Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, [...] eerbiedigende werking afschrijvingsregime

Geldend van 27-03-2014 t/m heden

Inkomstenbelasting, specifieke zorgkosten; hulpmiddelen; rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen; eerbiedigende werking afschrijvingsregime

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring voor de specifieke zorgkosten om een in 2013 toegepast afschrijvingsregime voor rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen vanaf 2014 voort te zetten.

1. Inleiding

Met ingang van 1 januari 2014 is in de Wet IB 2001 een beperking aangebracht in de mogelijkheid om uitgaven voor hulpmiddelen als aftrekpost aan te merken. Uitgaven voor sommige hulpmiddelen kunnen vanaf die datum niet meer als specifieke zorgkosten in aftrek worden gebracht. Het gaat om rolstoelen, scootmobielen en aanpassingen aan, in of om een woning, woonboot, woonwagen of aanhorigheid daarvan (hierna: woningaanpassingen).

Belastingplichtigen die in een kalenderjaar voorafgaand aan 2014 uitgaven hebben gedaan voor rolstoelen, scootmobielen of woningaanpassingen, hebben bij de aftrek als specifieke zorgkosten vaak een afschrijvingsregime toegepast. Hierbij werd, rekening houdend met een restwaarde, alleen de jaarlijkse afschrijving als specifieke zorgkosten aangemerkt. De hierboven beschreven wetswijziging heeft tot gevolg dat eventueel per 1 januari 2014 resterende afschrijvingstermijnen niet meer als specifieke zorgkosten in aftrek kunnen komen.

2. Goedkeuring

Het hierboven omschreven gevolg van de wetswijziging van 1 januari 2014 voor al ingegane afschrijvingsregimes voor rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen, acht ik ongewenst.

Goedkeuring

Voor de aftrekbaarheid van uitgaven voor specifieke zorgkosten keur ik, vooruitlopend op wetswijziging, het volgende goed. Als een belastingplichtige in een kalenderjaar voorafgaand aan 2014, uitgaven voor een rolstoel, een scootmobiel of een woningaanpassing heeft gedaan en voor de aftrek als specifieke zorgkosten een afschrijvingsregime heeft toegepast, wordt dit regime ook vanaf 2014 geëerbiedigd. Dit betekent dat aftrek van de afschrijvingskosten ook vanaf 2014 mogelijk is.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Den Haag, 17 maart 2014,

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina