Regeling bekostiging personeel PO BES 2014–2015

[Regeling vervalt per 01-08-2024.]
Geldend van 07-03-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 maart 2014, nr. PO/BenS/601513, houdende regels voor het vaststellen van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2014–2015 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2014–2015)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 103, eerste lid, 164, vierde lid, en 166 van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 17, eerste lid, 18, 19, tweede lid, 20, 21 en 22 van het Besluit bekostiging WPO BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding

Het bedrag, bedoeld in artikel 20, van het besluit, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen USD 19.015,34 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 97 leerlingen USD 34.479,35.

Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen

Het bedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het besluit, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel:

Artikel

Bedrag

18 (zeer kleine scholen)

USD 183.581,71

19, tweede lid (kleine scholen voet)

USD 131.447,62

19, tweede lid (kleine scholen verminderingsbedrag)

USD 910,44

Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

Het percentage, bedoeld in artikel 22, van het besluit, is 10,5% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 6. Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

Het percentage, bedoeld in artikel 21, van het besluit, is 8% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

De grondslag voor de omvang van de bekostiging, bedoeld in artikel 166, van de wet is 22,7% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 8. Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt bijzondere bekostiging voor zijn school of scholen in verband met de harmonisatie van de salarisschalen.

  • 2 De bijzondere bekostiging bedraagt een percentage van de bekostiging berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 4.

  • 3 Het percentage, bedoeld in het tweede lid, bedraagt voor de scholen op Bonaire 7,71%, voor de scholen op Sint Eustatius 12,91% en voor de scholen op Saba 19,72%.

Artikel 9. Bijzondere bekostiging: het overgangsbudget

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor zijn school of scholen bijzondere bekostiging indien voor het schooljaar 2011–2012 een overgangsbudget is vastgesteld.

Artikel 9a. Bijzondere bekostiging schooljaar 2012–2013 in verband met het afsluiten van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst onderwijspersoneel Caribisch Nederland 2013–2014

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor zijn school of scholen bijzondere bekostiging in verband met de doorwerking voor het schooljaar 2012–2013 van de met terugwerkende kracht afgesloten arbeidsvoorwaardenovereenkomst onderwijspersoneel Caribisch Nederland 2013–2014.

Artikel 9b. Bijzondere bekostiging schooljaar 2013–2014 in verband met het afsluiten van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst onderwijspersoneel Caribisch Nederland 2013–2014

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor zijn school of scholen bijzondere bekostiging in verband met de doorwerking voor het schooljaar 2013–2014 van de met terugwerkende kracht afgesloten arbeidsvoorwaardenovereenkomst onderwijspersoneel Caribisch Nederland 2013–2014.

Artikel 10. Betaalritme

De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 9, vindt plaats op grond van de volgende percentages:

Augustus

7,13%

September

7,13%

Oktober

7,13%

November

7,13%

December

7,15%

Januari

9,33%

Februari

9,33%

Maart

9,33%

April

9,33%

Mei

9,33%

Juni

9,33%

Juli

8,35%

Artikel 11. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

  • 2 Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2014–2015 en vervalt met ingang van 1 augustus 2024, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 12. Citeertitel

  • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO BES 2014–2015.

  • 2 De betaling van de bekostigingsbedragen bedoeld in de artikelen 9a en 9b vindt plaats in één termijn uiterlijk in de maand april van 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker.

Terug naar begin van de pagina