Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 01-04-2014 t/m 31-07-2014

Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg

1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling is van toepassing op de forensische zorg in strafrechtelijk kader (hierna ook aangeduid als FZ) als omschreven in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg1 die wordt geleverd door een zorgaanbieder die forensische zorg in stand houdt, dan wel verleent.

2. Afbakening DBBC’s

[Vervallen per 01-08-2014]

Per 1 januari 2011 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) naast de DBBC-systematiek ook ZZP’s en extramurale parameters voor de FZ ingevoerd. Voor de afbakening tussen de DBBC’s en de ZZP’s/extramurale parameters geldt het volgende:

 • Voor zorg in het kader van de behandeling van de cliënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DBBC-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SGLVG). Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.

 • De ZZP’s/extramurale parameters gelden voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen:

  • Ambulante begeleiding (extramurale parameters);

  • Verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP’s);

  • Verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (ZZP’s).

Deze regeling is alleen van toepassing op DBBC’s.

3. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling heeft als doel voorschriften en beperkingen te stellen die gelden bij de verplichte informatieverstrekking door zorgaanbieders ten behoeve van de vaststelling van:

 • Het transitiebedrag; en

 • Het bedrag voor de verrekening van de overgangsregeling NHC.

4. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2014]

4.2. Zorgaanbieder

[Vervallen per 01-08-2014]

De rechtspersoon die een zorginstelling forensische zorg in stand houdt of een natuurlijke persoon die forensische zorg verleent, dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling forensische zorg vormen, en die krachtens een overeenkomst forensische zorg verlenen.3

4.3. Zorgverzekeraar

[Vervallen per 01-08-2014]

Waar in deze regeling gesproken wordt over de zorgverzekeraar wordt de Directie Forensische Zorg (DForZo), van de Dienst Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het Ministerie van VenJ, bedoeld. In de forensische zorg is DForZo verantwoordelijk voor het inkopen van forensische zorg. Derhalve wordt op grond van artikel 4 van het Interimbesluit forensische zorg DForZo gelijkgesteld aan een zorgverzekeraar.

4.4. DBBC

[Vervallen per 01-08-2014]

Diagnose Behandeling Beveiliging Combinatie. Een DBBC omvat het traject dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een forensische zorgaanbieder tot en met de behandeling die hier uit volgt. De DBBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

4.5. NHC

[Vervallen per 01-08-2014]

De NHC (normatieve huisvestingscomponent) is een productiegebonden normatieve vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw en instandhouding. Deze vergoeding bestaat uit een jaarlijks geïndexeerde bijdrage die voldoende is om de volgende kosten te dekken over de gehele levenscyclus van een nieuwbouw voorziening:

 • Rente;

 • Afschrijvingen;

 • Instandhouding.

In de NHC is géén vergoeding opgenomen voor investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur.

Voor de opbouw en de hoogte van de NHC-tarieven wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg’.

4.6. Budgetomzet (jaar t)

[Vervallen per 01-08-2014]

De budgetomzet in jaar t is gelijk aan de werkelijke budgetomzet (dus het vastgestelde budget na vaststelling van de nacalculatie en inclusief de definitieve index van jaar t). Omdat het in deze regeling alleen om de functie behandeling met/zonder verblijf gaat, moeten de volgende budgetonderdelen niet worden meegerekend in de budgetomzet:

 • de budgetparameters m.b.t. de functie begeleiding;

 • de budgetparameters m.b.t. verblijf zonder behandeling;

 • de budgetparameters m.b.t. de gehandicaptenzorg;

 • de kapitaallasten in het budget m.b.t. de functie verblijf, met uitzondering van de (rente op) inventaris

Bestaande en eventuele toekomstige tenders (inclusief kapitaallasten) worden ook niet meegerekend in de budgetomzet.

4.7. DBBC omzet (jaar t)

[Vervallen per 01-08-2014]

De DBBC omzet in jaar t is gelijk aan de (afgesloten maar nog niet gefactureerde4 en de goedgekeurde gefactureerde) DBBC omzet in jaar t- (Onderhandenwerk per 31 december van jaar t- 1) + (onderhandenwerk per 31 december van jaar t).

Voor de berekening van de transitieomzet moet de NHC omzet van de DBBC’s met verblijf buiten beschouwing worden gelaten.

Eventuele bestaande en toekomstige tenders (inclusief kapitaallasten) worden ook niet meegerekend in de DBBC omzet.

4.8. NHC omzet (jaar t)

[Vervallen per 01-08-2014]

De NHC omzet in jaar t is gelijk aan de NHC opbrengst van de DBBC omzet met verblijf zoals beschreven in 4.7.

4.9. Transitieperiode naar DBBC bekostiging

[Vervallen per 01-08-2014]

De transitieperiode is de periode waarin wordt overgegaan van bekostiging op basis van budgetparameters naar volledige bekostiging op basis van DBBC’s. Aan het einde van de transitieperiode vindt zowel de bekostiging als de financiering in de FZ plaats op basis van DBBC’s.

De transitieperiode voor de overgang naar volledige DBBC bekostiging bedraagt 3 jaar en beslaat de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015.

4.10. Overgangsperiode NHC

[Vervallen per 01-08-2014]

De overgangsperiode waarin geleidelijk de bekostiging op basis van integrale tarieven wordt ingevoerd. Deze overgangsperiode loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2018.

4.11. Transitiebedrag tijdens de transitieperiode in jaar t

[Vervallen per 01-08-2014]

Het transitiebedrag tijdens de transitieperiode naar DBBC bekostiging is gelijk aan het verschil tussen de reeds ontvangen bedragen in DBBC’s en de transitieomzet. Het verschil wordt onderling verrekend tussen zorgverzekeraar en de zorgaanbieder.

4.12. Transitieomzet in jaar t

[Vervallen per 01-08-2014]

De transitieomzet is gelijk aan de maximaal toelaatbare omzet voor het betreffende jaar tijdens de transitieperiode naar DBBC bekostiging. Dit is de maximale omzet die een instelling mag houden in jaar t. De transitieomzet bestaat voor een deel uit de budgetomzet en voor een deel uit de DBBC omzet vermenigvuldigd met de in het jaar geldende garantiepercentages.

4.14. Bedrag kapitaallasten

[Vervallen per 01-08-2014]

Het bedrag kapitaallasten bestaat uit de kosten van rente en afschrijvingen op gebouwen in eigendom en/of de kosten van huur. Dit bedrag is exclusief investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur, berekend op basis van de beleidsregel ‘Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders’ 5.

Bij de vaststelling houdt de NZa rekening met de inkomsten uit behandel-DBBC’s ter dekking van kapitaallasten die verband houden met behandeling tijdens verblijf. Hiertoe vindt een forfaitaire aftrek plaats van 5% over het aanvaardbare bedrag kapitaallasten.

4.15. Bedrag NHC

[Vervallen per 01-08-2014]

De financiële waarde van de NHC-tarieven vermenigvuldigd met de gerealiseerde intramurale productie (is werkelijk aantal door DForZo aanvaarde verpleeg- en verzorgingsdagen in kalenderjaar) per verblijfsprestatie.

4.16. Bedrag kapitaallastenvergoeding

[Vervallen per 01-08-2014]

Het gewogen gemiddelde van het bedrag kapitaallasten en het bedrag NHC op grond waarvan de zorgaanbieder tijdens het invoertraject zal worden bekostigd.

5. Aanleververplichting

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 5.1 Zorgaanbieders waarop de beleidsregel’ Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’ van toepassing is, leveren jaarlijks voor 1 oktober van het kalenderjaar t+1 de budgetomzet en DBBC omzet van het jaar t aan. Deze aanleververplichting geldt gedurende de transitieperiode naar DBBC bekostiging, te beginnen in 2014 over het jaar 2013 en voor het laatst in 2016 over het jaar 2015.

  • 5.1.1 De aanlevering van de budgetomzet bestaat uit de volgende gegevens:

   • Totale werkelijke budgetomzet jaar t (incl. nacalculatie en incl. definitieve index), exclusief:

   • de budgetparameters m.b.t. de functie begeleiding;

   • de budgetparameters m.b.t. verblijf zonder behandeling;

   • de budgetparameters m.b.t. de gehandicaptenzorg;

   • de kapitaallasten in het budget m.b.t. de functie verblijf, met uitzondering van de (rente op) inventaris

   De aanlevering van de DBBC omzet bestaat uit de volgende gegevens:

   • Afgesloten maar nog niet gefactureerde6 en de goedgekeurde gefactureerde) DBBC omzet;

   • Onderhandenwerk per 31 december jaar t-1;

   • Onderhandenwerk per 31 december jaar t;

   • NHC omzet van de DBBC's met verblijf;

  • 5.1.2 De zorgaanbieder levert de in het vorige lid bedoelde gegevens aan door middel van een door de NZa opgesteld formulier. Dit formulier is te vinden op de website van de NZa (www.nza.nl).

  • 5.1.3 Er wordt aan de aanleververplichting voldaan, indien sprake is van een tijdig door de NZa ontvangen en volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend formulier voorzien van de controleverklaring van de accountant.

  • 5.1.4 Indien de zorgverzekeraar het formulier niet medeondertekent, dient de zorgaanbieder om te voldoen aan een tijdige indiening, het door hem volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulier voorzien van een controle verklaring van de accountant zonder de medeondertekening door de zorgverzekeraar binnen de gestelde termijn in te dienen bij de NZa.

   In de beleidsregel ‘Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’ wordt beschreven hoe de NZa omgaat met eenzijdig ingediende formulieren.

 • 5.2 Zorgaanbieders waarop de beleidsregel ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg’ van toepassing is, leveren jaarlijks vóór 1 oktober, voor het eerst in 2014 en voor het laatst in 2018, over het afgelopen kalenderjaar de gegevens aan ter vaststelling van het bedrag voor de verrekening van de overgangsregeling NHC.

  • 5.2.1 De aan te leveren gegevens als bedoeld in het vorige lid, betreft een opgave aan van:

   • Het bedrag NHC;

   • De omzet NHC; en

   • Het bedrag kapitaallasten.

  • 5.2.2 De zorgaanbieder levert de in het vorige lid bedoelde gegevens aan door middel van het door de NZa opgestelde formulier ‘Verrekening van het bedrag van de overgangsregeling NHC forensische zorg’. Dit formulier is te vinden op de website van de NZa (www.nza.nl).

  • 5.2.3 Er wordt aan de aanleververplichting voldaan, indien sprake is van een tijdig door de NZa ontvangen en volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend formulier voorzien van de controleverklaring (en) van de accountant.

   De controleverklaring van de accountant van het bedrag kapitaallasten blijft achterwege indien doorbelasting/toerekening van kapitaallasten plaatsvindt vanuit de AWBZ.

 • 5.3 Zorgaanbieders sturen de te verstrekken gegevens digitaal en op de in het formulier als bedoeld in 5.1.2 en 5.2.2 beschreven wijze naar de NZa.

6. Controleverklaring

[Vervallen per 01-08-2014]

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid bevestigt van de op grond van de artikelen 5.1.1 en 5.2.1 verstrekte gegevens.

Daarnaast zorgt de zorgaanbieder ervoor dat de accountant bevestigt in welke mate de zorgaanbieder heeft voldaan aan de bepalingen met betrekking tot het registreren en valideren, zoals opgenomen in de Regeling DBBC’s FZ. Deze controle vindt plaats overeenkomstig de wijze die in het genoemde formulier en het daarbij beschikbaar gestelde controleprotocol is aangegeven.

8. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2014. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg wordt deze regeling in de Staatscourant geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter Raad van Bestuur.

 1. Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134)

  ^ [1]
 2. Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134)

  ^ [2]
 3. Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Interimbesluit forensische zorg.

  ^ [3]
 4. Hieronder worden ook de afgesloten DBBC’s die wel gefactureerd zijn, maar nog niet goedgekeurd, begrepen.

  ^ [4]
 5. Bij de FPC’s niet toegepast.

  ^ [5]
 6. Hieronder worden ook de afgesloten DBBC’s die wel gefactureerd zijn, maar nog niet goedgekeurd, begrepen.

  ^ [6]
Terug naar begin van de pagina