Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 10-12-2014 t/m 30-06-2015

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/71431 , houdende vaststelling van het Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart (Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

Als subsidieprogramma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat, wordt vastgesteld het Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart, dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2015, met dien verstande dat op een subsidie die is verleend voor 1 juli 2015 dit besluit met het daarbij vastgestelde subsidieprogramma, zoals dat luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan 1 juli 2015, van toepassing blijft.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit houdende vaststelling van het Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart

[Vervallen per 01-07-2015]

Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart

[Vervallen per 01-07-2015]

Paragraaf 1. begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-07-2015]

In dit subsidieprogramma wordt verstaan onder:

 • experimenteel ontwikkelingsproject: experimenteel ontwikkelingsproject als bedoeld in artikel 5, onderdeel e, van de kaderregeling;

 • haalbaarheidsproject gericht op experimentele ontwikkeling: haalbaarheidsproject gericht op experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de kaderregeling;

 • haalbaarheidsproject gericht op industrieel onderzoek: haalbaarheidsproject gericht op industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de kaderregeling;

 • industrieel onderzoeksproject: industrieel onderzoeksproject als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de kaderregeling;

 • innovatiecluster-exploitatieproject: innovatiecluster-exploitatieproject als bedoeld in artikel 5, onderdeel l, van de kaderregeling;

 • innovatiecluster-investeringsproject: innovatiecluster-investeringsproject als bedoeld in artikel 5, onderdeel k, van de kaderregeling;

 • Innovatieraad Binnenvaart: door het bedrijfsleven ingesteld college van deskundigen uit de binnenvaartsector ten behoeve van het stimuleren van de innovatie in de binnenvaart, dat tevens een adviserende rol heeft als bedoeld in paragraaf 3, eerste lid;

 • kaderregeling: Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • project: haalbaarheidsproject gericht op industrieel onderzoek, industrieel onderzoeksproject, haalbaarheidsproject gericht op experimentele ontwikkeling, experimenteel ontwikkelingsproject, innovatiecluster-investeringsproject of innovatiecluster-exploitatieproject gericht op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van CO2-, PM- en NOx-reductie bij de voortstuwing van binnenschepen.

Paragraaf 2. Doel van het subsidieprogramma

[Vervallen per 01-07-2015]

Het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van projecten die bijdragen aan de verdere duurzaamheid van de sector.

Paragraaf 3. subsidiabele projecten en verdeelsleutel

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1. De minister kan tot uiterlijk 1 juli 2015, overeenkomstig artikel 33 van de kaderregeling, subsidie verlenen voor projecten op basis van een door de Innovatieraad Binnenvaart opgestelde rangschikking naar:

  • a. de mate waarin de innovatie generiek toepasbaar is voor binnenvaartschepen van een vergelijkbaar scheepstype of vaarprofiel;

  • b. de mate waarin de innovatie de uitstoot van CO2, NOx en PM reduceert, en;

  • c. de mate waarin de innovatie een terugverdieneffect heeft voor degene die haar toepast.

 • 2. Voor elk van de in het eerste lid genoemde criteria is per project een maximum van 10 punten te behalen.

 • 3. Indien twee of meer projecten na de rangschikking op dezelfde plaats in de rangschikking terechtkomen wordt door middel van loting de definitieve plaats in de rangschikking bepaald.

Paragraaf 4. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-07-2015]

Voor de subsidie is ten hoogste beschikbaar:

 • a. € 160.000,00 in 2014;

 • b. € 200.000,00 in 2015.

Paragraaf 5. Subsidiemaxima en subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-07-2015]

De subsidie bedraagt tot ten hoogste € 125.000,00:

 • a. 65% van de studiekosten voor haalbaarheidsprojecten gericht op industrieel onderzoek en haalbaarheidsprojecten gericht op experimentele ontwikkeling;

 • b. 50% van de in artikel 12 van de kaderregeling genoemde kosten voor industriële onderzoeksprojecten en experimentele ontwikkelingsprojecten;

 • c. 15% van de investeringskosten bedoeld in artikel 21 van de kaderregeling voor innovatiecluster-investeringsprojecten;

 • d. 50% van de loon en administratiekosten bedoeld in artikel 22 van de kaderregeling voor innovatiecluster-exploitatieproject.

Paragraaf 6. Uitvoeringsinstantie

[Vervallen per 01-07-2015]

Als uitvoeringsinstantie als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel l, van de kaderregeling wordt aangewezen het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart van de Stichting projecten binnenvaart te Rotterdam.

Paragraaf 7. Indiening aanvraag

[Vervallen per 01-07-2015]

Een aanvraag wordt gericht aan de minister en uiterlijk 1 mei 2014, 1 oktober 2014 of 1 mei 2015 ingediend bij de uitvoeringsinstantie met gebruikmaking van een volledig ingevuld aanvraagformulier als bedoeld in appendix A van dit subsidieprogramma.

Paragraaf 8. Subsidieverlening en -vaststelling van subsidies lager dan € 25.000,00

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1. Het verstrekken van subsidies lager dan € 25.000,00 vindt plaats in de vorm van een vast bedrag dat wordt bepaald op basis van gegevens die worden ingediend bij de aanvraag.

 • 2. Bij het verstrekken van subsidies lager dan € 25.000,00 wordt direct een beschikking tot subsidievaststelling gegeven.

 • 3. De subsidieontvanger is verplicht om:

  • a. onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; en

  • b. desgevraagd, op door de subsidieverstrekker van tevoren in de beschikking aangegeven wijze, aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Paragraaf 9. Subsidieverlening en -vaststelling van subsidies van € 25.000,00 tot € 125.000,00

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1. Het verstrekken van subsidies van € 25.000,00 tot € 125.000,00 vindt plaats in de vorm van een vast bedrag, dat wordt bepaald op basis van gegevens die worden ingediend bij de aanvraag.

 • 2. De subsidieontvanger is verplicht om:

  • a. onverwijld een melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; en

  • b. aan te tonen aan de hand van een activiteitenverslag dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

 • 3. De vaststelling van subsidies van € 25.000,00 tot € 125.000,00 geschiedt overeenkomstig de artikelen 45 en 46 van de kaderregeling, met dien verstande dat geen verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten als bedoeld in artikel 45, derde lid, aanhef, van de kaderregeling is vereist.

Paragraaf 10. Voorschotten

[Vervallen per 01-07-2015]

Voorschotten worden verstrekt overeenkomstig artikel 44 van de kaderregeling.

Appendix A als bedoeld in paragraaf 7 van het Subsidieprogramma innovaties duurzaamheid binnenvaart

[Vervallen per 01-07-2015]

Bijlage 1

[Vervallen per 01-07-2015]

Bijlage 253373.png

Bijlage 2

[Vervallen per 01-07-2015]

Bijlage 253374.png

Bijlage 3

[Vervallen per 01-07-2015]

Bijlage 253375.png

Bijlage 4

[Vervallen per 01-07-2015]

Bijlage 253376.png
Terug naar begin van de pagina