Regeling basisnet

Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-12-2016 t/m 31-12-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/67724, houdende vaststelling van de ligging van de risicoplafonds langs transportroutes en regels voor ruimtelijke ontwikkelingen langs transportroutes in verband met externe veiligheid (Regeling basisnet)

Paragraaf 1. Begrippen en reikwijdte

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • baanvak: gedeelte van de hoofdspoorweg waarvan het begin en einde wordt aangeduid met coördinaten uit het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, bedoeld in artikel 52 van de Kadasterwet;

  • Bevt: Besluit externe veiligheid transportroutes;

  • binnenste kantstreep: markering van de begrenzing van de binnenzijde van de binnenste rijstrook;

  • buitenste kantstreep: markering van de begrenzing van de buitenzijde van de buitenste rijstrook;

  • doorgaande rijbaan: elk voor in één rijrichting rijdende voertuigen bestemd weggedeelte, zonder de invoeg- en uitvoegstroken;

  • GR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-7 of 10-8 per jaar is;

  • HART: de Handleiding risicoanalyse transport, versie 1;

  • middenberm: gebied gelegen tussen de binnenste kantstrepen van de twee doorgaande rijbanen die deel uitmaken van de weg;

  • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

  • omgevingsvergunning: vergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken;

  • overige hoofdspoorwegen: hoofdspoorwegen, genoemd in bijlage 1 en bijlage 2, onderdeel a, van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen, voor zover ze niet met name zijn vermeld in bijlage II;

  • PR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-6 per jaar is;

  • RBM II: softwareprogramma voor de berekening van vervoersrisico’s, getiteld RBM II, versie 2;

  • referentiepunt: referentiepunt als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de wet;

  • rekenmethodiek transportrisico’s: rekenmethodiek voor de vaststelling van risico’s vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen, bestaande uit RBM II en HART;

  • spoorbundel voor het doorgaand verkeer: geheel van alle naast elkaar liggende sporen, niet zijnde opstelsporen en andere sporen waarmee het spoornetwerk slechts in één rijrichting kan worden bereikt, waarover treinen die rechtdoor rijden hun weg in dezelfde rijrichting kunnen vervolgen;

  • tracébesluit: tracébesluit als bedoeld in de Tracéwet;

  • verbindingsboog: rijbaan die bij knooppunten doorgaande rijbanen met elkaar verbindt;

  • wegvak: gedeelte van een weg als bedoeld in artikel 2, tweede lid;

  • wet: Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Artikel 2

 • 2 Wegen als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in wegvakken waarvan het begin en einde van het wegvak wordt aangeduid door benoeming van een knooppunt of van een aansluiting. Voor zover het begin of einde van een wegvak wordt aangeduid door een knooppunt, begint of eindigt het betreffende wegvak op het geografische midden van het knooppunt. Voor zover het begin of einde van een wegvak wordt aangeduid door benoeming van een aansluiting, begint of eindigt het betreffende wegvak op het geografische midden van de kruising van de doorgaande rijbaan met de weg waar de afslag op uit komt.

 • 3 Hoofdspoorwegen als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in baanvakken.

 • 4 Binnenwateren als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in vaarwegen. In open verbinding met deze vaarwegen staande havens en zijwateren die niet voor doorgaand vervoer worden gebruikt, vormen geen onderdeel van deze vaarwegen.

Paragraaf 2. De vaststelling van de geografische ligging van de risicoplafonds

Artikel 3

 • 1 Op een weg als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is het referentiepunt gelegen in het midden van de middenberm.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het referentiepunt gelegen op:

  • a. het midden tussen de buitenste kantstrepen van een doorgaande rijbaan indien:

   • 1°. de betrokken weg bestemd is voor éénrichtingsverkeer, of

   • 2°. de middenberm breder is dan 25 meter,

  • b. de scheiding van de rijrichtingen, indien het een weg zonder middenberm met twee rijrichtingen betreft.

 • 3 Een verbindingsboog wordt voor het bepalen van de ligging van het referentiepunt aangemerkt als een weg bestemd voor éénrichtingsverkeer.

Artikel 4

Op een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is het referentiepunt gelegen in het midden tussen de buitenste sporen van de spoorbundel voor het doorgaand verkeer.

Artikel 5

 • 2 In afwijking van het eerste lid is vanaf de dag van vaststelling van een tracébesluit of een besluit als bedoeld in artikel 2 van het Bevt inhoudende de wijziging van een weg of hoofdspoorweg, de ligging van de weg of van de hoofdspoorweg zoals weergegeven in dat besluit, voor de ligging van de referentiepunten bepalend, totdat de feitelijke situatie overeenstemt met dat besluit.

Artikel 6

 • 2 In afwijking van het eerste lid zijn de referentiepunten gelegen op:

  • a. de Westerschelde met haar mondingen op de begrenzingen van de vaargeulen;

  • b. het Hartelkanaal en het Beerkanaal op de begrenzingslijnen zoals weergegeven op de kaart in bijlage III bij de Waterregeling.

Artikel 7

 • 1 De ligging van het PR-plafond wordt bepaald door de afstand met betrekking tot het plaatsgebonden risico 10-6 opgenomen in bijlage I, kolom 3 voor wegvakken, onderscheidenlijk in bijlage II, kolom 4, voor baanvakken, vanaf het betrokken referentiepunt naar weerszijden te meten.

 • 2 Het PR-plafond voor een wegvak en een baanvak is gelegen op het referentiepunt indien de te meten afstand nul meter bedraagt.

 • 3 Het PR-plafond voor een binnenwater is gelegen op het referentiepunt.

 • 4 De ligging van het PR-plafond bij een verbindingsboog wordt bepaald door de helft van de afstand die geldt voor het wegvak waarvan de verbindingsboog aftakt, naar weerszijden te meten.

Artikel 8

Indien uit bijlage I, onderscheidenlijk bijlage II, blijkt dat er een GR-plafond is, wordt de ligging van dat GR-plafond bepaald overeenkomstig artikel 7, met dien verstande dat gebruik wordt gemaakt van de afstanden opgenomen in bijlage I, kolom 4, voor wegvakken, onderscheidenlijk in bijlage II, kolommen 5 en 6, voor baanvakken, met betrekking tot het plaatsgebonden risico 10-7 of 10-8.

Paragraaf 3. Onderzoek naar overschrijding risicoplafonds

Artikel 9

Deze paragraaf is van toepassing op het onderzoek naar een overschrijding of dreigende overschrijding van een risicoplafond, bedoeld in artikel 15, eerste of tweede lid, van de wet.

Artikel 10

 • 1 De beheerder van de hoofdwegen, bedoeld in de Tracéwet, maakt door middel van tellingen elk jaar de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over ten minste één vijfde deel van de wegen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, per stofcategorie inzichtelijk op zodanige wijze dat elke vijf jaar tellingen op alle wegen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, hebben plaatsgevonden.

 • 3 De beheerder van de hoofdvaarwegen, bedoeld in de Tracéwet, maakt elk jaar de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, bedoeld in artikel 2, eerste lid, per stofcategorie inzichtelijk. Daarbij maakt de beheerder gebruik van de ladinggegevens, geregistreerd in het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart, alsmede van de door de Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied krachtens artikel 15, vierde lid, van de wet te verstrekken gegevens.

 • 4 Op verzoek van de minister verhoogt de beheerder de frequentie van het inzichtelijk maken van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over een gedeelte van een weg, hoofdspoorweg of binnenwater en, indien van toepassing, de samenstelling van de treinen, tot hoogstens vier keer per jaar indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is ten behoeve van het verkrijgen van tijdig inzicht in een overschrijding of dreigende overschrijding van een risicoplafond.

Artikel 11

 • 1 De beheerders, bedoeld in artikel 10, eerste tot en met derde lid, sturen jaarlijks of, in geval toepassing wordt gegeven aan artikel 10, vierde lid, overeenkomstig de desbetreffende frequentie, een rapportage aan de minister, die de gegevens, bedoeld in artikel 10, bevat.

 • 2 De beheerders, bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, voegen bij de rapportage elke vijf jaar een prognose van de ontwikkeling van de omvang en de stromen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen, onderscheidenlijk de hoofdspoorwegen, van de tien jaar volgend op het jaar waarop de rapportage betrekking heeft. De eerste prognose wordt bij de rapportage over 2015 gevoegd.

 • 3 De beheerder, bedoeld in artikel 10, derde lid, voegt bij de rapportage elke tien jaar een prognose van de ontwikkeling van de omvang en de stromen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren van de tien jaar volgend op het jaar waarop de rapportage betrekking heeft. De eerste prognose wordt bij de rapportage over 2015 gevoegd.

Artikel 12

 • 1 Op basis van de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste tot en met derde lid, maakt de minister een analyse van de te verwachten ontwikkeling van de omvang en de stromen van het vervoer van gevaarlijke stoffen in de drie jaar volgend op het jaar waarop de rapportage, bedoeld in artikel 11, eerste lid, betrekking heeft.

 • 3 De berekening van het risico vindt plaats door toepassing van de rekenmethodiek transportrisico’s.

Paragraaf 4. Ruimtelijke ontwikkelingen langs basisnetroutes

Artikel 13

Artikel 3, eerste en tweede lid, van het Bevt is niet van toepassing op vaarwegen behorende tot de binnenvaartroutes, bedoeld in bijlage III, met uitzondering van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal.

Artikel 14

 • 1 Bij de vaststelling van een besluit als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Bevt dat betrekking heeft op gronden in de omgeving van een basisnetroute, vindt de berekening van het groepsrisico plaats door toepassing van de rekenmethodiek transportrisico’s.

 • 2 Bij de berekening van het groepsrisico worden de vervoershoeveelheden uit de tabellen in de bijlagen, genoemd in artikel 2, eerste lid, gebruikt.

 • 3 In afwijking van het eerste lid hoeft het groepsrisico voor de overige hoofdspoorwegen niet te worden berekend.

 • 4 In afwijking van het tweede lid wordt bij de berekening van het groepsrisico langs verbindingsbogen uitgegaan van de helft van de vervoershoeveelheden, bedoeld in het tweede lid, die gelden voor het wegvak waarvan de verbindingsboog aftakt.

Paragraaf 5. Ruimtelijke ontwikkelingen langs transportroutes, niet zijnde basisnetroutes

Artikel 15

 • 1 Bij de vaststelling van een besluit als bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, en 8, eerste lid, van het Bevt dat betrekking heeft op gronden in de omgeving van een transportroute, niet zijnde een basisnetroute, vindt de berekening van het plaatsgebonden risico, onderscheidenlijk het groepsrisico, plaats door toepassing van de rekenmethodiek transportrisico’s.

 • 2 Bij de berekening van het plaatsgebonden risico, onderscheidenlijk het groepsrisico, worden de vervoershoeveelheden op basis van de meest recente inzichten omtrent die hoeveelheden gebruikt.

Paragraaf 6. Plasbrandaandachtsgebieden

Artikel 16

 • 1 Indien in bijlage I, kolom 5, onderscheidenlijk bijlage II, kolom 7, is aangegeven dat voor een wegvak, onderscheidenlijk baanvak, een plasbrandaandachtsgebied bestaat, geldt het desbetreffende wegvak, onderscheidenlijk baanvak, vermeerderd met een zone van 30 meter aan weerszijden van het wegvak, onderscheidenlijk baanvak, als plasbrandaandachtsgebied.

 • 2 Op een wegvak als bedoeld in het eerste lid wordt de breedte van de zone van 30 meter gemeten vanaf de buitenste kantstrepen.

 • 3 Op een baanvak als bedoeld in het eerste lid wordt de breedte van de zone van 30 meter gemeten vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel voor het doorgaand verkeer.

 • 4 Indien voor het wegvak waarvan een verbindingsboog aftakt een plasbrandaandachtsgebied is aangewezen, geldt de verbindingsboog vermeerderd met een zone van 30 meter, gemeten vanaf de buitenste kantstrepen, aan weerszijden van die verbindingsboog als plasbrandaandachtsgebied.

 • 5 In afwijking van het tweede lid wordt de breedte van de zone van 30 meter gemeten vanaf de buitenste kantstrepen van de hoofdrijbanen, indien in bijlage I, kolom 7, is vermeld dat een wegvak als bedoeld in het eerste lid is onderverdeeld in hoofdrijbanen voor doorgaand verkeer en parallelrijbanen voor lokaal verkeer.

Artikel 17

 • 1 Voor de ligging van een plasbrandaandachtsgebied als bedoeld in artikel 16, eerste lid, is de feitelijke situatie bepalend.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is vanaf de dag van vaststelling van een tracébesluit of een besluit als bedoeld in artikel 2 van het Bevt inhoudende de wijziging van een weg of hoofdspoorweg, de ligging van de weg of van de hoofdspoorweg zoals weergegeven in dat besluit, voor de ligging van de buitenste kantstrepen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, en de buitenste spoorstaven, bedoeld in artikel 16, derde lid, bepalend, totdat de feitelijke situatie overeenstemt met dat besluit.

Paragraaf 7. Meetpunten

Artikel 18

De meetpunten, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van het Bevt, ter vaststelling of aan de grenswaarde of richtwaarde, genoemd in artikel 4, eerste lid, van het Bevt, onderscheidenlijk de basisnetafstand, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Bevt, wordt voldaan, zijn:

 • a. de plaats waar de gevel van een nieuw kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object dat op grond van het vast te stellen besluit, bedoeld in artikel 2 van het Bevt, wordt toegelaten, gebouwd mag worden, indien dat object een gebouw is, niet zijnde:

  • 1°. een school voor basis- of voortgezet onderwijs of een gebouw of gedeelte van een gebouw voor dagopvang van minderjarigen, of

  • 2°. een ziekenhuis of een zorgcentrum voor ouderen of personen met een lichamelijke of geestelijke beperking;

 • b. de grens van het gebied waar één van de volgende nieuwe bestemmingen wordt toegelaten:

  • 1°. een school voor basis- of voortgezet onderwijs of een gebouw of gedeelte van een gebouw voor dagopvang van minderjarigen,

  • 2°. een ziekenhuis of een zorgcentrum voor ouderen of personen met een lichamelijke of geestelijke beperking, of

  • 3°. een openluchtzwembad, speeltuin, sportterrein of kampeer- of ander recreatieterrein voor het verblijf van personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.

Artikel 19

De meetpunten, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Bevt, ter vaststelling of, voor de toepassing van artikel 5 van het Bevt, in een bestemmingsplan een kwetsbaar object geprojecteerd is binnen een basisnetafstand, zijn:

 • a. de plaats waar de gevel van het desbetreffende object dat op grond van dat bestemmingsplan is toegelaten, gebouwd mag worden, indien dat object een gebouw is, niet zijnde een school voor basis- of voortgezet onderwijs of een gebouw of gedeelte van een gebouw voor dagopvang van minderjarigen;

 • b. de grens van het gebied waar één van de volgende bestemmingen is toegelaten:

  • 1°. een school voor basis- of voortgezet onderwijs of een gebouw of gedeelte van een gebouw voor dagopvang van minderjarigen, of

  • 2°. een kampeer- of ander recreatieterrein voor het verblijf van personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.

Paragraaf 8. Slotbepalingen

Artikel 20

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (Stb. 2013, 307), het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340) en het Besluit externe veiligheid transportroutes in werking treden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld.

Bijlage I. Tabel Basisnet weg

1

2

3

4

5

6

7

Aanwijzing Basisnetroutes

Risicoplafonds

Plasbrand-

aandachts-

gebied

Vervoersgegevens t.b.v. berekening Groepsrisico

Bijzonderheden

Wegvak (nr.)

Naam Basisnetweg (wegnummer: van - tot)

PR plafond

GR plafond

 

Vervoershoeveelheden (in aantallen tankauto's)

Tc = tunnelcategorie

Wt = wegtype indien afwijkend

P-H = parallel- en hoofdrijbaan

   

PR 10-6 contour

PR 10-7 contour

Stofcategorieën

   

(afstand in meters)

GF3

 

Rijksweg A1

N1

A1: Knp. Watergraafsmeer - Knp. Diemen

0

82

JA

4000

 

N2

A1: Knp. Diemen - Knp. Muiderberg

0

82

JA

4000

 

N3

A1: Knp. Muiderberg - Knp. Eemnes

0

82

JA

4000

 

U1

A1: Knp. Eemnes - afrit 10 (Soest)

0

82

JA

4000

 

U91

A1: afrit 10 (Soest) - afrit 12 (Bunschoten)

0

82

JA

4000

 

U81

A1: afrit 12 (Bunschoten) - afrit 13 (Amersfoort Noord)

1

 

JA

3932

 

U90

A1: afrit 13 (Amersfoort Noord) - Knp. Hoevelaken

3

 

JA

3998

 

G1

A1: Knp. Hoevelaken - afrit 15 (Barneveld)

0

82

JA

4000

 

G63

A1: afrit 15 (Barneveld) - afrit 17 (Stroe)

0

82

JA

4000

 

G72

A1: afrit 17 (Stroe) - afrit 18 (Kootwijk)

0

82

JA

4000

 

G64

A1: afrit 18 (Kootwijk) - afrit 19 (Hoenderloo)

0

82

JA

4000

 

G71

A1: afrit 19 (Hoenderloo) - Knp. Beekbergen

0

82

JA

4000

 

G2

A1: Knp. Beekbergen - afrit 23 (Deventer)

15

 

JA

4000

 

O2

A1: afrit 23 (Deventer) - afrit 24 (Deventer Oost)

12

 

JA

4000

 

O113

A1: afrit 24 (Deventer Oost) - afrit 26 (Lochem)

12

 

JA

4000

 

O3

A1: afrit 26 (Lochem) - afrit 28 (Rijssen)

1

74

JA

4000

 

O76

A1: afrit 28 (Rijssen) - Knp. Azelo

1

74

JA

4000

 

O4

A1/A35: Knp. Azelo - Knp. Buren

1

82

JA

4000

 

O5

A1: Knp. Buren - afrit 30 (Hengelo)

1

74

JA

4000

 

O6

A1: afrit 30 (Hengelo) - afrit 32 (Oldenzaal)

1

74

JA

4000

 

O7

A1: afrit 32 (Oldenzaal) - afrit 33 (Oldenzaal Zuid)

1

74

JA

4000

 

O8

A1: afrit 33 (Oldenzaal Zuid) - Grens Duitsland

1

74

JA

4000

 
 

Rijksweg A2/N2

N4

A2: Knp. Amstel - Knp. Holendrecht 1

0

74

JA

3000

 

N5

A2/A9: Knp. Holendrecht 1 - Knp. Holendrecht 2

0

74

JA

3000

 

U12

A2: Knp. Holendrecht 2 - afrit 4 (Vinkeveen)

0

82

JA

4000

 

U13

A2: afrit 4 (Vinkeveen) - afrit 5 (Breukelen)

0

82

JA

4000

 

U73

A2: afrit 5 (Breukelen) - afrit 6 (Ring Utrecht Noord)

0

82

JA

4000

 

U14

A2: afrit 6 (Ring Utrecht Noord) - afrit 7 (Oog in Al)

0

74

JA

3012

 

U88

A2: afrit 7 (Oog in Al) - Knp. Oudenrijn (incl. Leidsche Rijn tunnel)

0

76

JA

3164

Tc A

U15

A2: Knp. Oudenrijn - afrit 9 (Nieuwegein)

0

74

NEE

3000

 

U84

A2: afrit 9 (Nieuwegein) - Knp. Everdingen

0

74

NEE

3000

 

G88

A2: Knp. Everdingen - afrit 12 (Everdingen)

0

82

NEE

4000

 

G29

A2: afrit 12 (Everdingen) - Knp. Deil

0

82

NEE

4000

 

B59

A2: Knp. Deil - afrit 19 (Kerkdriel)

0

88

NEE

4544

 

B107

A2: afrit 19 (Kerkdriel) - Knp. Empel

0

82

NEE

4000

 

B60

A2/A59: Knp. Empel - Knp. Hintham

0

82

NEE

4000

 

B61

A2: Knp. Hintham - afrit 21 (Veghel)

0

83

NEE

4182

 

B105

A2: afrit 21 (Veghel) - Knp. Vught

0

82

NEE

4000

 

B62

A2: Knp. Vught - Knp. Ekkersweijer

0

82

NEE

4000

 

B7

A2/A58: Knp. Ekkersweijer - Knp. Batadorp

0

82

NEE

4000

 

B63

A2: Knp. Batadorp - afrit 30 (Eindhoven Centrum)

21

 

JA

4421

 

B106

A2: afrit 30 (Eindhoven Centrum) - Knp. De Hogt

26

 

JA

4557

 

B72

A2/A67: Knp. De Hogt - afrit 33 (Waalre)

33

 

JA

8400

 

B104

A2/A67: afrit 33 (Waalre) - Knp. Leenderheide

43

 

JA

9570

 

B64

A2: Knp. Leenderheide - afrit 34 (Valkenswaard)

0

82

JA

4000

 

B65

A2: afrit 34 (Valkenswaard) - afrit 39 (Nederweert)

0

82

JA

4000

 

L38

A2: afrit 39 (Nederweert) - afrit 40 (Kelpen)

0

82

JA

4000

 

L39

A2: afrit 40 (Kelpen) - afrit 41 (Grathem)

0

82

JA

4000

 

L40

A2: afrit 41 (Grathem) - afrit 44 (St. Joost)

14

 

JA

2175

 

L116

A2: afrit 44 (St. Joost) - Knp. Het Vonderen

14

 

JA

2175

 

L41

A2: Knp. Het Vonderen - afrit 45 (Echt)

17

 

JA

1625

 

L84

A2: afrit 45 (Echt) - afrit 47 (Born)

17

 

JA

1673

 

L85

A2: afrit 47 (Born) - afrit 48 (Urmond)

17

 

JA

1967

 

L86

A2: afrit 48 (Urmond) - Knp. Kerensheide

0

74

JA

3000

 

L42

A2: Knp. Kerensheide - afrit 50 (Maastricht-Aachen)

0

74

JA

3000

 

L43

A2: afrit 50 (Maastricht-Aachen) - afrit 51 (Meerssen)

0

74

JA

3000

 

L44

A2: afrit 51 (Meerssen) - Knp. Kruisdonk

0

9

JA

1000

 

L45

A2: Knp. Kruisdonk - N2 (Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg)

0

9

JA

1000

 

L46

N2: Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg - Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel

0

0

JA

1000

Wt binnen bebouwde kom

L47

N2: Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel - Knp. Europaplein

0

0

JA

1000

Wt binnen bebouwde kom

L48

A2: Knp. Europaplein - afrit 58 (Eijsden)

0

9

JA

1000

 

L92

A2: afrit 58 (Eijsden) - Grens België

0

9

JA

1000

 
 

Rijksweg N3

Z98

N3: A15 - Burg. Keijzerweg (Papendrecht)

32

 

JA

8316

Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie

Z115

N3: Burg. Keijzerweg (Papendrecht) - Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht)

33

 

JA

8435

Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie

Z97

N3: Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht) - A16

47

 

JA

9725

Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie

 

Rijksweg A4

N6

A4: Knp. De Nieuwe Meer - Knp. Badhoevedorp

0

74

JA

3000

 

N87

A4: Knp. Badhoevedorp - Knp. De Hoek (incl. Schipholtunnel)

0

74

JA

3000

Tc A

N7

A4: Knp. De Hoek - afrit 3 (Hoofddorp)

0

74

JA

3000

 

N84

A4: afrit 3 (Hoofddorp) - afrit 4 (Nieuw Vennep)

0

82

JA

4000

 

N85

A4: afrit 4 (Nieuw Vennep) - Knp. Burgerveen

0

82

JA

4000

 

Z6

A4: Knp. Burgerveen - afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk)

0

65

JA

2162

 

Z118

A4: afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk) - afrit 7 (Zoeterwoude Dorp)

12

 

JA

2163

 

Z7

A4: afrit 7 (Zoeterwoude Dorp) - Knp. Prins Clausplein

13

 

JA

4000

 

Z8

A4: Knp. Prins Clausplein - Knp. Ypenburg

23

 

JA

3743

 

Z9

A4: Knp. Ypenburg - afrit 12 (Den Haag Zuid)

0

9

NEE

1000

 

Z10

A4: afrit 12 (Den Haag Zuid) - afrit 13 (Den Hoorn)

0

9

NEE

1000

 

Z33

A4: afrit 13 (Den Hoorn) - afrit 14 (Delft)

0

0

NEE

500

 

Z46

A4: Knp. Kethelplein - afrit 16 (Vlaardingen Oost)

23

 

JA

500

 

Z11

A4: afrit 16 (Vlaardingen Oost) - Knp. Benelux (incl. Beneluxtunnel)

23

 

JA

0

Tc C

B24

A4 & N259 = Randweg Noord & Randweg Oost (Bergen op Zoom): Halsterseweg / Randweg Noord / Randweg West - A4 / A58 (knooppunt Zoomland)

0

9

NEE

1000

 

B1

A4 / A58: Knp. Zoomland - afrit 30 (Hoogerheide)

25

 

JA

3851

 

B127

A4 / A58: afrit 30 (Hoogerheide) - Knp. Markiezaat

30

 

JA

5715

 

B35

A4: Knp. Markiezaat - Grens België

22

 

JA

3098

 
 

Rijksweg A5

N90

A5: Knp. Raasdorp - Knp. De Hoek

0

74

JA

3000

 
 

Rijksweg A6

F1

A6: Knp. Muiderberg - afrit 3 (Almere Stad West)

0

74

NEE

3000

 

F39

A6: afrit 3 (Almere Stad West) - afrit 5 (Almere Stad)

0

74

NEE

3000

 

F41

A6: afrit 5 (Almere Stad) - afrit 6 (Almere Buiten West)

0

74

NEE

3000

 

F56

A6: afrit 6 (Almere Buiten West) - Knp. Almere

0

74

NEE

3000

 

F42

A6: Knp. Almere - afrit 8 (Almere Buiten Oost)

0

82

NEE

4000

 

F34

A6: afrit 8 (Almere Buiten Oost) - afrit 10 (Lelystad)

0

82

NEE

4000

 

F35

A6: afrit 10 (Lelystad) - afrit 11 (Lelystad Noord)

0

82

NEE

4000

 

F36

A6: afrit 11 (Lelystad Noord) - afrit 13 (Urk)

0

82

NEE

4000

 

F37

A6: afrit 13 (Urk) - afrit 14 (Emmeloord)

0

82

NEE

4000

 

F38

A6: afrit 14 (Emmeloord) - Knp. Emmeloord

0

82

NEE

4000

 

F47

A6: Knp. Emmeloord - afrit 15 (De Munt)

0

74

NEE

3000

 

F2

A6: afrit 15 (De Munt) - Knp. Joure

0

74

NEE

3000

 
 

Rijksweg A7/N7

N33

A7: Knp. Zaandam - afrit 6 (Purmerend Noord)

0

82

JA

4000

 

N34

A7: afrit 6 (Purmerend Noord) - afrit 7 (Avenhorn)

0

74

NEE

3000

 

N82

A7: afrit 7 (Avenhorn) - afrit 8 (Hoorn)

0

74

NEE

3000

 

N81

A7: afrit 8 (Hoorn) - afrit 9 (Hoorn Noord)

0

48

NEE

1500

 

N108

A7: afrit 9 (Hoorn Noord) - afrit 12 (Middenmeer)

0

48

NEE

1500

 

N35

A7: afrit 12 (Middenmeer) - afrit 13 (Wieringerwerf)

0

48

NEE

1500

 

N80

A7: afrit 13 (Wieringerwerf) - afrit 14 (Den Oever)

0

48

NEE

1500

 

Fr30

A7: afrit 14 (Den Oever) - Knp. Zurich

0

9

NEE

1000

 

Fr6

A7: Knp. Zurich - N7 (Stadsrondweg Zuid Sneek)

0

9

NEE

1000

 

Fr5

N7: Stadsrondweg Zuid Sneek

0

9

NEE

1000

 

Fr4

A7: N7/A7 Sneek - Knp. Joure

0

9

NEE

1000

 

Fr3

A7: Knp. Joure - Knp. Heerenveen

0

74

NEE

3000

 

Fr2

A7: Knp. Heerenveen - afrit 29 (De Haven)

0

74

NEE

3000

 

Fr33

A7: afrit 29 (De Haven) - Knp. Drachten

0

74

NEE

3000

 

Gr1

A7: Knp. Drachten - afrit 36 (Groningen West)

0

48

NEE

1500

 

Gr31

A7: afrit 36 (Groningen West) - Knp. Julianaplein

0

48

NEE

1500

 

Gr30

A7: Knp. Julianaplein - Knp. Europaplein

12

 

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

Gr2

A7: Knp. Europaplein - afrit 44 (Veendam)

0

48

NEE

1500

 

Gr3

A7: afrit 44 (Veendam) - afrit 45 (Scheemda)

0

9

NEE

1000

 

Gr29

A7: afrit 45 (Scheemda) - Grens Duitsland

0

9

NEE

1000

 
 

Rijksweg A8

N31

A8: Knp. Coenplein - afrit 1 (Oostzaan)

0

0

JA

4000

 

N91

A8: afrit 1 (Oostzaan) - Knp. Zaandam

0

82

JA

4000

 

N99

A8: Knp. Zaandam - afrit 2 (Zaandijk)

0

48

NEE

1500

 

N32

A8: afrit 2 (Zaandijk) - N246

0

48

NEE

1500

 
 

Rijksweg A9/N9

N29

N9: N250 (De Kooy) - N503 (bij Schagerbrug)

0

0

NEE

500

 

N28

N9: N503 (bij Schagerbrug) - Ringweg Alkmaar (Huiswaarderweg)

0

0

NEE

500

 

N27

N9: Huiswaarderweg - Vkp. Kooimeer

0

0

NEE

500

 

N26

A9: Vkp. Kooimeer - afrit 10 (Castricum)

0

48

NEE

1500

 

N25

A9: afrit 10 (Castricum) - Knp. Beverwijk

0

48

NEE

1500

 

N8

A9: Knp. Beverwijk - afrit 8 (Beverwijk)

0

48

NEE

1500

 

N24

A9: afrit 8 (Beverwijk) - Knp. Velsen (incl. Wijkertunnel)

0

26

NEE

0

Tc C

N23

A9: Knp. Velsen - Knp. Rottepolderplein

0

74

NEE

3000

 

N22

A9: Knp. Rottepolderplein - Knp. Raasdorp

0

82

JA

4000

 

N88

A9: Knp. Raasdorp - Knp. Badhoevedorp

0

74

JA

3000

 

N86

A9: Knp. Badhoevedorp - afrit 5 (Amstelveen)

0

74

JA

3000

 

N21

A9: afrit 5 (Amstelveen) - Knp. Holendrecht 2

0

74

JA

3000

 
 

A2/A9: Knp. Holendrecht 2 - Knp. Holendrecht 1

       

Zie wegvak N5 bij Rijksweg A2

N20

A9: Knp. Holendrecht 1 - afrit 1 (S113, Gaasperplas)

0

74

JA

3000

 

N107

A9: afrit 1 (S113, Gaasperplas) - Knp. Diemen

0

74

JA

3000

 
 

Rijksweg A10

N15

A10: Knp. Coenplein - afrit S101 (Westpoort 2000-3000) (incl. Coentunnel)

0

9

JA

0

Tc C

N98

A10: afrit S101 (Westpoort 2000-3000) - afrit S102 (Westpoort 3000-9000)

0

9

JA

1000

 

N14

A10: afrit S102 (Westpoort 3000-9000) - afrit S103 (Haarlem)

0

32

JA

1329

 

N13

A10: afrit S103 (Haarlem) - Knp. De Nieuwe Meer

0

72

JA

2759

 

N12

A10: Knp. De Nieuwe Meer - Knp. Amstel

0

81

JA

3912

P-H

N11

A10: Knp. Amstel - Knp. Watergraafsmeer

0

69

JA

2517

 

N10

A10: Knp. Watergraafsmeer - afrit S114 (Zeeburg)

0

70

JA

2562

 

N18

A10: afrit S114 (Zeeburg) - afrit S115 (Nieuwendam) (incl. Zeeburgertunnel)

0

23

JA

0

Tc C

N19

Omleidingsroute Zeeburgertunnel via Zuiderzeeweg

0

66

NEE

2562

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

N17

A10: afrit S115 (Nieuwendam) - afrit S116 (Volendam)

0

82

JA

4000

 

N16

A10: afrit S116 (Volendam) - Knp. Coenplein

0

82

JA

4000

 
 

Rijksweg N11

Z22

N11: A4 - afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk)

0

48

NEE

1500

 

Z119

N11: afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk) - afrit N207 (Alphen aan den Rijn)

0

48

NEE

1500

 

Z21

N11: afrit N207 (Alphen aan den Rijn) - afrit N458 (Bodegraven)

0

48

NEE

1500

 

Z20

N11: afrit N458 (Bodegraven) - A12

0

48

NEE

1500

 
 

Rijksweg A12

Z16b

A12: afrit 3 (Bezuidenhout) - afrit 4 (Voorburg)

0

9

NEE

1000

 

Z16a

A12: afrit 4 (Voorburg) - knp. Prins Clausplein

0

48

NEE

1500

 

Z17

A12: Knp. Prins Clausplein - afrit 7 (Zoetermeer)

0

48

NEE

1500

 

Z124

A12: afrit 7 (Zoetermeer) - afrit 9 (Zevenhuizen)

0

48

NEE

1500

 

Z135

A12: afrit 9 (Zevenhuizen) - Knp. Gouwe

0

48

NEE

1500

 

Z18

A12: Knp. Gouwe - afrit 11 (Gouda)

26

 

JA

8486

 

Z137

A12: afrit 11 (Gouda) - afrit 12a (Bodegraven)

26

 

JA

8649

 

Z19

A12: afrit 12a (Bodegraven) - afrit 14 (Woerden)

26

 

JA

8432

 

U85

A12: afrit 14 (Woerden) - afrit 15 (De Meern)

26

 

JA

8466

 

U86

A12: afrit 15 (De Meern) - Knp. Oudenrijn

28

 

JA

8468

 

U9

A12: Knp. Oudenrijn - afrit 18 (Hoograven)

25

 

JA

6855

 

U93

A12: afrit 18 (Hoograven) - Knp. Lunetten

23

 

JA

7055

 

U10

A12: Knp. Lunetten - afrit 19 (Bunnik)

0

82

JA

4000

 

U94

A12: afrit 19 (Bunnik) - afrit 20 (Driebergen)

0

82

JA

4000

 

U79

A12: afrit 20 (Driebergen) - afrit 21 (Maarn)

0

82

JA

4000

 

U80

A12: afrit 21 (Maarn) - afrit 22 (Maarsbergen)

0

82

JA

4000

 

U11

A12: afrit 22 (Maarsbergen) - afrit 23 (Veenendaal)

0

82

JA

4000

 

G8

A12: afrit 23 (Veenendaal) - Knp. Maanderbroek

0

82

JA

4000

 

G66

A12: Knp. Maanderbroek - afrit 24 (Wageningen)

0

82

JA

4000

 

G9

A12: afrit 24 (Wageningen) - Knp. Grijsoord

0

82

JA

4000

 

G10

A12/A50: Knp. Grijsoord - Knp. Waterberg

21

 

JA

5138

 

G11

A12: Knp. Waterberg - Knp. Velperbroek

16

 

JA

3428

 

G12

A12: Knp. Velperbroek - Knp. Oud-Dijk

1

82

JA

4000

 

G13

A12: Knp. Oud-Dijk - Grens Duitsland

1

74

JA

4000

 
 

Rijksweg A13

Z29

A13: Knp. Ypenburg - afrit 9 (Delft)

17

 

JA

3639

 

Z113

A13: afrit 9 (Delft) - afrit 10 (Delft Zuid)

17

 

JA

3200

 

Z30

A13: afrit 10 (Delft Zuid) - afrit 11 (Berkel en Rodenrijs)

16

 

JA

2829

 

Z114

A13: afrit 11 (Berkel en Rodenrijs) - Knp. Kleinpolderplein

6

 

JA

2717

 
 

Rijksweg N14

Z53

N14: A4 afrit 8 Leidschendam - N44 Wassenaar (incl. Sytwendetunnel)

0

19

NEE

0

Tc C (Wt buiten bebouwde kom)

 

Rijksweg A15/N15

Z65

N15: Maasvlakte - afrit 10

16

 

JA

7022

 

Z66

N15: afrit 10 - afrit 12 (Brielle)

40

 

JA

10289

 

Z47

N15: afrit 12 (Brielle) - afrit 13 (Rozenburg) (incl. Thomassentunnel)

15

 

JA

0

Tc C

Z148

A15: omleidingsroute Thomassentunnel

27

 

NEE

11676

Omleidingsroute

Z126

N15: afrit 13 (Rozenburg) - afrit 15 (Havens)

49

 

JA

11676

 

Z67

A15: afrit 15 (Havens) - afrit 16 (Spijkenisse)

51

 

JA

11579

 

Z69

A15: afrit 16 (Spijkenisse) - afrit 17 (Hoogvliet) (incl. Botlektunnel)

0

30

JA

0

Tc D

Z68

Omleidingsroute Botlektunnel via Botlekbrug

72

 

NEE

26852

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

Z70

A15: afrit 17 (Hoogvliet) - Knp. Benelux

74

 

JA

25176

 

Z71

A15: Knp. Benelux - afrit 18 (Pernis)

80

 

JA

38060

 

Z72

A15: afrit 18 (Pernis) - afrit 19 (Rotterdam Charlois)

80

 

JA

31529

 

Z73

A15: afrit 19 (Rotterdam Charlois) - Knp. Vaanplein

80

 

JA

31638

 

Z74

A15: Knp. Vaanplein - Knp. Ridderkerk Noord

80

 

JA

39917

 

Z55

A15/A16: Knp. Ridderkerk Noord - Knp. Ridderkerk Zuid

66

 

JA

17334

 

Z75

A15: Knp. Ridderkerk Zuid - afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht)

63

 

JA

18516

 

Z76

A15: afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht) - afrit 22 (Alblasserdam) (incl. Noordtunnel)

13

 

JA

0

Tc C

Z77a

Omleidingsroute Noordtunnel in oostelijke richting van A15 afrit 21 tot hm-paal 22.1 op de N915

15

 

NEE

21167

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

Z77b

Omleidingsroute Noordtunnel van A15 afrit 21 tot A15 afrit 22 m.u.v. wegvak Z77a

93

 

NEE

21167

Omleidingsroute (Wt buiten bebouwde kom)

Z78

A15: afrit 22 (Alblasserdam) - afrit 23 (Papendrecht/N3)

68

 

JA

23048

 

Z79

A15: afrit 23 (Papendrecht/N3) - afrit 27 (Gorinchem)

46

 

JA

13059

 

Z80

A15: afrit 27 (Gorinchem) - Knp. Gorinchem

41

 

JA

13595

 

G14

A15: Knp. Gorinchem - Knp. Deil

32

 

JA

9956

 

G15

A15: Knp. Deil - afrit 33 (Tiel)

26

 

JA

9173

 

G78

A15: afrit 33 (Tiel) - afrit 34 (Echteld)

38

 

JA

11754

 

G16

A15: afrit 34 (Echteld) - Knp. Valburg

30

 

JA

10044

 

G17

A15: Knp. Valburg - Knp. Ressen

8

 

JA

4000

 
 

Rijksweg A16

Z54

A16: Knp. Terbregseplein - afrit 25 (Rotterdam Centrum)

38

 

JA

11421

 

Z134

A16: afrit 25 (Rotterdam Centrum) - Knp. Ridderkerk Noord

58

 

JA

16263

 
 

A15/A16: Knp. Ridderkerk Noord - Knp. Ridderkerk Zuid

       

Zie wegvak Z55 bij Rijksweg A15

Z181

A16: Knp. Ridderkerk Zuid - afrit 22 (Zwijndrecht)

26

 

JA

500

 

Z56

A16: afrit 22 (Zwijndrecht) - afrit 21 (Dordrecht) (incl. Drechttunnel)

26

 

JA

0

Tc C

Z57

A16: afrit 21 (Dordrecht) - afrit 20 (Randweg Dordrecht)

22

 

JA

500

 

Z58

A16: afrit 20 (Randweg Dordrecht) - Knp. Klaverpolder

45

 

JA

9047

 

B37

A16: Knp. Klaverpolder - Knp. Zonzeel

33

 

JA

6519

 

B38

A16: Knp. Zonzeel - afrit 17 (Prinsenbeek)

28

 

JA

5466

 

B39

A16: afrit 17 (Prinsenbeek) - Knp. Princeville

33

 

JA

5364

 

B40

A16/A58: Knp. Princeville - afrit 15 (Rijsbergen)

26

 

JA

4728

 

B116

A16/A58: afrit 15 (Rijsbergen) - Knp. Galder

30

 

JA

4295

 

B108

A16: Knp. Galder - Grens België

8

 

JA

4000

 
 

Rijksweg A17

B11

A17: Knp. Klaverpolder - afrit 26 (Industrie Moerdijk)

27

 

JA

3627

 

B12

A17: afrit 26 (Industrie Moerdijk) - afrit 25 (Zevenbergen)

16

 

JA

3345

 

B100

A17: afrit 25 (Zevenbergen) - Knp. Noordhoek

20

 

JA

4011

 

B13

A17: Knp. Noordhoek - afrit 21 (Roosendaal Noord)

17

 

JA

2118

 

B99

A17: afrit 21 (Roosendaal Noord) - Knp. De Stok

19

 

JA

3122

 
 

Rijksweg A18/N18

G18

A18: Knp. Oud-Dijk - afrit 4 (Doetinchem Oost)

0

82

NEE

4000

 

G19

A18: afrit 4 (Doetinchem Oost) - afrit 5 (Varsseveld)

0

82

NEE

4000

 

G20

N18: afrit 5 (Varsseveld) - afrit N319 (Groenlo)

0

9

NEE

1000

 

G21

N18: afrit N319 (Groenlo) - afrit N822 (Eibergen)

0

9

NEE

1000

 

G22

N18: afrit N822 (Eibergen) - afrit N347 (Haaksbergen)

0

9

NEE

1000

 

O35

N18: afrit N347 (Haaksbergen) - A35

0

9

NEE

1000

 
 

Rijksweg A20

Z122

A20: afrit N223 (bij Maasdijk) - afrit 6 (Maasdijk)

0

9

NEE

1000

 

Z48

A20: afrit 6 (Maasdijk) - Knp. Kethelplein

0

9

NEE

1000

 

Z49

A20: Knp. Kethelplein - Knp. Kleinpolderplein

20

 

JA

1050

 

Z50

A20: Knp. Kleinpolderplein - afrit 14 (Rotterdam Centrum)

10

 

JA

3656

 

Z125

A20: afrit 14 (Rotterdam Centrum) - Knp. Terbregseplein

11

 

JA

3656

 

Z51

A20: Knp. Terbregseplein - afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Yssel)

32

 

JA

10952

 

Z136

A20: afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Yssel) - Knp. Gouwe

22

 

JA

8847

 
 

Rijksweg A22

N83

A22: Knp. Beverwijk - afrit Beverwiijk

0

48

NEE

1500

 

N93

A22: afrit Beverwiijk - afrit IJmuiden (incl. Velsertunnel)

0

16

NEE

0

Tc D

N89

A22: afrit IJmuiden - Knp. Velsen

0

74

NEE

3000

 
 

Rijksweg A27

F3

A27: Knp. Almere - afrit 36 (Almere Stad)

0

82

NEE

4000

 

F43

A27: afrit 36 (Almere Stad) - Knp. Eemnes

0

82

NEE

4000

 

N67

A27: Knp. Eemnes - afrit 33 (Hilversum)

0

82

JA

4000

 

N97

A27: afrit 33 (Hilversum) - afrit 32 (Bilthoven)

0

82

JA

4000

 

U87

A27: afrit 32 (Bilthoven) - afrit 31 (Ring Utrecht Noord)

0

82

JA

4000

 

U89

A27: afrit 31 (Ring Utrecht Noord) - Knp. Rijnsweerd

0

82

JA

4000

 

U6

A27: Knp. Rijnsweerd - Knp. Lunetten

23

 

JA

7298

 

U7

A27: Knp. Lunetten - Knp. Everdingen

10

 

JA

5832

 

Z128

A27: Knp. Everdingen - afrit 25 (Noordeloos)

16

 

JA

5424

 

Z100

A27: afrit 25 (Noordeloos) - Knp. Gorinchem

14

 

JA

5040

 

Z99

A27: Knp. Gorinchem - afrit 24 (Avelingen)

16

 

JA

4764

 

B41

A27: afrit 24 (Avelingen) - Knp. Hooipolder

12

 

JA

4000

 

B134

A27: Knp. Hooipolder - afrit 19 (Oosterhout)

0

74

JA

3000

 

B42

A27: afrit 19 (Oosterhout) - afrit 16 (Breda Noord)

0

82

JA

4000

 

B109

A27: afrit 16 (Breda Noord) - afrit 15 (Breda)

0

82

JA

4000

 

B110

A27: afrit 15 (Breda) - Knp. Annabosch

0

82

JA

4000

 

B101

A27/A58: Knp. Annabosch - afrit 14 (Ulvenhout)

23

 

JA

3771

 

B4

A27/A58: afrit 14 (Ulvenhout) - Knp. Galder

24

 

JA

3950

 
 

Rijksweg A28

D5

A28: Knp. Julianaplein - afrit 36 (Zuidlaren)

0

48

JA

1500

 

D26

A28: afrit 36 (Zuidlaren) - afrit 34 (Assen Noord)

0

48

JA

1500

 

D4

A28: afrit 34 (Assen Noord) - afrit 32 (Assen Zuid)

0

74

JA

3000

 

D3

A28: afrit 32 (Assen Zuid) - afrit 31 (Westerbork)

0

74

JA

3000

 

D31

A28: afrit 31 (Westerbork) - afrit 27 (Fluitenberg)

0

74

JA

3000

 

D29

A28: afrit 27 (Fluitenberg) - Knp. Hoogeveen

0

74

JA

3000

 

D2

A28: Knp. Hoogeveen - Knp. Lankhorst

0

82

JA

4000

 

O111

A28: Knp. Lankhorst - afrit 22 (Nieuwleusen)

18

 

JA

3314

 

O12

A28: afrit 22 (Nieuwleusen) - afrit 21 (Ommen)

15

 

JA

3104

 

O112

A28: afrit 21 (Ommen) - afrit 20 (Zwolle Noord)

13

 

JA

2895

 

O11

A28: afrit 20 (Zwolle Noord) - afrit 18 (Zwolle-Zuid)

13

 

JA

3093

 

O114

A28: afrit 18 (Zwolle-Zuid) - Knp. Hattemerbroek

13

 

JA

3293

 

G62

A28: Knp. Hattemerbroek - afrit 13 (Lelystad)

0

82

JA

4000

 

G61

A28: afrit 13 (Lelystad) - afrit 12 (Ermelo)

5

 

JA

3696

 

G60

A28: afrit 12 (Ermelo) - afrit 9 (Nijkerk)

16

 

JA

6902

 

G31

A28: afrit 9 (Nijkerk) - Knp. Hoevelaken

20

 

JA

8781

 

U82

A28: Knp. Hoevelaken - afrit 6 (Leusden Zuid)

14

 

JA

6795

 

U2

A28: afrit 6 (Leusden Zuid) - afrit 5 (Maarn)

14

 

JA

6570

 

U3

A28: afrit 5 (Maarn) - afrit 3 (Den Dolder)

16

 

JA

7011

 

U83

A28: afrit 3 (Den Dolder) - Knp. Rijnsweerd

13

 

JA

6707

 
 

Rijksweg A29

Z182

A29: Knp. Vaanplein - afrit 20 (Barendrecht)

0

0

JA

500

 

Z88

A29: afrit 20 (Barendrecht) - afrit 21 (Oud Beijerland) ( incl. Heinenoordtunnel)

0

9

JA

0

Tc D

Z133

A29: afrit 21 (Oud Beijerland) - Knp. Hellegatsplein

0

9

NEE

1000

 

B19

A29/A59: Knp. Hellegatsplein - Knp. Sabina

0

74

NEE

3000

 

B20

A29: Knp. Sabina - afrit 24 (Dinteloord)

0

9

NEE

1000

 
 

Rijksweg A30

G32

A30: A1 - afrit 4 (Barneveld Zuid)

0

82

NEE

4000

 

G67

A30: afrit 4 (Barneveld Zuid) - afrit 2 (Ede)

0

82

NEE

4000

 

G68

A30: afrit 2 (Ede) - afrit 1 (Industriegebied Ede)

0

82

NEE

4000

 

G85

A30: afrit 1 (Industriegebied Ede) - Knp. Maanderbroek

0

82

NEE

4000

 
 

Rijksweg A31/N31

Fr8

A31: Knp. Zurich - afrit 22 (Marssum)

0

9

NEE

1000

 

Fr9

N31: afrit 22 (Marssum) - afrit N359 (Boksum)

0

9

NEE

1000

 

Fr10

N31: afrit N359 (Boksum) - A32 (Leeuwarden)

0

9

NEE

1000

 

Fr11

N31: A32 (Leeuwarden) - afrit N913 (Garijp)

0

9

NEE

1000

 

Fr37

N31: afrit N913 (Garijp) - afrit N356 (Nijega)

0

9

NEE

1000

 

Fr32

N31: afrit N356 (Nijega) - afrit N369 (Drachten)

0

48

NEE

1500

 

Fr36

N31: afrit N369 (Drachten) - Knp. Drachten (A7)

0

48

NEE

1500

 
 

Rijksweg A32

Fr15

A32: Leeuwarden - Knp. Heerenveen

0

48

NEE

1500

 

Fr31

A32: Knp. Heerenveen - afrit 8 (Wolvega)

0

48

NEE

1500

 

O18

A32: afrit 8 (Wolvega) - afrit 7 (Steenwijk Noord)

0

74

NEE

3000

 

O115

A32: afrit 7 (Steenwijk Noord) - afrit 5 (Steenwijk Zuid)

0

74

NEE

3000

 

O116

A32: afrit 5 (Steenwijk Zuid) - afrit 4 (Havelte)

0

74

NEE

3000

 

O19

A32: afrit 4 (Havelte) - Knp. Lankhorst

0

74

NEE

3000

 
 

Rijksweg N33

Gr5

N33: Eemshaven - afrit N997 (bij Holwierde)

15

 

JA

1500

Wt buiten bebouwde kom

Gr6

N33: afrit N997 (bij Holwierde) - afrit N360 (Appingedam)

15

 

JA

1500

Wt buiten bebouwde kom

Gr7

N33: afrit N360 (Appingedam) - afrit N362 (bij Opwierde)

15

 

JA

1500

Wt buiten bebouwde kom

Gr8

N33: afrit N362 (bij Opwierde) - A7

20

 

JA

1500

Wt buiten bebouwde kom

Gr9

N33: A7 - afrit N366 (Veendam)

20

 

JA

1500

 

D15

N33: afrit N366 (Veendam) - N34 (Gieten)

20

 

JA

1500

 

D14

N33: N34 (Gieten) - A28

15

 

JA

1500

 
 

Rijksweg N34

O95

N34: N48 (Ommen) - afrit N347 (Ommen)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

O96

N34: afrit N347 (Ommen) - N36 (bij Rheezerveen)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

 

Rijksweg A35/N35

O59

N35: (Zwolle) - afrit N348 (Raalte, Ommerweg)

0

47

NEE

500

Wt buiten bebouwde kom

O62

N35: N35 / Burg. H. Boersingel (Nijverdal) - afrit N350 (Wierden)

0

47

NEE

500

Wt buiten bebouwde kom

O13

N35: N35 / N350 (Wierden) - N35 / N36 (Wierden)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

O1

N35: N35 / N36 (Wierden) - N35 / N349 (Almelo)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

O28

A35: afrit N349 (Almelo) - Knp. Azelo

0

48

NEE

1500

 
 

A1/A35: Knp. Azelo - Knp. Buren

       

Zie wegvak O4 op Rijksweg A1

O22

A35: Knp. Buren - afrit 28 (Delden)

0

74

NEE

3000

 

O128

A35: afrit 28 (Delden) - afrit 27 (Ind. Twentekanaal)

0

48

NEE

1500

 

O23

A35: afrit 27 (Ind. Twentekanaal) - afrit 26 (Enschede West)

0

48

NEE

1500

 

O24

A35/N35: afrit 26 (Enschede West) - Grens Duitsland

0

48

NEE

1500

 
 

Rijksweg N36

O21

N36: N48 - N34 (bij Rheezerveen)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

O40

N36: N34 (bij Rheezerveen) - afrit N341 (Westerhaar-Vriezeveensewijk)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

O39

N36: afrit N341 (Westerhaar-Vriezeveensewijk) - afrit N748 (Vriezenveen)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

O38

N36: afrit N748 (Vriezenveen) - N750 (Almelo)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

O32

N36 : N750 (Almelo) - N35 (Wierden)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

 

Rijksweg A37/N37

D7

A37: Knp. Hoogeveen - afrit 1 (Hoogeveen Oost)

0

48

NEE

1500

 

D30

A37: afrit 1 (Hoogeveen Oost) - Knp. Holsloot

0

48

NEE

1500

 

D8

N37: Knp. Holsloot - afrit N376 (bij Veenoord)

0

48

NEE

1500

 

D28

N37: afrit N376 (bij Veenoord) - Duitse Grens

0

48

NEE

1500

 
 

Rijksweg A44 / N44

N9

A44: Knp. Burgerveen - afrit 3 (Noordwijkerhout)

0

74

NEE

3000

 

Z1

A44: afrit 3 (Noordwijkerhout) - afrit 8 (Leiden)

0

74

NEE

3000

 

Z2

A44: afrit 8 (Leiden) - Wassenaar

0

74

NEE

3000

 

Z4

N44: Wassenaar - kruising N14

0

77

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

 

Rijksweg N48

D6

N48: Knp. Hoogeveen - afrit N377 (Balkbrug)

0

47

NEE

500

Wt buiten bebouwde kom

O43/O118

N48: afrit N377 (Balkbrug) - N34 (Ommen)

0

47

NEE

500

Wt buiten bebouwde kom

 

Rijksweg N50/A50

F26

N50: Knp. Emmeloord - afrit N352 (Ens)

0

48

NEE

1500

 

O52

N50: afrit N352 (Ens) - afrit N307 (Kampen)

0

48

NEE

1500

 

O123

N50: afrit N307 (Kampen) - afrit N764 (Kampen)

0

48

NEE

1500

 

O124

N50: afrit N764 (Kampen) - Knp. Hattemerbroek

0

48

NEE

1500

 

G3

A50: Knp. Hattemerbroek - Knp. Beekbergen

0

74

JA

3000

 

G4

A50: Knp. Beekbergen - Knp. Waterberg

11

 

JA

2309

 
 

A12/A50: Knp. Waterberg - Knp. Grijsoord

       

Zie Wegvak G10 op Rijksweg A12

G5

A50: Knp. Grijsoord - Knp. Valburg

9

 

JA

4000

 

G6

A50: Knp. Valburg - Knp. Ewijk

18

 

JA

4932

 

G65

A50: Knp. Ewijk - Knp. Bankhoef

0

74

JA

3000

 

B79

A50: Knp. Bankhoef - Knp. Paalgraven

0

74

JA

3000

 

B80

A50: Knp. Paalgraven - afrit 14 (Zeeland)

0

48

NEE

1500

 

B86

A50: afrit 14 (Zeeland) - afrit 13 (Volkel)

0

48

NEE

1500

 

B139

A50: afrit 13 (Volkel) - afrit 12 (Veghel Noord)

0

48

NEE

1500

 

B87

A50: afrit 12 (Veghel Noord) - afrit 11 (Veghel)

0

48

NEE

1500

 

B81

A50: afrit 11 (Veghel) - afrit 10 (Eerde)

0

48

NEE

1500

 

B132

A50: afrit 10 (Eerde) - A58 (Eindhoven)

0

48

NEE

1500

 
 

Rijksweg N57

Z89

N57: A15 - afrit N218 (bij Zwartewaal)

0

83

NEE

1500

 

Z90

N57: afrit N218 (bij Zwartewaal) - afrit N495 (Nieuwehoorn)

12

 

NEE

1500

Wt buiten bebouwde kom

Z91

N57: afrit N495 (Nieuwehoorn) - afrit N215 (Stellendam)

10

 

NEE

1500

Wt buiten bebouwde kom

Ze11

N57: afrit N215 (Stellendam) - N59

5

 

NEE

1500

Wt buiten bebouwde kom

Ze47

N57: N59 - afrit N255 (bij Kamperland)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

Ze48

N57: afrit N255 (bij Kamperland) - afrit N287 (Serooskerke)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

Ze12

N57: afrit N287 (Serooskerke) - Middelburg

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

 

Rijksweg A58

Ze4

A58: N288 - afrit 39 (Middelburg)

0

0

NEE

500

 

Ze8

A58: afrit 39 (Middelburg) - afrit 38 (Arnestein)

0

0

NEE

500

 

Ze49

A58: afrit 38 (Arnestein) - afrit 36 (Heinkenszand)

0

0

JA

500

 

Ze50

A58: afrit 36 (Heinkenszand) - Knp. De Poel

5

 

JA

4229

 

Ze9

A58: Knp. De Poel - afrit 35 ('s Gravenpolder)

0

82

JA

4000

 

Ze51

A58: afrit 35 ('s Gravenpolder) - afrit 33 (Yerseke) (incl. Vlaketunnel)

0

25

JA

0

Tc C

Ze43

Omleidingsroute Vlaketunnel (A58): Oude Rijksweg

19

 

NEE

3834

Omleidingsroute tunnel (Wt buiten bebouwde kom)

Ze52

A58: afrit 33 (Yerseke) - afrit 32 (Kruiningen)

0

82

JA

4000

 

Ze10

A58: afrit 32 (Kruiningen) - Knp. Markiezaat

0

82

JA

4000

 
 

A4/A58: Knp. Markiezaat - Knp. Zoomland

       

Zie wegvakken B1 en B127 op Rijksweg A4

B2

A58: Knp. Zoomland - Knp. De Stok

29

 

JA

3720

 

B3

A58: Knp. De Stok - afrit 24 (Roosendaal)

0

82

JA

4000

 

B114

A58: afrit 24 (Roosendaal) - afrit 19 (Industriegebied Vosdonk)

0

82

JA

4000

 

B136

A58: afrit 19 (Industriegebied Vosdonk) - afrit 18 (Etten-Leur)

0

82

JA

4000

 

B129

A58: afrit 18 (Etten-Leur) - Knp. Princeville

0

82

JA

4000

 
 

A16/A58 Knp. Princeville - A27/A58 Knp. Annabosch

       

Zie Wegvakken B40 en B116 op Rijksweg A16 en Wegvakken B4 en B101 op Rijksweg A27

B5

A58: Knp. Annabosch - afrit 12 (Gilze)

21

 

JA

4178

 

B113

A58: afrit 12 (Gilze) - afrit 11 (Goirle)

23

 

JA

4460

 

B111

A58: afrit 11 (Goirle) - afrit 10 (Hilvarenbeek)

24

 

JA

4542

 

B120

A58: afrit 10 (Hilvarenbeek) - Knp. De Baars

19

 

JA

4140

 

B6

A58: Knp. De Baars - afrit 8 (Oirschot)

16

 

JA

4065

 

B141

A58: afrit 8 (Oirschot) - Knp. Batadorp

18

 

JA

3188

 
 

A2/58: Knp. Batadorp - Knp. Ekkersweijer

       

Zie Wegvak B7 op Rijksweg A2

B8

A58: Knp. Ekkersweijer - A50 (Eindhoven )

0

74

NEE

3000

 
 

Rijksweg N59/A59

Ze38

N59: N57 (Serooskerke) - afrit N256 (Zierikzee)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

Ze39

N59: afrit N256 (Zierikzee) - Bruinisse

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

Ze40

N59: Bruinisse - afrit N257 (incl. Grevelingendam)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

Z94

N59: afrit N257 - afrit N215 (Oude-Tonge)

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

Z93

N59: afrit N215 (Oude-Tonge) - Knp. Hellegatsplein

0

73

NEE

1000

Wt buiten bebouwde kom

 

A29/A59: Knp. Hellegatsplein - Knp. Sabina

       

Zie wegvak B19 op Rijksweg A29

B14

A59: Knp. Sabina - afrit 24 (Fijnaart)

0

74

NEE

3000

 

B98

A59: afrit 24 (Fijnaart) - Knp. Noordhoek

0

74

NEE

3000

 

B15

A59: Knp. Zonzeel - afrit 31 (Terheijden)

10

 

NEE

4000

 

B102

A59: afrit 31 (Terheijden) - Knp. Hooipolder

9

 

NEE

4000

 

B16

A59: Knp. Hooipolder - afrit 37 (Waalwijk)

0

74

NEE

3000

 

B17