Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten

Geldend van 27-03-2014 t/m heden

Regeling van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 18 maart 2014, kenmerk 00.023.059, voor de afgifte van merktekens voor toegelaten modellen speelautomaten

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

Gelet op artikel 30r, eerste lid, van de Wet op de kansspelen,

Besluit:

Artikel 2

Op verzoek van een houder van een toelating van een model speelautomaat verstrekt de raad van bestuur merktekens voor het betreffende model, tegen een vergoeding per merkteken van € 131 voor een kansspelautomaat en € 11 voor een behendigheidsautomaat.

Artikel 3

Op verzoek van de houder van een toelating van een model speelautomaat ruilt de raad van bestuur een beschadigd merkteken kosteloos om voor een nieuw merkteken met hetzelfde nummer, mits minimaal de helft van het beschadigde merkteken wordt ingeleverd en het nummer van het beschadigde merkteken nog kan worden vastgesteld.

Artikel 4

Op verzoek van de houder van een toelating van een model speelautomaat wordt de betaalde vergoeding voor verstrekte maar niet gebruikte merktekens door de raad van bestuur gerestitueerd, verminderd met € 11 administratiekosten, mits deze merktekens niet langer dan drie maanden tevoren zijn uitgegeven, het merktekens betreft met de laatst uitgegeven nummers en de merktekens aaneengesloten op de originele papierstrook worden ingeleverd.

Artikel 5

Op verzoek van de houder van de modeltoelating verstrekt de raad van bestuur afschriften van de verklaring van toelating van het betreffende model, tegen een vergoeding van € 11 per afschrift.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 2012.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 maart 2014

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Terug naar begin van de pagina