Regeling openstelling aanvraagtijdvak en vaststelling subsidieplafond 2014 binnen Regeling cofinanciering sectorplannen

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-03-2016.]
Geldend van 14-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 maart 2014, nr. 2014-0000039187, tot openstelling van een aanvraagtijdvak in het kalenderjaar 2014 en vaststelling van een subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.4 van de Regeling cofinanciering sectorplannen;

Besluit:

Artikel 1. Opening aanvraagtijdvak

Aanvragen op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen kunnen worden ingediend gedurende de periode van 1 april 2014 tot en met 31 mei 2014.

Artikel 2. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 1, bedraagt 205 miljoen EUR.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 maart 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina