Warenwetregeling uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool

Geldend van 13-12-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 2014, 329805-117668-VGP, houdende vaststelling van uitlekgewichten voor verduurzaamde champignons en zuurkool (Warenwetregeling uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 38 van de Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304) en artikel 10, onderdeel c, van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. champignons: de eetbare afgesneden vruchtlichamen (hoed en steel) van Agaricus-soorten;

 • b. verduurzaamde champignons: champignons, welke door middel van een warmtebehandeling en/of diepvriezen langer houdbaar zijn gemaakt;

 • c. zuurkool: gesneden witte kool (Brassica oleracea) welke na vermenging met zout of een verzadigde oplossing van zout een spontane melkzuurvergisting heeft ondergaan;

 • d. verpakkingseenheid: het verpakkingsmateriaal waarin de verduurzaamde champignons of zuurkool, alvorens zij ten verkoop worden aangeboden aan de verbruiker, zijn verpakt en waarin de verduurzaamde champignons of zuurkool zodanig geheel of ten dele bedekt zijn, dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast.

Artikel 2

 • 1 Het vaststellen van de uitlekgewichten voor verduurzaamde champignons en zuurkool geschiedt overeenkomstig de bijlagen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het betreft verduurzaamde champignons of zuurkool in combinatie met meer dan 15 gewichtsprocenten andere eet of drinkwaren, met uitzondering van water.

Artikel 3

Deze regeling is niet van toepassing op verduurzaamde champignons en zuurkool die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland bindt.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage 1. Uitlekgewichten verduurzaamde champignons

Voor de uitvoering van de controle op het uitlekgewicht zijn de bepalingen in onderdeel B en C van toepassing.

A. Algemeen

1. Definities

De volgende definities worden gehanteerd:

 • a. capaciteit van de verpakkingseenheid: volume van gedistilleerd water op 20 oC, dat een gesloten verpakkingseenheid bevat wanneer deze volledig gevuld is. Het bepalen van de capaciteit geschiedt volgens ISO 90.

 • b. gedeclareerde nettogewicht: gewicht van de verduurzaamde champignons inclusief de opgietvloeistof dat op de betreffende verpakkingseenheid staat vermeld.

 • c. gedeclareerde uitlekgewicht: het uitlekgewicht van de verduurzaamde champignons, dat op de betreffende verpakkingseenheid staat vermeld.

 • d. uitlekgewicht: het gewicht van de in de verpakkingseenheid aanwezige champignons, vastgesteld nadat een evenwicht in de verpakking is bereikt, overeenkomstig de methode omschreven in onderdeel C.

2. 2. Vaststellen gedeclareerde uitlekgewicht

 • 2.1 Het gedeclareerde uitlekgewicht komt ten minste overeen met 54% van de waarde van de capaciteit van de verpakkingseenheid:

  0.54 x capaciteit van de verpakkingseenheid in ml. = gedeclareerd uitlekgewicht in gram

  Uitzonderingen voor metalen verpakkingseenheden:

  • Het gedeclareerde uitlekgewicht is ten minste 1.380 gram voor champignons die verpakt worden in een metalen verpakkingseenheid van 2.650 ml.

  • Voor verpakkingseenheden die geëxporteerd worden mogen lagere gedeclareerde uitlekgewichten gehanteerd worden mits deze lagere gedeclareerde uitlekgewichten gebruikelijk zijn in het land van bestemming, wat op verzoek van bevoegde controle instanties via etiket, correspondentie en/of orders aannemelijk gemaakt kan worden.

 • 2.2 Te declareren uitlekgewichten worden altijd naar boven afgerond op een veelvoud van 5 gram.

3. Het gemiddelde uitlekgewicht van een partij

Het gemiddelde uitlekgewicht van een partij moet voldoen aan het gedeclareerde uitlekgewicht van de betreffende verpakkingseenheid. In onderdeel B.2 en B.4 staat nader omschreven wanneer een partij voldoet.

4. Toleranties voor het uitlekgewicht van individuele verpakkingseenheden

De vlgende toleranties voor het uitlekgewicht van individuele verpakkingseenheden ten opzichte van het gedeclareerde uitlekgewicht zijn toegestaan:

Gedeclareerd uitlekgewicht in gram

Toegestane afwijking in minus

in % van het gedeclareerde uitlekgewicht

in gram

5-50

27

20-100

13,5

100-200

13,5

200-300

27

300/500

9

500-1.000

45

1.000-10.000

4,5

B. Monstername verduurzaamde champignons

 • 1. Degene die verhandelt is verplicht, voordat monsters worden genomen, aan te geven uit welke partijen zijn voorraad verduurzaamde champignons is samengesteld. Onder een partij wordt verstaan een partij verduurzaamde champignons bestaande uit verduurzaamde champignons van dezelfde soort, presentatievorm en categorie aanwezig in verpakkingseenheden vervaardigd van hetzelfde type materiaal en met dezelfde capaciteit.

 • 2. Voor de bepaling of het gemiddelde uitlekgewicht van de partij voldoet aan het gedeclareerde uitlekgewicht van de betreffende verpakkingseenheid, wordt onderstaande indeling gehanteerd voor de monstergrootte. Het gemiddelde

  uitlekgewicht van de steekproef moet >= Qn-k*s.

  N

  n

  c

  d

  k

  100-500

  8

  0

  1

  1.237

  501-3200

  13

  1

  2

  0.847

  3201en meer

  20

  1

  2

  0.640

  Qn = gedeclareerde uitlekgewicht

  s = standaardafwijking berekend uit de uitlekgewichten van de steekproef

  N = partijomvang

  n = steekproefomvang, monstergrootte (aantal verpakkingseenheden)

  c = goedkeuringscriterium

  d = afkeuringscriterium

  k = t/√n; t= “toevalsvariabele” van de “studentverdeling”

 • 3. De monstername dient willekeurig gespreid genomen te worden uit een partij bestaande uit een bepaald aantal verpakkingseenheden.

 • 4. Een partij voldoet aan de desbetreffende in onderdeel A opgenomen voorschriften, indien het aantal afwijkende verpakkingseenheden van het desbetreffende monster (n) het goedkeuringscriterium (c), zoals dat is weergegeven onder punt 2, niet te boven gaat.

C. Methode voor het bepalen van het uitlekgewicht

1. Benodigde zeef

Het uitlekgewicht wordt bepaald met behulp van zeven van niet roestend metaalgaas (o.a. monel, koper) met een maaswijdte van ca. 2,8 mm (A.S.T.N. Standard Size 7) met opstaande rand van roestvrij staal of koper van ca. 10 cm hoogte. Bij verpakkingseenheden met een capaciteit van kleiner of gelijk aan 850 ml kan een zeef met een middellijn van 20 cm gebruikt worden. Bij grotere capaciteiten dan 850 ml wordt een zeef met een middellijn van 30 cm

gebruikt.

2. Bepaling uitlekgewicht

 • 2.1 Bij het bepalen van het uitlekgewicht van een product, moet de temperatuur van het product tussen de 15 en 25 oC zijn.

 • 2.2 Bepaal het gewicht van de schone zeef zonder inhoud.

 • 2.3 Breng de inhoud van een verpakkingseenheid voorzichtig op de zeef. Hierbij wordt het product gelijkmatig over de zeef verspreid.

 • 2.4 Zet de zeef onder een hoek van ongeveer 20 graden om het uitlekken te vergemakkelijken.

 • 2.5 Laat de zeef 2 minuten uitlekken vanaf het moment dat al het product op de zeef aanwezig is.

 • 2.6 Opnieuw wordt de zeef (met inhoud) gewogen.

 • 2.7 Het uitlekgewicht is het gewogen gewicht volgens punt 2.6 minus het gewicht onder punt 2.2.

 • 2.8 De zeef dient schoon en droog te zijn aan het begin van elke bepaling. De zeef moet worden gewogen aan het begin van elke bepaling.

 • 2.9 Bij grote verpakkingseenheden (inhoud meer dan 1 kg) wordt het uitlekgewicht van de inhoud van een verpakkingseenheid in gedeelten bepaald, door tegelijkertijd op meerdere zeven maximaal 1 kg inhoud per zeef te brengen. Het uitlekgewicht is dan de som van afzonderlijk gevonden uitlekgewichten per zeef.

Bijlage 2. Uitlekgewichten zuurkool

Voor de uitvoering van de controle op het uitlekgewicht zijn de bepalingen in onderdeel B en C van toepassing.

A. Algemeen

1. Definities

De volgende definities worden gehanteerd:

 • a. nettogewicht: gewicht van de zuurkool inclusief de opgietvloeistof dat op de betreffende verpakkingseenheid staat vermeld.

 • b. vaste bestanddelen: het gewicht van de in de verpakkingseenheid aanwezige zuurkool, vastgesteld overeenkomstig de methode omschreven in onderdeel C.

2. Vaststellen uitlekgewicht

 • 2.1 Voor verpakkingseenheden met een inhoud van 1.000 gram/1.000 ml of minder dient het uitlekgewicht gemiddeld ten minste 90% te zijn van het vermelde nettogewicht op de verpakking.

  Het absolute negatieve verschil mag ten hoogste3 % van het vermelde nettogewicht op de verpakking bedragen.

 • 2.2 Van het uitlekgewicht moet ten minste 90% uit vaste bestanddelen bestaan en maximaal 10% uit vocht.

 • 2.3 De tolerantie voor het percentage vaste bestanddelen per verpakking is 3%.

 • 2.4 Het percentage vaste bestanddelen wordt bepaald volgens de in onderdeel C omschreven methode.

B. Monstername zuurkool

 • 1. Degene die produceert en/of verhandelt is verplicht, voordat monsters worden genomen, aan te geven uit welke partijen zijn voorraad zuurkool is samengesteld. Onder een partij wordt verstaan een partij zuurkool bestaande uit zuurkool van dezelfde soort of presentatievorm aanwezig in verpakkingseenheden vervaardigd van hetzelfde type materiaal en met dezelfde capaciteit.

 • 2. Een partij voldoet aan de desbetreffende in onderdeel A opgenomen voorschriften, indien het gemiddelde van de uitlekgewichten van het desbetreffende monster (n) niet lager is dan het bepaalde in onderdeel A, sub 2.1.

 • 3. Onder punt 4 is weergegeven de monstergrootte, zijnde een aantal verpakkingseenheden (n) dat willekeurig gespreid genomen dient te worden uit een partij bestaande uit een bepaald aantal verpakkingseenheden (N) met een gewicht kleiner dan of gelijk aan 1.000 gram/ 1.000 ml.

 • 4. Monstergrootte:

  Verpakkingseenheden met een nettogewicht kleiner dan of gelijk aan 1.000 gram/1.000 ml.

  Grootte van de partij (N)

  Aantal verpakkingseenheden= monstergrootte (n)

  3000 of minder

  6

  Meer dan 3000

  12

C. Methode voor het bepalen van het percentage vaste bestanddelen

1. Benodigde zeef

Het percentage vaste bestanddelen wordt bepaald met behulp van droge ronde zeven van niet roestend metaalgaas (o.a. monel, koper), met een maaswijdte van ca. 2,8 mm (A.S.T.N. Standard Size 7) met opstaande rand van roestvrij staal of koper van ca. 10 cm hoogte. Bij verpakkingseenheden met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 1.000 gram of 1.000 ml moet een zeef met een middellijn van 20 cm worden gebruikt.

2. Bepaling percentage vaste bestanddelen

Voor verpakkingseenheden met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 1.000 gram of 1.000 ml.

 • 2.1 Bepaal het gewicht van de schone droge zeef zonder inhoud (= a).

 • 2.2 Breng de inhoud van een verpakkingseenheid voorzichtig op de zeef. Hierbij wordt het product gelijkmatig zonder aandrukken over de zeef verspreid.

 • 2.3 Zet de zeef onder een hoek van 20 graden om het uitlekken te vergemakkelijken.

 • 2.4 Laat de zeef 2 minuten uitlekken vanaf het moment dat al het product op de zeef aanwezig is.

 • 2.5 Opnieuw wordt de zeef (met inhoud) gewogen (=b).

 • 2.6 Het percentage vaste bestanddelen is:

  b-a /vermelde uitlekgewicht x 100%.

 • 2.7 Het bepaalde percentage vaste bestanddelen wordt naar beneden afgerond op gehele getallen.

Terug naar begin van de pagina