Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn

Geldend van 01-05-2014 t/m heden

Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het Programma Inhaalslag Stroomlijn

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Gelet op artikel 3.35, eerste en derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het Programma Inhaalslag Stroomlijn heeft tot doel het waterafvoerend vermogen van de grote rivieren te vergroten door het verwijderen van ruwe vegetatie uit het rivierbed. Het plangebied van het Programma Inhaalslag Stroomlijn is aangegeven op de als bijlage 1 bij dit besluit behorende kaart.

 • 2 Voor de maatregelen in het kader van het Programma Inhaalslag Stroomlijn, bestaande uit geclusterde ingrepen per gebied, worden de voorbereiding en de bekendmaking van de hieronder aangeduide besluiten gecoördineerd:

  • projectplan of vergunning op grond van de Waterwet;

  • vergunning op grond van de Ontgrondingenwet of de provinciale ontgrondingenverordening;

  • vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;

  • ontheffing op grond van de Flora- en faunawet;

  • vergunning op grond van de keur van het Waterschap;

  • omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • toestemming op grond van de Algemene plaatselijke verordening;

  • evenals overige toestemmingen of besluiten bij of krachtens deze wetten, verordeningen of keuren om uitvoering van de maatregelen in het kader van het Programma Inhaalslag Stroomlijn mogelijk te maken.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina