneuzen) – N683 (Westdorpe)

0

10

NEE

 

Ze30

N62: N683 (Westdorpe) – Grens België

0

10

NEE

 

Rijksweg A65

B58

A65: Knp. Vught – afrit 3 (Tilburg Noord)

0

48

NEE

 

B138

A65: afrit 3 (Tilburg Noord) – Knp. De Baars

0

48

NEE

 

Rijksweg A67

B71

A67: Grens België – afrit 30 (Eersel)

28

 

JA

 

B103

A67: afrit 30 (Eersel) – Knp. De Hogt

29

 

JA

 
 

A2/A67: Knp. De Hogt – Knp. Leenderheide

     

Zie Wegvakken B72 en B104 op Rijksweg A2

B73

A67: Knp. Leenderheide – afrit 35 (Someren)

29

 

JA

 

B112

A67: afrit 35 (Someren) – afrit 38 (Panningen)

32

 

JA

 

L5

A67: afrit 38 (Panningen) - afrit 39 (Venlo Noordwest)

26

 

JA

 

L89

A67: afrit 39 (Venlo Noordwest) – Knp. Zaarderheiken

22

 

JA

 

L6

A67: Knp. Zaarderheiken – afrit 40 (Velden)

30

 

JA

 

L90

A67: afrit 40 (Velden) – afrit 41 (Venlo)

29

 

JA

 

L91

A67: afrit 41 (Venlo) – Grens Duitsland

27

 

JA

 

Rijksweg A73

G28

A73: Knp. Ewijk – Knp. Neerbosch

13

 

JA

 

G27

A73: Knp. Neerbosch – afrit 1A (Wijchen)

13

 

JA

 

G26

A73: afrit 1A (Wijchen) – afrit 3 (Malden)

15

 

JA

 

B84

A73: afrit 3 (Malden) – afrit 5 (Haps)

10

 

JA

 

B118

A73: afrit 5 (Haps) – Knp. Rijkevoort

12

 

JA

 

B85

A73: Knp. Rijkevoort – afrit 6 (Boxmeer)

0

82

JA

 

B122

A73: afrit 6 (Boxmeer) – afrit 7 (Vierlingsbeek)

0

82

JA

 

L1

A73: afrit 7 (Vierlingsbeek) – afrit 9 (Venray)

1

 

JA

 

L2

A73: afrit 9 (Venray) – afrit 11 (Horst)

1

 

JA

 

L87

A73: afrit 11 (Horst) – afrit 12 (Grubbenvorst)

6

 

JA

 

L88

A73: afrit 12 (Grubbenvorst) – Knp. Zaarderheiken

11

 

JA

 

L104

A73: Knp. Zaarderheiken – afrit 13 (Venlo West)

17

 

JA

 

L117

A73: afrit 13 (Venlo West) – afrit 14 (Maasbree)

17

 

JA

 

L13

A73: afrit 14 (Maasbree) – afrit 16 (Venlo Zuid)

17

 

JA

 

L14

A73: afrit 16 (Venlo Zuid) – Knp. Tiglia

17

 

JA

 

L121

A73: Knp. Tiglia – afrit 18 (Beesel)

0

74

NEE

 

L37

A73: afrit 18 (Beesel) – afrit 19 (Roermond) (incl. Swalmentunnel)

0

74

NEE

Tc A

L111

A73: afrit 19 (Roermond) – afrit 20 (Roermond Oost)

14

 

JA

 

L112

A73: afrit 20 (Roermond Oost) – afrit 21 (Linne) (incl. Roertunnel)

14

 

JA

Tc A

L113

A73: afrit 21 (Linne) – afrit 22 (Maasbracht)

14

 

JA

 

L115

A73: afrit 22 (Maasbracht) – Knp. Het Vonderen

14

 

JA

 

Rijksweg A74

L119

A74: knp. Tiglia – Grens Duitsland

1

82

JA

 

Rijksweg A76

L62

A76: Grens België – Knp. Kerensheide

13

 

JA

 

L63

A76: Knp. Kerensheide – afrit 2 (Geleen)

14

 

JA

 

L93

A76: afrit 2 (Geleen) – afrit 5 (Nuth)

6

 

JA

 

L94

A76: afrit 5 (Nuth) – Knp. Ten Esschen

7

 

JA

 

L64

A76: Knp. Ten Esschen – Knp. Kunderberg

7

 

JA

 

L65

A76: Knp. Kunderberg – afrit 7 (Simpelveld)

2

 

JA

 

L66

A76: afrit 7 (Simpelveld) – grens Duitsland

3

 

JA

 

Rijksweg A77

B97

A77: Knp. Rijkevoort – afrit 2 (Gennep)

0

82

NEE

 

L8

A77: afrit 2 (Gennep) – Grens Duitsland

0

82

NEE

 

Rijksweg A79

L109

A79: Knp. Kruisdonk – afrit 1 (Bunde)

0

9

NEE

 

L61

A79: afrit 1 (Bunde) – afrit 4 (Hulsberg)

0

9

NEE

 

L102

A79: afrit 4 (Hulsberg) – Knp. Kunderberg

0

9

NEE

 

Rijksweg N99

Nh30

N99: N250 (De Kooy) – Vkp. Van Ewijcksluis

0

47

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Nh79

N99: Vkp. Van Ewijcksluis – A7

0

47

NEE

Wt buiten bebouwde kom

Bijlage II. Tabel Basisnet spoor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aanwijzing basisnetroutes

Risicoplafonds

Brandvoorschriftengebied (BVG)

Bijzonderheden

 

PR-plafonds

 

Breedtecategorie

Overige

Begincoördinaten

Eindcoördinaten

Naam+ trajectnummer

PR 10‾⁶

PR 10‾⁷

PR 10‾⁸

 

(afstand in meters)

Weerstation

     

(afstand in meters)

   

Wisseltoeslag (W)Kopmaken (K)Lage snelheid (L)Veiligheidsmaatregel (V1/V2)

40809 : 385096

90165 : 394400

Route 11, Sloehaven – Roosendaal West

 

 

 

Nee

 

Vlissingen

40809 : 385096

40851 : 385197

A: Sloehaven – Franse Monument

0

133

369

 

0–24

W

40851 : 385197

40866 : 385248

B:

0

132

363

 

25–49

W

40866 : 385248

40872 : 385286

C:

0

133

363

 

50–74

W

40872 : 385286

40874 : 385322

D:

0

134

364

 

75–99

W

40874 : 385322

40866 : 385382

E:

0

136

365

 

100–124

W

40866 : 385382

40849 : 385430

F:

0

138

367

 

125–149

W

40849 : 385430

40843 : 385446

G:

0

136

365

 

100–124

W

40843 : 385446

40841 : 385453

H:

0

138

367

 

125–149

W

40841 : 385453

40569 : 385997

I:

0

136

365

 

100–124

W

40569 : 385997

40560 : 386034

J:

0

134

364

 

75–99

W

40560 : 386034

40554 : 386065

K:

0

133

363

 

50–74

W

40554 : 386065

40546 : 386100

L:

0

132

363

 

25–49

W

40546 : 386100

39671 : 387511

M:

0

133

369

 

0–24

W

39671 : 387511

38185 : 391531

N:

0

62

239

 

0–24

 

38185 : 391531

39112 : 391764

O:

0

133

369

 

0–24

W

39112 : 391764

45692 : 391282

P: Franse Monument – Bergen op Zoom

0

62

239

 

0–24

 

45692 : 391282

46764 : 391204

Q:

0

133